Procesu vadība profesionālās izglītības iestādē

M. Gineite: Procesu vadība profesionālās izglītības iestādē materiāls

2. Dažādas pieejas kvalitātes vadības sistēmas ieviešanai

2.1. ISO 9001:2008 standarta prasības

ISO 9001:2008 standarts ir vispopulārākais vadības sistēmu standarts. Tā pirmā versija tika izdota 1987. gadā un ir atjaunots trīs reizes – pēdējo reizi 2008. gadā. Tā priekšrocības ir tādas, ka standarta prasības ir piemērojamas jebkuras jomas organizācijai – gan ražošanas uzņēmumam, gan ministrijai, gan arī izglītības iestādei. Tajā apkopota daudzu veiksmīgu uzņēmumu pieredze. Latvijā no izglītības iestādēm vadības sistēma atbilstoši šim standartam ir ieviesta, piemēram, Liepājas Universitātē, Rīgas Stradiņu universitātē, Latvijas Biznesa koledžā, Rīgas 3. Arodskolā u.c.

              Vienlaikus par standarta trūkumu tiek uzskatīts tā vispārīgums, kā rezultātā standarta prasības var būt arī neviennozīmīgi izprotamas. Tomēr vadības sistēma atbilstoši ISO 9001:2008 standartam tiek uzskatīts kā pirmais solis, pamats ceļā uz visaptverošu kvalitātes vadību, jo neieviešot šī standarta elementus, ir grūti uzreiz savā darbībā integrēt kādu no izcilības modeļiem, piemēram, EFQM vai visaptverošās kvalitātes vadību, kas būtībā ir darbības filozofija (vairāk skatīt 1.2. nodaļā).

              ISO 9001:2008 standarta 8 pamatprincipi ir:

(1) uz klientu orientēta organizācija – noskaidrot klientu un citu ieinteresēto pušu vēlmes un vajadzības.

(2) virsvadība, (3) cilvēku iesaistīšana – iedibināt politiku, mērķus un darba vidi, lai motivētu darbiniekus šo vajadzību apmierināšanā.

(4) procesu pieeja, (5) sistēmas pieeja vadībā, (8) savstarpēji izdevīgas piegādātāju attiecības – izveidot, nodrošināt ar resursiem un vadīt sistēmu, kas sastāv no savstarpēji saistītiem procesiem, kas nepieciešami mērķu sasniegšanai.

(7) faktu pieeja lēmumu pieņemšanā - mērīt un analizēt katra procesa atbilstību, lietderību un efektivitāti attiecībā pret mērķiem.

(6) nepārtraukta uzlabošana – nepārtraukti pilnveidot sistēmu, novērtējot izpildījuma atbilstību mērķiem un pašus mērķus.[1]

              ISO 9001:2008 standarta saturs ir aizsargāts intelektuālais īpašums, tādēļ to iespējams iegādāties SIA „Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs” Standartizācijas birojā (www.lvs.lv).

Pamatā standarta prasības ir definētas četrās nodaļās:

· Kvalitātes pārvaldības sistēma:

- procesu noteikšana,

- prasības rokasgrāmatai,

- prasības dokumentācijai.

· Pārvaldības pienākumi:

- Politikas un mērķu noteikšana, pārskatīšana,

- Klientu prasības, to izzināšana, izskaidrošana,

- Pienākumu, pilnvaru noteikšana, komunikācijas nodrošināšana,

- Pārvaldības pārskate.

· Resursu pārvaldība:

- Resursu nodrošināšana,

- Cilvēkresursi,

- Infrastruktūra,

- Darba vide.

· Produkta īstenošana:

- Produkta plānošana,

- Vēlmju un nosacījumu noteikšana un nodrošināšana,

- Projektēšana un izstrāde,

- Verificēšana un validēšana,

- Sagādes procesi,

- Ražošana un pakalpojuma sniegšana,

- Ražošanas un pakalpojumu sniegšanas procesu validēšana,

- Pārraudzības un mērīšanas iekārtu vadība.

· Mērīšana, analīze un pilnveidošana:

- Klientu apmierinātība,

- Iekšējais audits,

- Procesu pārraudzība un mērīšana,

- Korektīvās un preventīvās darbības,

- Neatbilstoša produkta vadība,

- Nepārtraukta pilnveidošanās.

              Vadības sistēmas, kas veidotas pēc ISO 9001:2008 standarta, sertificē un organizācija iegūst starptautiski atzītu un atpazīstamu apliecinājumu, ka strādā pēc vispārpieņemtiem labās prakses principiem. Auditu veic ārējie auditori. Bez sertifikācijas audita notiek arī regulāri uzraudzības auditi, lai pārliecinātos par to, ka kvalitātes vadības sistēma darbojas atbilstoši. Reizi trijos gados notiek arī resertifikācijas audits. Sertifikācija ir maksas pakalpojums.[1] Leilands, J. (2009) Jaunā ISO 9001:2008 standarta prasību skaidrojums, Rīga: Latvijas Vēstnesis, 176 lpp.