1. Kvalitātes vadības sistēmas būtība

Kvalitātes vadības sistēmas (KVS) ieviešana nozīmē drosmi un spēju paskatīties uz savu darbu un organizāciju kopumā no malas. Tās rezultātā organizācijas darbības organizēšana un pārraudzība kļūst vienkāršāka.

              Kvalitātes sistēma ir organizatoriskā struktūra, procedūras, procesi un līdzekļi, lai īstenotu kvalitātes pārvaldīšanu.[1]

              Praksē kvalitātes vadības sistēma nozīmē organizācijas karti, ar kuras palīdzību vienkāršāk strādāt ir gan organizācijas vadībai, gan darbiniekiem. Pastāv uzskats, ka vislabāk par kādu procesu, darbību zina cilvēks, kurš to ikdienā veic. KVS palīdz sistematizēt un pārvaldīt organizācijas kopīgās zināšanas par to, kā strādāt un sadarboties labāk. Kvalitātes vadības sistēma nozīmē domāt par kvalitāti dažādās dimensijās – gan par produkta, gan organizācijas un darba kvalitāti.

              Ja savulaik kvalitātes vadības jautājumi nozīmīgāki bija ražošanas uzņēmumos, tad pēdējos gadu desmitos aizvien asākas diskusijas izvēršas par kvalitātes aspektiem arī valsts pārvaldē, tai skaitā arī izglītības iestādēs. Sabiedrības pieaugošās prasības pret skolām, koledžām, augstskolām un universitātēm liek meklēt aizvien jaunus risinājumus kvalitātes nodrošināšanai arī šajās institūcijās. Situāciju sarežģī arī tas, ka pastāv principiāli pretējs viedoklis par to, kas nosaka izglītības augsto vai zemo kvalitāti, turklāt izglītības iestāžu ikdienā aizvien vairāk to administrācijām nākas saskarties ar tirgus ekonomikas principiem – tiek risināti gan ekonomiska rakstura jautājumi, gan organizēti mārketinga pasākumi u.t.t. Vienlaikus izglītības iestādei ir „sabiedriski pakalpojoša dimensija”, kas nozīmē to, ka jāapmierina dažādu ieinteresēto pušu vēlmes.[2]Un šo ieinteresēto pušu vēlmes var būt arī pretrunīgas.

              Tādējādi par ikdienas aktualitāti kļūst arī tas, kā labāk pārvaldīt izglītības iestādi. Tādēļ sistemātiska pieeja, ko nodrošina kvalitātes vadības sistēma, ir piemērots risinājums.[1] Forands, Ilgvars. Biznesa vadības tehnoloģijas / Ilgvars Forands. - Rīga : Latvijas Izglītības fonds, 2004. - 333 lpp.

[2]Grinpauks, Z. (2002), Izglītības kvalitātes politika Latvijā: rezultāti un perspektīva, esošais un vēlamais, 2002.- konferences materiāls