Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pamatjēdzieni

6. IKT IZMANTOŠANA IKDIENĀ