1.modulis. Izglītības attīstības tendences 21. gs.

Metodiskajā materiālā iekļauts mūsdienu vispārējās un profesionālās izglītības mērķu un uzdevumu apskats, izvērtējot pozitīvās un negatīvās pieredzes un to seku ietekmi mūsdienās. Apskatīta izglītības loma sabiedrības attīstībā, globalizācijas pozitīvā un negatīvā ietekme uz profesionālo izglītību saistībā ar sabiedrības attīstību, mūžizglītības galvenie izaicinājumi. Izvērtētas profesionālās izglītības satura nākotnes prioritātes Latvijā saistībā ar profesionālās izglītības politikas attīstību Eiropas Savienībā, konkurētspējīgas izglītības satura un sistēmas izveidi. Apskatītas profesionālās izglītības attīstības perspektīvas saistībā ar darba tirgus attīstību un nākotnes vajadzībām.

4. Izglītība kā politikas sastāvdaļa un izglītības pamatnostādnes 21.gadsimtā Eiropā un Latvijā

4.5. Eiropas kvalitātes nodrošināšanas instruments profesionālajā izglītībā

Sagatavoti profesionālās izglītības kvalitātes novērtēšanas indikatori (10) un to piemērošanas apraksti.
Pasākums tiek īstenots saskaņā ar Eiropas parlamenta un Padomes 2009.gada 18.jūnija Rekomendāciju (2009/C 155/01)

Vienotie profesionālās izglītības kvalitātes indikatori ES

1.Kvalitātes nodrošināšanas sistēmas nozīmīgums PI sniedzējam

PI sniedzēji, kas saskaņā ar tiesību aktiem/savu iniciatīvu lieto iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmu

Akreditētie PI sniedzēji.

2. Ieguldījums pedagogu mācībās

Pedagogi, kas piedalās padziļinātā apmācībā

Ieguldīto līdzekļu apjoms.

3.Dalība PI programmās

Dalībnieku skaits PI programmās saistībā ar programmas veidu un individuālajiem kritērijiem.

4. PI programmu pabeigšanas līmenis

Personu skaits, kuras sekmīgi absolvējušas/nav absolvējušas PI programmas saistībā ar programmas veidu un individuālajiem kritērijiem.

5. PI absolventu nodarbinātība

PI absolventu nodarbinātība kādā noteiktā brīdī pēc programmas absolvēšanas saistībā ar programmas veidu un individuālajiem kritērijiem

PI programmās apmācīto nodarbināto skaits kādā noteiktā brīdī pēc programmas absolvēšanas saistībā ar programmas veidu un individuālajiem kritērijiem.

6. Apgūto prasmju izmantošana darba vietā

Informācija par personu iegūto darbu pēc PI programmu absolvēšanas saistībā ar programmas veidu un individuālajiem kritērijiem

Personu un darba devēju apmierinātības līmenis ar apgūtajām prasmēm/kompetenci.

7. Bezdarba līmenis saistībā ar individuālajiem kritērijiem

8. Riska grupu īpatsvars

PI izglītojamo īpatsvars, kas atzīti par piederīgiem nelabvēlīgām grupām (noteiktā reģionā vai mikrorajonā) saistībā ar vecumu un dzimumu

Nelabvēlīgo grupu pārstāvju sekmju līmenis saistībā ar vecumu un dzimumu.

9. PI programmu pieprasījuma darba tirgū apzināšanas mehānismi

Informācija par mehānismiem, kas izveidoti, lai identificētu mainīgās prasības dažādos līmeņos

Pierādījumi par to efektivitāti

10. Shēmas, ko izmanto labākas PI pieejamības veicināšanai

Informācija par esošajām shēmām dažādos līmeņos

Pierādījumi par to efektivitāti.