8. Uzdevumu piemēri

Uzdevumu piemēri par tematiem „Elektrolītiskā disociācija un jonu apmaiņas reakcijas”

1. uzdevums

Atzīmējiet vai apgalvojums ir pareizs vai nepareizs!

Apgalvojums

Neelektrolīti elektrisko strāvu spēj vadīt tikai šķīdumos.

Stipri elektrolīti ūdens šķīdumos pilnīgi disociē jonos

Vielu disociācijas pakāpe ir atkarīga no temperatūras

Visas skābes ir stipri elektrolīti

Vides skābumu nosaka ūdeņraža jonu klātbūtne

2. uzdevums

Elektrisko strāvu spēj vadīt:

a) sēra šķīdums tetrahlormetānā (organiskais šķīdinātājs),

b) Joda šķīdums spirtā,

c) sērskābes šķīdums ūdenī.

3. uzdevums*

Vienāda daudzuma un vienādas koncentrācijas K2SO4, ZnCl2 un Ba(OH)2 šķīdumi tika ielieti vārglāzē. Šķīdumā pārsvarā palika

a) Ba2+ un Cl-,

b) Zn2+ un SO42-,

c) K+ un OH-,

d) K+ un Cl-.

4. uzdevums

Jonu – apmaiņas reakcija līdz galam nenotiek:

a) Al2(SO4)3 + 6NaOH → 2Al(OH)3↓ + 3Na2SO4

b) 3KCl + Al(NO3)3 → AlCl3 + 3KNO3

c) K2CO3 + 2HCl → 2KCl + H2O + CO2

5. uzdevums

Cilvēka kuņģa sula satur sālsskābi. Ja ir paaugstināts kuņģa sulas daudzums, tad cilvēki kuņģī jūt dedzinošas sāpes. Lai mazinātu sāpes lieto tabletes „Renie”, kuru sastāvā ietilps kalcija un magnija karbonāts. Kāpēc sāpju mazināšanai lieto tabletes „Renie”? Atbildi pamato ar molekulārajiem, jonu un saīsinātiem jonu vienādojumiem

6. uzdevums

Pabeidz teikumus!

Gurķu marinādes gatavošanai izmanto ……………………………… .

Automašīnu akumulatoros pilda ………………………….. , bet elektrisko transportlīdzeļu akumulatoros pilda …………………………………………. .

C vitamīns jeb …………………………………… veicina cilvēka imunitātes nostiprināšanu.

Rabarberos pēc ziedēšanas vairāk veidojas ………………………………, tāpēc tos nav ieteicams lietot uzturā.

Limonādes kā antioksidantu un skābuma regulētāju izmanto ………………………………….

Ķemeru sēravotu ūdens satur …………………………………. .

7. uzdevums

Ķīmijas nodarbībās audzēkņi noskaidroja, ka alumīnijs spēj reaģēt gan ar sārmiem, gan ar skābēm. Audzēkņi apguva, kas ir vides pH un kā to var noteikt. Lienei mājās ir saglabājies alumīnija katls, kuru viņas mamma regulāri izmanto. Liene grib noskaidrot, vai tajā drīkst gatavot ēdienu. Lūdzu palīdzi izveidot eksperimenta plānu, ar kuru šo problēmu varētu noskaidrot!

8. uzdevums

No rūpnīcas „Liepājas metalurgs” 2002. gadā atmosfērā izplūda 124 t sēra dioksīda. Aprēķini:

a) masu sērpaskābei, kas izveidojās, sēra(IV) oksīdam reaģējot ar ūdens tvaiku;

b) masu tvaikam, kas tika patērēts šajā procesā. (www.liepaja.lv/uload/Pashvaldiiba/Dome/Vides_nodalja/3_nodala.pdf)

9. uzdevums

Gruzijā ražotais minerālūdens „Borjomi” tiek pārdots Latvijas veikalos. Etiķetē norādīts minerālūdens sastāvs:

Katjons

mg/L

Anjons

mg/L

Na+

1305 -1650

HCO3-

350 – 435

K+

15 – 45

Cl-

< 50

Ca2+

20 -150

SO42-

< 50

Mg2+

20 -150

F-

<1,0

a) sastādi formulas sāļiem, kuri var veidoties no joniem, kas atrodas minerālūdens sastāva! Nosauc tos!

b) Kura katjona koncentrācija minerālūdenī ir vismazākā?

c) Kura anjona koncentrācija minerālūdenī ir vislielākā?

10. uzdevums

Doti 10% sāļu šķīdumi: NaCl, CaCO3, Na2S, MgSO4, AgNO3, CuSO4, Na2SO3. Kuri no šiem sāļu šķīdumiem reaģēs ar hlorūdeņražskābi? Sastādi pētījuma plānu. Atbildi pamato, sastādot molekulāros, jonu un saīsinātos jonu vienādojumus!

11. uzdevums

Pārbaudi! Vai mūsdienās skolas krīta sastāvā ietilpst ogļskābes sāļi! Sastādi pētījuma plānu! Atbildi pamato!

12. uzdevums

Uzraksti molekulāros un jonu vienādojumus dotajiem saīsināto jonu vienādojumiem!

a) Pb2+ + 2I- → PbI2

b) CO32- + 2H+ → CO2↑ + H2O

c) H+ + OH- → H2O

d) Fe2+ + 2OH- → Fe(OH)2

e) Cu2+ + S2- → CuS↓

13. uzdevums

Notekūdeņi satur daudz fosfātjonus. Attīrīšanas iekārtās tiek veikta ķīmiska fosfātjonu izgulsnēšana, kas ļauj pie ne pārāk augstām izmaksām pazemināt fosfora saturu par 90 – 95%. Uzraksti vismaz piecas vielu formulas, kuras ieteiktu fosfātjonu izgulsnēšanai! Uzraksti saīsinātos jonu vienādojumus!

14. uzdevums

Dotas trīs numurētas mēģenes ar šādiem sāļu šķīdumiem: Na2CO3, BaCl2, AlCl3. Izmantojot universālindikatora papīrīšus, nosaki kurā mēģenē atrodas katra sāls šķīdumus! Sastādi pētījuma plānu! Atbildi pamato!

15. uzdevums

Ūdensvada ūdenī Ca2+ jonu koncentrācija ir 8,2 mmol/L. Lai novērst ūdens cietību izmantoja Na2CO3. Aprēķini masu un daudzumu Na2CO3, kas nepieciešams, lai mīkstinātu 1 m3 šāda ūdens.

16. uzdevums

Pabeidz teikumus!

 Pozitīvi lādētos jonus sauc par ........................................................ , bet negatīvi lādētos

jonus - par ............................................................ . Procesu, kurā elektrolīti ūdens šķīdumā

sadalās pretēji lādētos jonos, sauc par.................................................

................................................................ . Skābes ir elektrolīti, kas ūdens šķīdumā disociē

pozitīvos ...................................................... jonos un negatīvos ......................................................

........................................... jonos. Skābes atlikuma negatīvā lādiņa vērtību nosaka ........................

*Paaugstinātas grūtības uzdevums