Normatīvie un ieteicamie dokumenti, kuri regulē krievu valodas kā svešvalodas apguvi

Normatīvie un ieteicamie dokumenti, kuri regulē krievu valodas kā svešvalodas apguvi

Literatūra

1. Крист А., Дебюзер Ф., Добсон А. Трим Дж. и др. Европейский языковой портфель (пер.), – М.: Еврошкола, 1998.
2. Common European Framework of Reference for Language Learning and Teaching– Strasbourg: Council of Europe, 1997.
3. Гальскова Н.Д. Языковой портфель как инструмент оценки учащегося в области изучения иностранных языков // ИЯШ. 2000. №5. С. 6-11.
4. Европейский языковой портфель для России. М.: МГЛУ; СПб: Златоуст, 2001.
5. Полат Е. С. Портфель ученика// Иностранные языки в школе. № 1. 2002. С. 22-27.
6. Протасова Е. Ю. Европейская языковая политика//Иностранные языки в школе. № 1. 2004. С. 8-14.
7. Eiropas Padomes mājaslapa – www.coe.int/portfolio angļu vai franču valodā. Latviešu valodā ir tulkots dokuments Eiropas Valodu portfelis (EVP). Principi un vadlīnijas ar paskaidrojumiem. Versija 1.0. un dokuments Eiropas kopīgās pamatnostādnes valodu apguvei: mācīšanās, mācīšana, vērtēšana.

NODERĪGAS SAITES
  • Izglītības likums (LR Saeima 29.10.1998.)
  • Vispārējās izglītības likums (LR Saeima 10.06.1999.)
  • Profesionālās izglītības likums (LR Saeima 10.06.1999.)
  • Zinātniskās darbības likums (LR Saeima 19.05.2005.)
  • Jaunatnes likums (LR Saeima 08.05.2008.)
Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu standartiem 2008.gada 2.septembrī Ministru kabineta noteikumi Nr.715

02.09.2008. MK noteikumi Nr.715 "Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu standartiem" ("LV", 145 (3929), 18.09.2008.) [stājas spēkā 19.09.2008.] ar grozījumiem:
  • 25.06.2009. MK noteikumi Nr.632 ("LV", 99 (4085), 29.06.2009.) [stājas spēkā ar 01.07.2009.]
  • 24.11.2009. MK noteikumi Nr.1352 ("LV", 187 (4173), 27.11.2009.) [stājas spēkā ar 28.11.2009.]

 • Dokuments "Eiropas kopējās pamatnostādnes valodu apguvē: mācīšanās, mācīšana, vērtēšana" (EKP). – http://www.linguanet.ru/