Procesu vadība profesionālās izglītības iestādē

M. Gineite: Procesu vadība profesionālās izglītības iestādē materiāls

2. Dažādas pieejas kvalitātes vadības sistēmas ieviešanai

2.5. Visaptverošā kvalitātes vadība

Visaptverošā kvalitātes vadība (total quality management – TQM) ir organizācijas vadības filozofija, kur tiek uzsvērta visu darbinieku līdzdalība kvalitātes nodrošināšanā un sasniegšanā, kā arī tas, ka darbiniekiem jāveic nepārtraukti uzlabojumi savā atbildības sfēra. Turklāt kvalitāte tiek aplūkota gan attiecībā uz produktu, gan uz procesiem un šī vadības metode attiecas uz visiem hierarhijas līmeņiem. Var sacīt, ka visaptverošā kvalitātes vadība ir nevis sistēma, bet filozofija, kas ietver arī ētikas jautājumus un attieksmi pret sabiedrību, vidi, cilvēkiem. TQM, atšķirībā no, piemēram, ISO standarta prasībām, orientējas ne tikai uz pagātni un tagadni, bet arī uz nākotnes perspektīvām.

              TQM pamatprasības ir:

1. Fokuss uz klientu.

2. Darbinieku iesaistīšanās.

3. Procesu pieeja.

4. Sistēmpieeja vadīšanai.

5. Uz faktiem balstīti lēmumi.

6. Vadības loma.

7. Nepārtraukta pilnveidošanās.

8. Abpusēji izdevīgas attiecības ar piegādātājiem. (Forands, 2004)      

Ja salīdzina TQM pieeju ar citām, tad var teikt, ka TQM ir augstākā kvalitātes pakāpe, kuru būtībā neiespējami sasniegt, ja nav sakārtotas organizācijas pamatlietas, ko nosaka, piemēram, ISO 9001:2008 standarta prasības.