Procesu vadība profesionālās izglītības iestādē

M. Gineite: Procesu vadība profesionālās izglītības iestādē materiāls

1. Kvalitātes vadības sistēmas būtība

1.1. Kvalitātes vadības sistēmas pamatprincipi

Kvalitātes vadības pamatprincipus būtībā definējis W.E. Demings, kurš tiek uzskatīts par vienu no galvenajiem mūsdienu kvalitātes vadības pamatlicējiem. Pamatprincipi izriet no tā sauktā Deminga apļa – PLĀNO – DARI – PĀRBAUDI – RĪKOJIES.

Plānot – noteikt mērķus, definēt un plānot procesus. Darīt - ieviest procesu vai ieviest izmaiņas procesos atbilstoši plānotajam. Pārbaudīt– mērīt, salīdzināt darbības rezultātus, to atbilstību plānotajam. Rīkoties – meklēt un analizēt cēloņus neatbilstībām, kā arī tās novērst, lai uzlabotu procesa izpildījumu. Deminga aplis simbolizē arī nepārtrauktas pilnveidošanās principu, kas nozīmē, ka nekad nav sasniegts tik labs rezultāts, lai tas nebūtu vēl labāks. Nepārtrauktas pilnveidošanās princips ir pamatā jebkurai no pieejām kvalitātes vadībai organizācijā, neatkarīgi no tā, vai kvalitātes vadības sistēma tiek veidota atbilstoši ISO 9001:2008 standartam vai pārvaldības sistēma balstās uz EFQM vai kādu no citiem izcilības modeļiem (detalizētāk skatīt 1.2. nodaļā).

              Tādējādi var teikt, ka vispārīgie kvalitātes vadības principi ir:

  • nepārtraukta pilnveidošanās (plānot-darīt-pārbaudīt-rīkoties)
  • procesu pieeja (plānot; rīkoties)
  • uz faktiem balstītu lēmumu pieņemšana (pārbaudīt)
  • meklēt problēmu cēloņus, nevis vainīgos (pārbaudīt – rīkoties)

Taču neatkarīgi no tā, kādu pieeju izmanto kvalitātes vadības sistēmas ieviešanā, būtiski ir saprast tās mērķi. Lai noteiktu mērķi, organizācijai vispirms jānosaka, ko tā saprot ar kvalitāti. Izglītības sektorā par kvalitātes jēdziena saturu ir vērojamas īpaši asas diskusijas.