Testu veidošana ar JQuiz

JQuiz paredzēts, lai izstrādātu mācību vajadzībām noderīgus testus. Tiek piedāvāti četri testa uzdevumu formātu varianti:

  • Uzdevumi ar dotiem atbilžu variantiem (Multiple-choice) – skolēns izvēlas vienu no dotiem atbilžu variantiem. Ja atbilde ir pareiza, notiek pāreja pie nākamā jautājuma. Uz vienu jautājumu iespējams atbildēt vairākas reizes (mēģinājumu skaits tiek ņemts vērā, vērtējot rezultātu);
  • Īso atbilžu jautājumi (Short-answer) – skolēnam pašam jāuzraksta atbilde, un tā tiek salīdzināta ar uzdevumu sagatavojot ievadītu atbilžu (pareizu un nepareizu) sarakstu, meklējot tekstu atbilstību;
  • Jautājumi ar kombinētām atbildēm (Hybrid) – vispirms skolēnam pašam jāuzraksta īsa atbilde, kura tiek salīdzināta ar uzdevumu sagatavojot ievadītu atbilžu (pareizu un nepareizu) sarakstu. Ja tā nav pareiza, tad uzdevums tiek pārveidots par uzdevumu ar dotiem atbilžu variantiem, no kuriem skolēnam jāizvēlas pareizā atbilde;
  • Uzdevumi, kuros jāizvēlas vairākas atbildes (Multi-select) – skolēnam jāizvēlas visi pareizie atbilžu varianti, bet nav jāizvēlas kļūdainie varianti, piemēram, vārdu sarakstā jānorāda visi lietvārdi.

JQuiz darba logs redzams 12.att. Darbu sākot jāizvēlas testa uzdevumu formāts. Pēc tam var sākt uzdevumu un atbilžu rakstīšanu.

12. att.

Pēc tam, kad uzrakstīta visa vienam testa uzdevumam nepieciešamā informācija, jāpāriet pie nākamā uzdevuma sagatavošanas, noklikšķinot ar peles kreiso taustiņu uz ekrānpogas t, kas atrodas pa labi no jautājuma numura.

Ņemot vērā to, ka testa uzdevumi var atšķirties pēc to grūtības pakāpes vai nozīmīguma testā, iespējams ieslēgt darba režīmu Options, Mode, AdvancedMode, kurā var norādīt uzdevumu svaru, tādējādi, parādot, kuri testa uzdevumi kopējā testa vērtējuma dod lielāku ieguldījumu (ir nozīmīgāki).

Kad uzrakstīti visi testā paredzētie uzdevumi, atbildes un komentāri, līdzīgi kā krustvārdu mīklu gadījumā, jāizveido konfigurācijas fails, izvēloties darba režīmu Options, ConfigureOutput. Dialoga logā var norādīt lielu skaitu dažādu skaidrojumu (Prompts/Feedback), ekrāqnpogu apzīmējumu (Buttons), kā arī ieslēgt režīmu jautājumu un atbilžu secības maiņai atkārtoti lietojot testu (Other) un norādīt testa izpildes laiku (Time) (skat. 13.att.). Ja nepieciešams, no lielāka sagatavoto testa uzdevumu skaita, atverot failu, var izvēlēties mazāku izpildei piedāvāto uzdevumu skaitu. Šādā veidā tiek samazināta norakstīšanas vai noskatīšanās varbūtība, kā arī rasta iespēja vienu testa uzdevumu komplektu izmantot atkārtotai testēšanai. Gramatikas tēmām veltītos testos svarīgi norādīt, vai precīzi jāievēro lielo un mazo burtu rakstība.

Lai izveidoto testu varētu apskatīt Interneta pārlūkprogrammas vidē jārīkojas tāpat kā iepriekš pēc krustvārdu mīklas izveidošanas - jāaktivizē dialoga logs The Masher, jānoklikšķina uz ekrānpogas +Addfiles, jāizvēlas izveidotā testa fails un jāapstiprina izdarītā izvēle. Pēc tam, kad vajadzīgais fails ievietots TheMasher logā, noklikšķinot uz Build unit, tiek izveidots .htm formāta fails, kuru var atvērt un lietot Interneta pārlūkprogrammā.

13. att.