Oksidēšanās - reducēšanās procesi (D.Samete)

Oksidēšanās - reducēšanās procesi

3. Ieteicamā demonstrējumu izmantošanas secība

Demonstrējumu ieteicamā secība pamatskolā apgūtā nostiprināšanai un temata „Oksidēšanās-reducēšanās procesi” apguvei programmām ar nelielu stundu skaitu ķīmijā.

Virziens, vidusskolas programmas prasība

Demonstrējumi.

Darba lapa

Foto

Piezīmes

Skābekļa iegūšana

Eksperimentāli iegūst

un pierāda skābekli,

ievērojot drošas darba

metodes.

Skābekļa iegūšana no sausa oksidējošā tīrīšanas līdzekļa

 

-

Šo demonstrējumu skolēni var veikt kā laboratorijas darbu pāros vai grupās.

Degšanas nosacījumi

Sveču degšana dažāda lieluma traukos

Degšanas nosacījumi

-

Šo demonstrējumu skolēni var veikt kā laboratorijas darbu pāros vai grupās.

Ūdens uzkarsēšana papīra glāzē

-

Šo demonstrējumu skolēni var veikt kā laboratorijas darbu pāros vai grupās.

Dažādu vielu degšana ikdienā

Izprot reakcijas norises apstākļu

ietekmi uz ķīmisko reakciju

ātrumu.

Parafīna aizdegšanās

Parafīna aizdegšanās

+

 

Dažādu metālu reakcija ar gaisa skābekli

Dažādu metālu reakcija ar gaisa skābekli

+

 

Kokogles sadegšana skābeklī

 

-

 

Dzēšana

Uguns dzēšana ar ūdeni

Droša degtspējīgu vielu dzēšana

-

Šo demonstrējumu skolēni var veikt kā laboratorijas darbu pāros vai grupās.

Degoša spirta dzēšana

-

Šo demonstrējumu skolēni var veikt kā laboratorijas darbu pāros vai grupās.

Degoša magnija „dzēšana” ar ūdeni

+

 

Degšanas produkti

Izprot vielu masas nezūdamību

ķīmiskajās pārvērtībās.

Sveces degšanas galaproduktu – CO2 un H2O pierādīšana

Sveces degšanas galaproduktu – CO2 un H2O pierādīšana

+

 

Metālu reducēšana

Izprot dažādu reducētāju

izmantošanu metālu

iegūšanā un ar ķīmisko

reakciju vienādojumiem

apraksta metālu reducēšanu

no to savienojumiem.

Izprot nemetālisko elementu

savienojumu

oksidējošās

un reducējošās īpašības un

apraksta tās ar molekulārajiem

un elektronu bilances

vienādojumiem.

Vara oksīda reducēšana ar magniju

Metālu reducēšana

+

 

Sudraba nitrāta reducēšana ar varu

Oksidēšanās-reducēšanās procesi elektrolītu šķīdumos

 

 

Papildmateriāli vai materiāli ar ko aizvietot dažus vidusskolas atbalsta materiālus programmām ar lielāku ķīmijas stundu skaitu(100 un vairāk)

Prasība standartā

Prasība programmā

Temats vidusskolas programmā

Izmantojamais materiāls

Uzdevumi vidusskolas atbalsta materiālos

Izprot drošības noteikumu

ievērošanas nepieciešamību,

izmantojot vielas, materiālus

un tehnoloģijas ķīmijā,

rīkojas atbilstīgi savai un

apkārtējo drošībai.

Ir apguvis drošības

noteikumus darbam ar

vielām un materiāliem,

laboratorijas traukiem,

piederumiem un ierīcēm

un novērtē iespējamos

riskus, ja netiek ievēroti

drošības noteikumi.

PĒTNIECISKĀ DARBĪBA ĶĪMIJĀ

Skābekļa iegūšana no sausa oksidējošā tīrīšanas līdzekļa

http://www.dzm.lv/kim/IT/VM_K_10/index.html

K_10_SP_01_P1 12.-15.lpp

K_10_UP_01_P4 19.lpp

Novērtē ķīmijas

eksperimenta gaitā

iegūto pierādījumu

nozīmi teorētisko atziņu

pamatošanā.

Zina pētnieciskās darbības

posmus.

PĒTNIECISKĀ DARBĪBA ĶĪMIJĀ

Pētniecisks darbs „Lēnās oksidēšanās apstākļi”

 

Izmanto ķīmijas pamatlikumus

(vielu masas nezūdamība, vielas

sastāva nemainības likums,

enerģijas nezūdamības likums)

vielu pārvērtību raksturošanai.

Izprot vielu masas nezūdamību

ķīmiskajās pārvērtībās.

PĒTNIECISKĀ DARBĪBA ĶĪMIJĀ

Sveces degšanas galaproduktu – CO2 un H2O pierādīšana

 

Izprot vielu ķīmiskās

pārvērtības un apraksta

tās ar molekulārajiem,

jonu un elektronu bilances

vienādojumiem.

Secina par

oksidēšanās–

reducēšanās

procesu norisi

elektrolītu šķīdumā,

pamatojoties uz

novērojumiem

eksperimentā.

REAKCIJAS ELEKTROLĪTU ŠĶĪDUMOS

Sudraba nitrāta reducēšana ar varu

http://www.dzm.lv/kim/IT/VM_K_10/index.html

VM. Oksidēšanās– reducēšanās reakcijas dabā un tehnikā.

VM. Oksidēšanāsreducēšanās procesi.

Uzdevumu piemēri

K_10_LD_06_P2 12.lpp

KD. Jonu apmaiņas reakcijas.

KD. Oksidēšanās – reducēšanās procesi šķīdumos.

Izprot dažādu faktoru ietekmi

uz ķīmisko reakciju ātrumu un

ķīmisko līdzsvaru.

Izprot reakcijas norises apstākļu

ietekmi uz ķīmisko reakciju

ātrumu.

ĶĪMISKO REAKCIJU NORISE

Dažādu metālu reakcija ar gaisa skābekli

Uzdevumu piemēri

KD. Ķīmisko reakciju ātrums.

Izprot vielu ķīmiskās pārvērtības un apraksta tās

ar molekulārajiem, jonu un elektronu bilances

vienādojumiem.

Izprot dažādu reducētāju

izmantošanu metālu

iegūšanā un ar ķīmisko

reakciju vienādojumiem

apraksta metālu reducēšanu

no to savienojumiem.

ME TĀLU VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS, IEGŪŠANA

Vara oksīda reducēšana ar magniju

Uzdevumu piemēri 8.lpp

Sintezē vielas, veic

vielu kvalitatīvo un

kvantitatīvo analīzi,

precīzi ievērojot

laboratorijas trauku

un ierīču lietošanas

noteikumus un drošas

darba metodes.

Eksperimentāli iegūst

un pierāda skābekli,

ievērojot drošas darba

metodes.

NEMETĀLI

Skābekļa iegūšana no sausa oksidējošā tīrīšanas līdzekļa

 

Izprot vielu ķīmiskās pārvērtības

un apraksta tas ar molekulārajiem,

jonu un elektronu bilances

vienādojumiem.

Izprot nemetālisko elementu

savienojumu

oksidējošās

un reducējošās īpašības un

apraksta tās ar molekulārajiem

un elektronu bilances

vienādojumiem.

NEMETĀLISKO ELEMENTU SAVIENOJUMI

Sudraba nitrāta reducēšana ar varu

D. Slāpekļskābe un tās sāļi – spēcīgi oksidētāji.

K_11_DD_04_P2 16.lpp

VM http://www.dzm.lv/kim/IT/VM_K_11/index.html

Izprot

oksidēšanās

un reducēšanās,

procesus.

Izprot ķīmiskās un

elektroķīmiskās korozijas

procesus un prognozē

iespējamās metodes

metālu aizsardzībai pret

koroziju.

NEORGANISKO

VIELU DAUDZVEIDĪBA UN PĀRVĒRTĪBAS DABĀ

Dažādu metālu reakcija ar gaisa skābekli

http://www.dzm.lv/kim/IT/VM_K_11/index.html

PP Korozija

Uzdevumu piemēri 4., 5. lpp

K_11_DD_05_P dzelzs korozija

KD. Metālu korozija.