5.3. Izmaksu līkne ar mainīgu pieaugumu

Kopējo izmaksu līknei, kurai ir (5.3.1. attēls) mainīga forma, mainoties saražotā produkta kopējam apjomam, izmaksu pieaugums sākumā ir dilstošs, bet pēc tam pieaugošs. Atkarībā no saražotā produkta kopējā apjoma pārmaiņām pastāv likumsakarības starp kopējām izmaksām, robežizmaksām un vidējām izmaksām. Tās var parādīt grafiski, izmantojot 5.3.1. tabulas datus (5.3.1. attēls).

Kopējo izmaksu līkne TC sākas punktā a, kurš atbilst pastāvīgajām izmaksām FC. Vidējās kopējās izmaksas iegūst, ja kopējās izmaksas izdala ar saražotā produkta apjomu. Tās grafiskais attēls ir U veida līkne. Sākumā tās ir lielas, ja produkts tiek ražots nelielā apjomā un pastāvīgo izmaksu īpatsvars ir ļoti augsts. Ja produkts netiek ražots, tad vidējās kopējās izmaksas ir bezgalīgi lielas. Palielinoties
saražotā produkta kopējam apjomam, pastāvīgo izmaksu īpatsvars pazeminās.

5.3.1. Kopējās izmaksas, robežizmaksas un vidējās izmaksas

5.3.1_tab5.3.1.

5.3.1. attēls. Sakarība starp kopējām izmaksām, robežizmaksām un vidējām izmaksām

Samazinās arī vidējās kopējās izmaksas un sasniedz savu minimumu punktā C’. Šajā punktā vidējo kopējo izmaksu līkne krustojas ar robežizmaksu MC līkni. Šo krustpunktu sauc par optimālo izmaksu punktu jeb peļņas slieksni. Tālāk vidējās izmaksas pakāpeniski palielinās, jo izmaksas ar katras nākamās produkcijas vienības ražošanu nemitīgi pieaug. Vidējo mainīgo izmaksu līkne AVC, pieaugot ražošanai, nemitīgi tuvojas vidējo kopējo izmaksu līknei ATC, jo AVC īpatsvars nemitīgi pieaug. Savukārt vidējo pastāvīgo izmaksu līkne AFC aizvien vairāk attālinās no tās, jo AFC īpatsvars kopējās izmaksās nemitīgi pazeminās. Arī robežizmaksu līknei MC ir U veida forma. Tās sākumā samazinās un ir mazākas nekā vidējās kopējās un mainīgās izmaksas. Pagrieziena punktā A kopējo izmaksu līknei ir vismazākais kāpums, tāpēc arī robežizmaksu līkne punktā A’ sasniedz savu minimumu. Šo minimumu sauc par produktivitātes likuma slieksni. Tālākai ražošanas paplašināšanai un produkta ražošanas apjoma palielināšanai jāiegulda aizvien vairāk līdzekļu. Līdz ar to robežizmaksas MC apsteidz vidējās kopējās un vidējās mainīgās izmaksas līkņu ATC un AVC viszemākajos punktos C’ un B’. To sauc par izmaksu minimumu jeb ražošanas slieksni. Robežizmaksu nemitīgais pieaugums izraisa arī vidējo izmaksu ATC pieaugumu.