E-mācību vides MOODLE lietojums projektā


Projekta "Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana" viena no inovativajām vadlīnijām ir e-mācību ieviešana, izmantojot e-mācību vidi jeb mācīšanās vadības sistēmu MOODLE.

Projekta sākuma posmā augstskolu mācībspēki sadarbībā ar nozares ekspertiem izstrādā kvalifikācijas celšanas kursu materiālus un ievieto tos MOODLE vidē. Projekta realizācijas kursu daļa sākas ar izvēles kursu IKT pamatprasmju pilnveidošanai un 18 stundu kursiem visiem projektā iesaistītajiem skolotājiem "E-mācību kursa veidošana un lietošana MOODLE vidē" (kursi notiek ar 2010. gada jūniju). Pēc tam seko kursi skolu vadītājiem "E-mācību vieta izglītībā, MOODLE e-mācību organizēšana un administrēšana" (ar 2010. gada augustu) un kursi informātikas skolotājiem/skolu datortīklu administratoriem "Daudzfunkcionāla skolas servera ar MOODLE vidi instalēšana un administrēšana" (ar 2010. gada novembri).

Klausītājiem apjomīgākās kursu daļas ir kursi pa mācību priekšmetu grupām Vispārējās kompetences pilnveidošana" (ar 2011. gada janvāri) un "Mācāmā priekšmeta specifiskās kompetences pilnveidošana" (ar 2011. gada martu). Projekta pēdējā, 2012. gadā skolotājiem būs iespēja atbilstoši savai izvēlei pilnveidot svešvalodu zināšanas kursos "Svešvalodu prasmju pilnveidošana". Pēc MOODLE e-mācību vides apguves kursos "E-mācību kursa veidošana un lietošana MOODLE vidē", visi tālākie projektā realizētie kursi, skolotāju apmācība notiks, izmantojot e-mācību vidi MOODLE, līdz ar ko tiek rosināts ne tikai izmantot e-mācību elementus skolas darbā, bet tie tiek izmantoti arī paša šī projekta kursu realizācijā.

E-mācību apguves programmas "E-mācību kursu veidošana un lietošana" mērķis ir sniegt preofesionālās izglītības iestāžu skolotājiem iespēju apgūt metodes un rīkus e-mācību izmantošanai izglītībā dažādos mācību priekšmetos, MOODLE kursu veidošanu un lietojuma metodiku. Šis 18 stundu kurss un projektā iesaistīto augstskolu mācībspēku izstrādātie e-kursa materiāli ietver apskatu par informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošanas iespējām mācību procesā, dažādu materiālu sagatavošanu izmantošanai e-mācību vidē MOODLE. Kurss ietver skolotāju IKT kompetenču paaugstināšanu atbilstoši mūsdienu izglītības sistēmas vajadzībām. Klausītāji kursos apgūs e-mācību lietojuma kompetences: MOODLE e-kursu izstrādi un izmantošanu, dažādu mācību materiālu sagatavošanu lietojumam e-mācībās un ievietošanu e-kursā, dažādu e-mācību rīku pielietojumā mācību procesā un e-mācību metodikas pamatus. MOODLE apguvei nepieciešamās priekšzināšanas ir informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pamatprasmes, ja skolotājs tās vēlas uzlabot, ir iespēja pieteikties izvēles kursiem "IKT pamatprasmju pilnveidošana".

MOODLE apguves kursu gaitā klausītāji sāks veidot katrs savu e-kursu, kas ir kursu nobeiguma darbs, šo izstrādni skolotāji varēs tālāk pilnveidot mācību priekšmetu kursu gaitā. Pēc kursu beigšanas e-kurss paliks aktīvs un skolotāji to varēs testēt un izmantot savā darbā (šajā variantā skolēni pieslēdzas viesa režīmā), kā arī kursu varēs pārcelt uz skolas MOODLE serveri vai LU skolu serveri http://skolas.lu.lv (tad skolēni varēs pieslēgties ar saviem lietotājvārdiem un izmantot aktivitātes). LU skolu serveris ir pieejams izmantošanai jau šobrīd.

LU IT servisa palīdzības tālrunis: 67034714 (8.00 – 20.00) – atbildes uz tehniskiem jautājumiem, tajā skaitā par MOODLE e-kursu veidošanu un lietošanu.

Lai skolotāju izveidotos e-kursu pārceltu uz LU skolu serveri http://skolas.lu.lv, vai tur veidotu jaunus kursus, skolas direktoram ir jānoslēdz līgums ar Latvijas Universitāti par sadarbību un datu nodošanu; skolas šo iespēju saņem bez maksas, bet skolai ir jānodrošina atbildīgā persona, kurai tiks piešķirtas kursu reģistrētāja tiesības.

Projekta mājas lapa un MOODLE e-mācību vide ir http://profizgl.lu.lv/ (darbojas arī http://www.profizgl.lu.lv). Projekta īstenošanas laiks ir no 2010. gada 1. janvāra līdz 2012. gada 31. decembrim. Projekta vadības grupas tālrunis: 67034033.

Jēgpilnu, radošu un veiksmīgu darbu!

Dr. sc. administr., docents Imants Gorbāns
07.08.2010.
Last modified: Wednesday, 25 July 2012, 5:04 AM