Ķīmija un sabiedrības ilgtspējīga attīstība

Ķīmija un sabiedrības ilgtspējīga attīstība

Literatūra

1. D. Pahare. Biodegradējamie materiāli: kursa darbs. Latvijas Lauksaimniecības

universitāte, Pārtikas tehnoloģijas fakultāte, 2007.

2. Biedrība "Latvijas Zaļā Josta". Informatīvais materiāls "no dabas sev...", 2008 – [atsauce: 07.04.2010]. Pieejams internetā: http://www.lzj.lv/tools/download.php?file=images/files//biopol_infobiletens2.pdf

3. Wikipedia, online encyclopedia. Biodegradable plastic. [atsauce 06.04.2010]. Pieejams internetā: http://en.wikipedia.org/wiki/Biodegradable_plastic.

4. L. S. Naira, C. T. Laurencin. Biodegradable polymers as biomaterials, 2007 – [atsauce 14.04.2010]. Pieejams internetā: http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6TX2-4NY3YP8-1&_user=590287&_coverDate=09%2F30%2F2007&_alid=1296369675&_rdoc=2&_fmt=high&_orig=search&_cdi=5578&_sort=r&_st=4&_docanchor=&_ct=26149&_acct=C000030180&_version=1&_urlVersion=0&_userid=590287&md5=7c152ae6324fb463b95bff5c083dc595.

5. R. A. Gross, B. Kalra. Biodegradable Polymers for the Environment, 2002 –[atsauce 09.04.2010]. Pieejams internetā: 162.105.153.170/page/liy/puhua/files/Biodegradable%20Polymers.pdf.

6. R. Scharathow. Biodegradable & Bio-based Plastics Marcet and Introduction & Policies, 2008 [atsauce 07.04.2010]. Pieejams internetā:

http://www.zalajosta.lv/tools/download.php?file=////images/files//Roland_Scharathow.ppt.ppt.

7. Azomaterials, The A to Z of materials. [atsauce 09.04.2010.] Pieejams intenetā: http://www.azom.com/details.asp?articleID=1337.

8. L. Dukaļska. Kas ir biodegradējamie iepakojuma materiāli?, 2008 – [atsauce 07.04.2010]. Pieejams internetā:

http://www.zalajosta.lv/tools/download.php?file=//images/files//Lija_Dukalska.ppt.

9. M. Kolybaba, L.G. Tabil, S. Panigrahi, W.J. Crerar, T. Powell, B. Wang. Biodegradable Polymers: Past, Present, and Future, 2003 – [atsauce 10.04.2010]. Pieejams internetā: http://averousl.free.fr/fichiers/Biodegradable%20Polymers%20Past,%20Present,%20and%20Future%20%28Eng%29.pdf.

10. Wikipedia, online encyclopedia. Synthetic_biodegradable polymer. [atsauce 09.04.2010.]. Pieejams internetā: http://en.wikipedia.org/wiki/Synthetic_biodegradable_polymer.