5. Patstāvīgais darbs. Alkanālu molekulu uzbūve un homologu rinda

DL Alkanālu molekulu uzbūve un homologu rinda

Mērķis. Nostiprināt zināšanas par aldehīdu molekulu uzbūvi un izpratni par fizikālo īpašību maiņu homologu rindā.

Audzēkņiem sasniedzamais rezultāts

  • Zina aldehīdu molekulu uzbūvi, apskatot to vienkāršāko homologu rindu – vienvērtīgos, piesātinātos aldehīdus – alkanālus.
  • Prot prognozēt alkanālu kušanas un viršanas temperatūras, izmantojot to likumsakarīgu izmaiņu homologu rindā.
  • Prot rakstīt aldehīdu struktūrformulas un summārās formulas.

Darba uzdevumi

1. Aizpildi tabulu, tukšajās vietās ierakstot trūkstošo!

Alkanāls

Struktūrformula

Saīsinātā struktūrformula

Kušanas temperatūra

Viršanas temperatūra

Agregātstāvoklis 20 oC temperatūrā

Metanāls

formald

Etanāls


Propanāls

pr ald


-81 oC

49 oC

šķidrums

Butanāls


C3H7CHO

-99 oC

76 oC


2. Uzraksti alkanālu funkcionālo grupu un nosauc to!

3. Uzraksti alkanālu vispārīgo formulu! ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

4. Kāpēc aldehīdi ir pieskaitāmi pie karbonilsavienojumiem?

5. Salīdzini alkanālu un atbilstošo alkanolu viršanas temperatūras, izmantojot tabulas! Izskaidro atšķirības!

Metodiskas piezīmes

Šo darbu ieteicams izmantot temata „Aldehīdi” ievadstundā, ja analoģiska pieeja izmantota iepriekš tematā „Spirti”.