6. FORMAS

6.1. Formas veidošana

Formas var tikt veidotas dažādi, piemēram, lietojot:

 • formu veidošanas vedni;
 • noformējuma skatu.

Parasti formu izveido, lietojot vedni, un tad, ja tas ir vajadzīgs, rediģē formu noformējuma skatā.

5.1.1. Formas veidošana ar vedni

Lai izveidotu formu, lietojot vedni:

 • datubāzes objektu izvēles rūtī atlasa tabulu vai vaicājumu, kuram tiks veidota forma, piemēram, tabulu Marsruti:

 • tabulas konteksta izvēlnē izvēlas Form Wizard... komandu. Jaunā logā atveras jauns formas dokuments un aktivizējas formas veidošanas vednis:

 • formas veidošanas vedņa Form Wizard 1. solī:

  • izkrītošajā sarakstā Tables or queries izvēlas tabulu vai vaicājumu, no kura dati tiks ievietoti formā, piemēram, tabulu Marsruti;
  • sarakstā Available fields atlasa laukus, kas būs formā, un ievieto sarakstā Fields in the form, lietojot pogas:
   • – ievietot lauku;
   • – ievietot visus laukus;
   • – atcelt lauka ievietošanu;
   • – atcelt visu lauku ievietošanu;
  • sarakstā Fields in the form var sakārtot ievietotos laukus vēlamajā secībā, kurā tie tiks attēloti formā, izmantojot pogas un :

  • piespiež pogu ;
 • formas veidošanas vedņa Form Wizard 2. solī:

  • izvēles rūtiņā norāda, vai vēlas pievienot apakšformu (Add Subform). Apakšformas tiek izmantotas tad, ja konkrēto tabulu ar citu tabulu saista viendaudznozīmīga (one-to-many) relācija;
  • piespiež pogu ;
 • formu veidošanas vedņa Form Wizard 3. solī:

  • sadaļā Label Placement var izvēlēties tekstlodziņu etiķešu novietojumu pie kreisās (Align left) vai labās puses (Align right) Columnar izkārtojumā;
  • izvēlas kādu no formu veidiem, piemēram, Columnar. Izvēloties starp dažādiem izkārtojumiem, tie tiek uzreiz arī attēloti atvērtajā formas dokumentā;
  • piespiež pogu ;
 • formu veidošanas vedņa Form Wizard 4. solī:

  • var norādīt, kādā veidā vēlas formu izmantot – vai tikai jaunu datu ievadei (kā, piemēram, tīmekļa vietnēs), vai arī lai arī apskatītu visus – tai skaitā jau iepriekš ievadītus datus (The form is to display all data);
  • ja norāda uz visu datu apskati formā, tad ar izvēles rūtiņu Do not allow modification of existing data var aizliegt iepriekš ievadīto ierakstu labošanu;
  • ar izvēles rūtiņu Do not allow deletion of existing data var aizliegt iepriekš ievadīto ierakstu dzēšanu;
  • ar izvēles rūtiņu Do not allow addition of new data var aizliegt jaunu ierakstu ievadīšanu, izmantojot šo formu;
 • formu veidošanas vedņa Form Wizard 5. solī:

  • var norādīt, kādā stilā būs forma (Apply styles) un kādas būs tās tekstlodziņu robežas (Field border). Atkal stils tiek atspoguļots jaunajā formas dokumentā;
 • formu veidošanas vedņa Form Wizard 6. solī:

 • ievada formas nosaukumu – pēc noklusējuma tiek piedāvāts formas avota nosaukums, piemēram, Marsruti;
 • atzīmē kādu no radiopogām:
  • Work with the form – atvērt formu, lai apskatītu vai ievadītu datus (atzīmēta pēc noklusējuma);
  • Modify the form – mainīt formas struktūru un noformējumu;
 • piespiež pogu .

Tiek izveidota forma,

  • kas tiek attēlota formas skatā;
  • kurā vienlaicīgi redzams viens ieraksts;
  • kurai pēc noklusējuma tiek piešķirts nosaukums Marsruti: