4. Aldehīdu un ketonu molekulu uzbūve un nosaukumi

karb ied

Aldehīdiem raksturīgā funkcionālā grupa ir aldehīdgrupa -CHO.

Aldehīdu un ketonu kopīgā funkcionālā grupa ir karbonilgrupa >C=O.

Nomenklatūra

Pēc IUPAC nomenklatūras piesātināto aldehīdu nosaukumus atvasina no alkānu nosaukumiem ar izskaņu -āls. Garāko oglekļa atomu virkni izvēlas tā, lai tajā atrastos funkcionālā grupa. Virkni numurē, sākot no aldehīdgrupas. Piesātināto ketonu nosaukumus veido analoģiski ar izskaņu -ons. Oglekļa atomu virkni numurē no tā gala, kur tuvāk ir funkcionālā grupa.

ald.nomenkl

Aldehīdiem un ketoniem lieto arī triviālos nosaukumus. Arēnrindas (aromātiskajiem) pārstāvjiem pārsvarā lieto triviālos nosaukumus (skat. tabulu).

Aldehīdu un ketonu raksturojums

Struktūrformula

Nosaukums

Viršanas temperatūra,


pēc IUPAC

triviālais

°C

Alkanāli (piesātinātie aldehīdi)

H-CHO

metanāls (formaldehīds)

skudrskābes aldehīds

-19

CH3-CHO

etanāls (acetaldehīds)

etiķskābes aldehīds

21

CH3CH2-CHO

propanāls

propionskābes aldehīds

49

CH3CH2CH2-CHO

butanāls

sviestskābes aldehīds

76

CH3CH2CH2CH2-CHO

pentanāls

baldriānskābes aldehīds

102

Alkanoni (piesātinātie ketoni)

CH3-CO-CH3

propanons

acetons, dimetilketons

56

CH3-CO-CH2CH3

butanons

metiletilketons

80

CH3-CO-CH2CH2CH3

pentanons-2

metilpropilketons

102

CH3CH2-CO-CH2CH3

pentanons-3

dietilketons

102

Arēnrindas (aromātiskie) aldehīdi un ketoni

C6H5-CHO

benzolkarbaldehīds

benzaldehīds

179

C6H5-CO-CH3

1-feniletanons

acetofenons

202