ESF + ES + IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ logo_LU

logo_Projekts


Irina Bausova

 

Lietišķā spēle "Ābeļdārzs"

Materiāls izstrādāts 
ESF Darbības programmas 2007. - 2013.gadam „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 
prioritātes 1.2. „Izglītība un prasmes”
pasākuma 1.2.1.„Profesionālās izglītības un vispārējo prasmju attīstība” 
aktivitātes 1.2.1.2. „Vispārējo zināšanu un prasmju uzlabošana” 
apakšaktivitātes 1.2.1.1.2. „Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu 
kompetences paaugstināšana” 
Latvijas Universitātes realizētā projekta 
„Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu 
kompetences paaugstināšana” 
(Vienošanās Nr.2009/0274/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/003, 
LU reģistrācijas Nr.ESS2009/88) īstenošanai.

 

Rīga, 2010

 

 

 

 

 

 

 

Lietišķā spēle

Lietišķā spēle "Ābeļdārzs” palīdz veidot stratēģisko domāšanu, jo jau spēles sākumā
ir jāpieņem lēmumi kas noteiks visu tālāko saimniecisko darbību.

Spēles dalībnieki piedaloties šajā spēlē iegūst informāciju par sekojošiem jautājumiem:

– iespējamās alternatīvās stratēģijas,

– saimnieciskās darbības plānošana,

– noma, nomas attiecības, nomas maksa,

– resursu racionālā izmantošana,

– tirgus cenu izmaiņas atkarībā no piedāvājuma,

-norēķini ar banku,

– konkurences nozīme un ietekme uz saimniecisko darbību.


Spēles noteikumi

Spēles dalībnieks var iestādīt un kopt ābeļdārzu, apgādāt iedzīvotājus ar vitamīniem bagātu produkciju un gūt labu peļņu.

Sākot spēli, pastāv šādas iespējas:

1) nomāt 1 ha zemes un tur iestādīt ābeles:

2) nomāt 1 ha ābeļdārza.

Nomas maksa. 1 ha zemes nomas maksa ir 1000 naudas vienību.

Ābeļdārza nomas maksa ir atkarīga no dārza vecuma un ābeļu stādījuma blīvuma.


Ābeļdārza nomas maksa

Ābeļdārza nomas maksa

Nomas maksa par zemi jeb ābeļdārzu ir jāsamaksā pirmajā gadā, protams, aizņemoties no bankas naudu. Tas nozīmē, ka zeme vai ābeļdārzs ir iznomāts uz visu spēles laiku.

Ābeļdārza stādīšana. Ja ir iznomāta zeme, tad Jums ir jāiestāda ābeles, izvēloties stādījuma blīvumu.


Stādījuma blīvums, ābeļu skaits un izmaksas

Stādījuma blīvums, ābeļu skaits un izmaksas

Ābeļu raža.

Šajos dārzos audzē ābeles pēc modernas tehnoloģijas.

Ābeles sāk ražot trešajā gadā un 7 – 10 gadus dod labu ražu katru gadu.


Ābolu raža

Ābolu raža

Ienākumi ir atkarīgi no ābolu ražas un ābolu daudzuma tirgū. Jo vairāk tirgū ābolu, jo cena zemāka.

Tīrie ienākumi

 Tīrie ienākumi

Saimnieciskās darbības rezultāti un norēķini ar banku jāparāda tabulā. Banka izsniedz aizdevumu, par kuru jāmaksā 20% gadā. Noguldot naudu bankā, var saņemt 10% gadā.

Pirmajā spēles gadā fiksē izdevumus par ābeļdārza nomu vai zemes nomu un ābeļdārza ierīkošanu. Šī summa tad arī būs bankas aizdevums, par kuru katru gadu jāmaksā 20% un pamazām jāatdod. Pēc bankas procenta aprēķināšanas katru gadu nosaka tīro ienākumu no ābolu realizācijas.

Spēles uzvarētājs – dalībnieks, kuram spēles beigās ir vislielākais rēķins bankā.


Saimnieciskās un finansiālās darbības uzskaite

Saimnieciskās un finansiālās darbības uzskaiteIeteikumi spēles vadītājam

Lai spēle kļūtu interesantāka, vadītājs zemi un ābeļdārzus var izsolīt. Spēles noteikumos dotās nomas maksas (1 000 naudas vienību par 1 ha zemes un ābeļdārza 1 ha nomas maksas) var ņemt kā sākotnējās nomas maksas izsolē.


Pēc dalībnieku iepazīstināšanas ar spēles noteikumiem vadītājs paziņo, cik ha zemes vai ābeļdārza var iznomāt. Tā kā viens dalībnieks var iegādāties tikai 1 ha zemes vai ābeļdārza, tad kopējais ha skaits var būt vienāds vai lielāks par dalībnieku skaitu. iznomājamo objektu kombinācijas var būt dažādas, ņemot vērā ābeļdārzu stādījuma blīvumu un vecumu. Piemēram, ja spēlē 5 dalībnieki, izsolē var piedāvāt vienu no tabulā dotajiem variantiem. Šeit nebūt nav visi iespējamie varianti. Spēles vadītājs var arī vispirms noskaidrot pieprasījumu un tad, ja uz kādu no piedāvātajiem objektiem ir vairāki pretendenti, to iznomā ar izsoles palīdzību.

Iznomājamo objektu piedāvājums spēles sākumā


Iznomājamo objektu piedāvājums spēles sākumā

Katrā spēles gadā vadītājam jāaprēķina vidējā ābolu raža un tā jāpaziņo.

Spēles uzvarētāju nosaka pēc rēķina bankā spēles beigās.

Pēcspēles analīze

Apskatīsim vienu no lietišķās spēles „Ābeļdārzs” realizācijas piemēriem, kurā katram no 6 dalībniekiem ir sava stratēģija. Četri spēles dalībnieki izvēlējušies nomāt ābeļdārzu: pirmais – ar retu stādījuma blīvumu, 2 gadus vecu; otrais – ar vidēju, 1 gadu vecu; trešais – ar biezu, 1 gadu vecu un ceturtais – ar biezu stādījuma blīvumu, 3 gadus vecu. Pārējie spēles dalībnieki nomā 1 ha zemes un stāda ābeles: piektais izvēlējies reto stādījumu, bet sestais – biezo stādījumu. Spēles dalībnieku ābolu ražas un gada vidējā ābolu raža parādītas tabulā. Šeit var redzēt, ka pirmajā gadā ābolu tirgus praktiski ir tukšs un līdz ar to cenas ir visaugstākās, tāpēc ceturtajam spēles dalībniekam ir vislielākā iespēja nopelnīt. No ceturtā līdz astotajam gadam ābolu cenas ir viszemākās, jo tirgus ir piesātināts. Pārējo spēles dalībnieku saimnieciskās un finansiālās darbības uzskaite atspoguļota tabulās.


Ābolu ražas un vidējā ābolu raža

Ābolu ražas un vidējā ābolu raža


Pirmā spēles dalībnieka saimnieciskās un finansiālās darbības uzskaite

Pirmā spēles dalībnieka saimnieciskās un finansiālās darbības uzskaite


Otrā spēles dalībnieka saimnieciskās un finansiālās darbības uzskaite

Otrā spēles dalībnieka saimnieciskās un finansiālās darbības uzskaite


Trešā spēles dalībnieka saimnieciskās un finansiālās darbības uzskaite

Trešā spēles dalībnieka saimnieciskās un finansiālās darbības uzskaite


Ceturtā spēles dalībnieka saimnieciskās un finansiālās darbības uzskaite

Ceturtā spēles dalībnieka saimnieciskās un finansiālās darbības uzskaite


Piektā spēles dalībnieka saimnieciskās un finansiālās darbības uzskaite

Piektā spēles dalībnieka saimnieciskās un finansiālās darbības uzskaite


Sestā spēles dalībnieka saimnieciskās un finansiālās darbības uzskaite

Sestā spēles dalībnieka saimnieciskās un finansiālās darbības uzskaite


Pēdējās izmaiņas: trešdiena, 2012. gada 25. jūlijs, 05:04