5.2. Robežizmaksas

Robežizmaksas raksturo izmaksu pieaugumu, kas radies, palielinoties ražošanas apjomam.

Robežizmaksas MC rāda, par cik pieaug izmaksas, palielinot saražotā produkta kopējo apjomu par vienu vienību. Tā kā pastāvīgās izmaksas nav atkarīgas no saražotā produkta kopējā apjoma pārmaiņām, tās neietekmē arī robežizmaksas. 5.2.1. tabulā un 5.2.1. attēlā robežizmaksas ir nemainīgas (konstantas).


5.2.1. Nemainīgas robežizmaksas

5.2.1_tab

5.2.1.

5.2.1. attēls. Izmaksas un robežizmaksas:

a – kopējo izmaksu taisne; b – robežizmaksas ir nemainīgas5.2.2. Dilstošas robežizmaksas

5.2.2_tab5.2.2.


5.2.2. attēls. Izmaksas un robežizmaksas

a – kopējo izmaksu līkne; b – robežizmaksas samazinās


5.2.2. tabulā un attēlā robežizmaksas ir dilstošas


5.2.3. Augošas robežizmaksas

5.2.3_tab


5.2.3.


5.2.3. attēls. Izmaksas un robežizmaksas

a – kopējo izmaksu līkne; b – robežizmaksas palielinās


5.2.3. tabulā un attēlā robežizmaksas ir augošas.