8. LIKUMS

8.1. Autortiesības

Interneta lietotājiem ir pieejams liels daudzums dažādas informācijas: raksti, dokumenti, prezentācijas, attēli, video u.tml. Tāpat informāciju ar datora palīdzību var viegli un vienkārši pavairot un izplatīt, piemēram, kopējot kompaktdiskus. Jāatceras, ka katra darba izmantošanas un izplatīšanas iespējas nosaka tās autors un autora tiesības tiek aizsargātas.

Autortiesības (Copyright) ir autora personisko nemantisko un mantisko tiesību kopums uz paša radītu intelektuālo darbu tā materiālajā formā. Šīs tiesības veido divas daļas: personiskās jeb morālās un mantiskās jeb ekonomiskās tiesības.

Ar starptautisko Ženēvas autortiesību konvenciju (Universal Copyright Convention – UCC) 1952. gadā tika noteikts autora tiesiskais stāvoklis, kas ietver sevišķas tiesības publicēt, reproducēt un izplatīt literatūru, muzikālu, mākslas u.tml. darbus (http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=15381&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html).

Latvijas pašreizējais Autortiesību likums stājās spēkā 2000. gadā (http://www.likumi.lv/doc.php?id=5138). Tas paredz autortiesību aizsardzību zinātniskiem, literāriem, mākslas un muzikāliem oriģināldarbiem, kā arī datorprogrammām un datu bāzēm neatkarīgi no to izteiksmes veida un formas. Autortiesību likuma galvenais uzdevums ir aizsargāt autora darbu pret tā neatļautu lietošanu.

Autortiesības pieder autoram no darba radīšanas brīža, un šo tiesību apstiprināšanai nav nepieciešama īpaša reģistrācija vai citas autorību apliecinošas darbības. Vienīgais noteikums ir tāds, ka darbam ir jābūt materializētam. Arī uz vēl nepabeigtu darbu attiecas autortiesības.

Autortiesību aizsardzībai noteiktais termiņš ir 70 gadu no pēdējā līdzautora nāves. Pēc šā termiņa beigām darbs kļūst publiski pieejams pārpublicēšanai, reproducēšanai, kopēšanai un cita veida izplatīšanai.

Starptautiski pieņemtais autortiesību norādes simbols ir ©.

1

Autortiesības uz darbu var apliecināt ar autortiesību aizsardzības zīmi, norādot arī īpašnieka vārdu vai nosaukumu, kā arī pirmpublicējuma gadu, piemēram:

2

Likums nosaka, ka autoram ir tiesības izmantot savu darbu jebkādā veidā, atļaut vai aizliegt tā izmantošanu, saņemt atlīdzību par atļauju izmantot savu darbu un par darba izmantošanu.

Daži piemēri no interneta:

3

4

5

Autortiesības tiek pārkāptas šādos gadījumos:

  • bez atļaujas publicējot darbu, autoram tiek liegta atlīdzība, kas tam pienākas par darba radīšanu;
  • sveša darba piesavinātājs maldina sabiedrību, sevi uzdodot par darba autoru;
  • darbu publiskojot, netiek uzrādīts darba autors (ja tas ir zināms).

Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzēta atbildība par autora darbu izmantošanu bez atļaujas: