Izmantotās literatūras sarakts

Normatīvie dokumenti

 

4.10.1998. likums "Civilprocesa likums" ("LV", 326/330 (1387/1391), 03.11.1998.; Ziņotājs, 23, 03.12.1998.) [stājas spēkā 01.03.1999.] ar grozījumiem pieejami normatīvo dokumentu portālā www.likumi.lv

 

19.12.2002. likums "Komercdarbības atbalsta kontroles likums" ("LV", 189 (2764), 28.12.2002.; Ziņotājs, 2, 23.01.2003.) [stājas spēkā 01.01.2003.] ar grozījumiem pieejami normatīvo dokumentu portālā www.likumi.lv

 

13.04.2000. likums "Komerclikums" ("LV", 158/160 (2069/2071), 04.05.2000.; Ziņotājs, 11, 01.06.2000.) [stājas spēkā 01.01.2002.] ar grozījumiem pieejami normatīvo dokumentu portālā www.likumi.lv

 

4.10.2001. likums "Konkurences likums" ("LV", 151 (2538), 23.10.2001.; Ziņotājs, 22, 22.11.2001.) [stājas spēkā 01.01.2002.] ar grozījumiem pieejami normatīvo dokumentu portālā www.likumi.lv

Izdevējs: Augstākā Padome
Veids: likums
Pieņemts: 20.11.1990.
Stājas spēkā: 01.12.1990.
Statuss: spēkā esošs
Publicēts: "Ziņotājs", 49, 06.12.1990.


Grozījumi:
28.10.2010. likums
15.10.2009. likums
05.03.2009. likums
18.12.2008. likums
06.03.2008. likums
08.11.2007. likums
15.06.2006. likums
17.02.2005. likums
28.10.2004. likums
18.03.2004. likums
15.01.2004. likums
05.06.2003. likums
31.10.2002. likums
14.06.2001. likums
09.01.2001. MK not. Nr.10
11.11.1999. likums
20.11.1997. likums
05.08.1997. MK not. Nr.275
17.04.1997. likums
30.01.1997. likums
10.01.1997. MK not. Nr.18
30.07.1996. MK not. Nr.286
10.04.1996. MK not. Nr.130
09.04.1996. MK not. Nr.116
05.10.1995. likums
22.04.1995. MK not. Nr.110
07.04.1992. likums
14.05.1991. likums

 

Redakcijas:
01.12.2010. /aktuālā/
29.10.2009. /vēstures/
08.04.2009. /vēstures/
31.12.2008. /vēstures/
09.04.2008. /vēstures/
01.01.2008. /vēstures/
01.07.2006. /vēstures/
23.03.2005. /vēstures/
06.11.2004. /vēstures/
01.04.2004. /vēstures/
01.02.2004. /vēstures/
03.07.2003. /vēstures/
03.12.2002. /vēstures/
16.07.2001. /vēstures/
13.01.2001. /vēstures/
01.01.2000. /vēstures/
16.12.1997. /vēstures/
09.08.1997. /vēstures/
09.05.1997. /vēstures/
14.02.1997. /vēstures/
16.01.1997. /vēstures/
07.08.1996. /vēstures/
13.04.1996. /vēstures/
04.11.1995. /vēstures/
26.04.1995. /vēstures/
07.04.1992. /vēstures/
05.06.1991. /vēstures/
01.12.1990. /pamata/

20.11.1990. likums "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" (Ziņotājs, 49, 06.12.1990.) [stājas spēkā 01.12.1990.] ar grozījumiem pieejami normatīvo dokumentu portālā www.likumi.lv

 

8.03.1999. likums "Patērētāju tiesību aizsardzības likums" ("LV", 104/105 (1564/1565), 01.04.1999.; Ziņotājs, 9, 06.05.1999.) [stājas spēkā 15.04.1999.] ar grozījumiem pieejami normatīvo dokumentu portālā www.likumi.lv

 

07.04.2004. likums "Preču un pakalpojumu drošuma likums" ("LV", 66 (3014), 28.04.2004.; Ziņotājs, 10, 29.04.2004.) [stājas spēkā 01.05.2004.] ar grozījumiem pieejami normatīvo dokumentu portālā www.likumi.lv

 

31.03.2010. MK rīkojums Nr.181 "Par Latvijas preču un pakalpojumu eksporta veicināšanas un ārvalstu investīciju piesaistes pasākumu plānu 2010.–2011.gadam" ("LV", 53 (4245), 01.04.2010.) [stājas spēkā 31.03.2010]

 

14.10.2008. MK noteikumi Nr.851 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.prioritātes "Uzņēmējdarbības veicināšana" 2.3.1.pasākuma "Uzņēmējdarbības atbalsta aktivitātes" 2.3.1.1.aktivitātes "Ārējo tirgu apgūšana" 2.3.1.1.1.apakšaktivitāti "Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings"" ("LV", 163 (3947), 21.10.2008.) [stājas spēkā 22.10.2008.] ar grozījumiem:

 

Mācību grāmatas/ mācību līdzekļi

 

Blaits Dž. Mārketinga rokasgrāmata. Rīga: Zvaigzne ABC, 2004. 284 lpp.

 

Borohovs, Šlomo, Domāt komerciāli, Tapals, 2003, 191 lpp.

 

Briģe Andra,  Lietišķais mārketings. Rīga: Zvaigzne ABC, 2003. 108 lpp.

 

Fam Kim-Shyan, Merrilees Bill,  Richard James E, In-store marketing: a strategic perspective., Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, Volume: 23 Issue: 2 2011, pp. 453-482.

 

Hekī K., Leiks N, Klientu apkalpošanas rokasgrāmata. Rīga: Liesma, 2008. 216lpp.

 

Hellers, Roberts, Prasme pārdot, Zvaigzne ABC, 1999, 72 lpp.

 

Hofs Kjells Gunnars, sadarbībā ar Rasmu Alsiņu, Biznesa ekonomika, 2. izdevums, Jāņa Rozes apgāds, 2011, 603 lpp

 

Kodoliņa Ieva, Nodokļ Latvijā, BAT, Rīga, 1999, 63 lpp.

 

P. Kotler, G. Armstrong, V. Wong, J. Saunders. Principles of marketing. 5th   European Edition. FT Prentice Hall, 2008. 1020 lpp

 

Kotlers Filips, Kotlers par mārketingu – kā radīt, iekarot tirgu un dominēt tajā, Lietišķās informācijas dienests, 2007, 269 lpp

 

Kotlers Filips, Mārketinga pamati, Jumava, 2006, 647 lpp.

 

Mazā biznesa kurss. 2. izdevums, Jumava, 2006, 326 lpp.

 

Mēsene A., Kalka R., Mārketings. Rīga: Balta EKO, 2004. 127 lpp.

 

Niedrītis Jānis Ēriks, Mārketings. Trešais pārstrādātais izdevums. Rīga: Biznesa Augstskola Turība, 2005. 408 lpp.

 

Praude Valērijs, Mārketings, Izglītības soļi, 2004, 665 lpp.

 

Praude Valērijs, Beļčikovs Jakovs, Menedžments : teorija un prakse, Rīga, Vaidelote, 2001, 507 lpp.

 

Paraude Valērijs, Šalkovska Jeļena, Mārketinga komunikācijas. Rīga: Vaidelote, 2006. 453 lpp

 

Uzņēmēja rokasgrāmata, Jumava, 2003, 359 lpp.

 

Valsts un starptautisko  institūciju informācijas avoti

 

Akadēmiskā terminu datubāze AkadTerm: Latvijas Zinātņu akadēmija, pieejams arī. - http://termini.lza.lv/

 

Ceļvedis e – Latvijā https://www.latvija.lv

 

Centrālā statistikas pārvalde http://www.csb.gov.lv/

 

Eiropas Statistikas birojs – EUROSTAT http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/

 

Latvijas Banka http://www.bank.lv/

 

Latvijas Institūts http://www.li.lv/

 

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra http://www.liaa.gov.lv/

 

LR Ekonomikas ministrija http://www.em.gov.lv/

 

LR Uzņēmumu reģistrs: http://www.ur.gov.lv/

 

Tūrisma attīstības valsts aģentūra http://www.tava.gov.lv/lv

 

Valsts Ieņēmumu dienests VID http://www.vid.gov.lv/

 

Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību – Rīga: LR Ekonomikas ministrija, 2010.– 74.-81.lp