Kopsavilkums

  1. Izmaksu maiņu, palielinoties vai samazinoties saražotā produkta kopējam apjomam par vienu vienību, raksturo robežizmaksas.

  2. Izmaksu līknei ar mainīgu izmaksu pieaugumu ir raksturīgas šādas likumsa­karības:

  • vidējās kopējās izmaksas, sasniedzot minimālo skaitlisko nozīmi, kļūst vienādas ar robežizmaksām. To sauc par optimālo izmaksu punktu jeb peļņas slieksni;

  • vidējās mainīgās izmaksas, sasniedzot minimālo skaitlisko nozīmi, kļūst vienādas ar robežizmaksām. To sauc par izmaksu minimumu jeb ražošanas slieksni. Vidējo mainīgo izmaksu minimālā skaitliskā nozīme atbilst produktivitātes maksimālajai vērtībai.

  1. Nepalielinot uzņēmumu, izmaksas skata kā īslaicīgas. Šajā gadījumā, mainoties saražotā produkta kopējam apjomam, mainās tikai mainīgās izmaksas, pastāvīgajām izmaksām paliekot nemainīgām. Palielinot uzņēmumu, izmaksas jāskata kā ilga laika izmaksas. Raksturīgi, ka šajā gadījumā, mainoties saražotās produkta kopējam apjomam, mainīgas kļūst arī pastāvīgās izmaksas.