1.modulis. Izglītības attīstības tendences 21. gs.

Metodiskajā materiālā iekļauts mūsdienu vispārējās un profesionālās izglītības mērķu un uzdevumu apskats, izvērtējot pozitīvās un negatīvās pieredzes un to seku ietekmi mūsdienās. Apskatīta izglītības loma sabiedrības attīstībā, globalizācijas pozitīvā un negatīvā ietekme uz profesionālo izglītību saistībā ar sabiedrības attīstību, mūžizglītības galvenie izaicinājumi. Izvērtētas profesionālās izglītības satura nākotnes prioritātes Latvijā saistībā ar profesionālās izglītības politikas attīstību Eiropas Savienībā, konkurētspējīgas izglītības satura un sistēmas izveidi. Apskatītas profesionālās izglītības attīstības perspektīvas saistībā ar darba tirgus attīstību un nākotnes vajadzībām.

4. Izglītība kā politikas sastāvdaļa un izglītības pamatnostādnes 21.gadsimtā Eiropā un Latvijā

4.nodaļas uzdevumi, jautājumi diskusijai, izmantotā literatūra

Uzdevumi

 1. Izvērtējiet galvenās ar izglītības attīstību saistīto tendenču attīstību un secību!
 2. Izvērtējiet sociālo, tautsaimniecisko un politisko apstākļu ietekmi uz izglītības attīstību!
 3. Sniedziet konkrētus piemērus, kā varētu ieviest Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030. gadam “Latvija 2030” minētos risinājumus!
 4. Izvērtējiet galveno stratēģisko izglītības mērķu sasniegšanas instrumentus un to iespējas mērķu sasniegšanai! Miniet iespējamos risinājumus to uzlabošanai!
 5. Izvērtējiet, kuri profesionālās izglītības vērtēšanas kritēriji ir piemērojami gan profesionālās izglītības sistēmas vērtēšanai valsts līmenī, gan profesionālās izglītības iestādē!


Jautājumi diskusijai

Galvenās izglītības jomā izvirzīto uzdevumu izpildes problēmas un iespējas to īstenošanai.

Izmantotā literatūra

 1. Vispārējā Cilvēktiesību deklarācija. http://www.humanrights.lv/doc/vispaar/vispcd.htm
 2. Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas pirmais protokols, http://www.coecidriga.lv/tulkojumi/5.htm
 3. Starptautiskais pakts par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām. http://www.humanrights.lv/doc/vispaar/espakc.htm
 4. 1989.gada 20.novenbra ANO „Konvencija par bērna tiesībām”, (n.p.), http.// www.vbtai.gov.lv
 5. 2000.gada Nicas Eiropas Pamattiesību harta, (n.p.), http://www.eiroinfo.lv/pages/EISC/
 6. Eisaka D.Tiesības uz izglītību: regulējums un valsts pienākumi. RTU Zinātniskie raksti. Humanitārās un sociālās zinātnes. Sērija 8. RTU: Rīga, 2004., 16 lpp.
 7. Darba programma „Izglītība 2010” http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:045E:0033:0039:LV:PDF
 8. Programma „Izglītība 2020” http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/general_framework/ef0016_lv.htm
 9. Eiropas mobilitātes harta http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11085_en.htm
 10. Konvencija pret diskrimināciju izglītībā http://www.likumi.lv/doc.php?id=205041
 11. Eiropas Pamattiesību harta http://eur-lex.europa.eu/lv/treaties/dat/32007X1214/htm/C2007303LV.01001701.htm
 12. „Eiropa 2020” Stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei.  http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_LV_ACT_part1_v1.pdf
 13. Latvijas Republikas Satversme http://www.likumi.lv/doc.php?id=57980
 14. Nacionālais attīstības plāns  http://www.nap.lv/upload/nap/national_development_plan_2007-2013_lat.pdf
 15. Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam “Latvija 2030” http://www.nap.lv/upload/lias_1redakcija_pilnv_final.pdf
 16. Latvijas nacionālā reformu programma http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nrp/nrp_latvia_lv.pdf
 17. Globālā kustība “Izglītība visiem”  http://www.unesco.lv/lv/izglitiba/izglitiba-visiem/izglitiba-visiem-1/
 18. "Izglītība un apmācība 2010" http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:045E:0033:0039:LV:PDF
 19. "Izglītība un apmācība 2020" http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/general_framework/ef0016_lv.htm
 20. Rezolūcija par atjauninātu Eiropas darba kārtību pieaugušo izglītībā  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:372:0001:0006:EN:PDF
 21. Briges komunikē par ciešāku Eiropas sadarbību profesionālās izglītības un apmācības jomā laikposmam no 2011. gada līdz 2020.gadam http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/vocational/bruges_lv.pdf