I MŪSDIENU SKOLOTĀJS MŪSDIENU SKOLĀ (D.Kalniņa)

1.1. Skolotāja profesionālā kompetence (D.Kalniņa, Ē. Lanka)

Skolotāja darbības kodols ir profesionālā kompetence.

Skolotāja profesionālā kompetence – pieredzes gūšanas iespējās pamatota spēju un pieredzes individuāla kombinācija” (Maslo I., Tiļļa I., 2005.) kā arī izglītības procesā iegūtā un uz zināšanām, pieredzi, vērtībām un attieksmēm balstītā spēja, kas izpaužas prasmēs un gatavībā pedagoģiskajai darbībai.

Salīdzinot ES pedagogu izglītības standartā iekļautās kompetenču prioritātes ar Latvijas pedagogu standartu, Latvijas izglītības mērķiem un lomu mūsdienās un ESF projektā «Pedagogu tālākizglītības metodiskā tīkla nodrošinājuma izveide» veiktā pētījuma rezultātus, parādās virkne jaunu akcentu, dažiem no tiem skolotāju darbībā un tālākizglītībā būtu jāpievērš īpaša uzmanība:

• emocionālās inteliģences attīstīšana;

• veidot prasmes un īpašības darbam multikulturālā vidē;

• attīstīt prasmes strādāt atšķirīgu cilvēku vidē.

Lai arī citas prioritātes ir visai svarīgas, tomēr tieši šīs iezīmē novitātes akcentus skolotāju darbībā: tikai empātisks un tolerants cilvēks ar ļoti plašām zināšanām spēs pieņemt audzēkņus tādus, kādi viņi ir – ar subkultūru, pieredzi, atšķirīgo pasaules redzējumu un aktuālajām problēmām. Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogiem saistošas ir visas skolotāja darbības veikšanai nepieciešamās kompetences.

uzdUzdevums

  • Kādas kompetences no 1.2. tabulā minētajām jums piemīt (kompetences avots: Pedagogu tālākizglītības metodiskā tīkla nodrošinājuma izveide (2006). ESF NP projekts Nr. 2006/0129/VPD1/ESF/PIAA/06/NP/ 3.2.5.1./ 0001/ 0001/0504. Rokasgrāmata. R., VINKVA, 2006., 21.-22.lpp.)?
  • Novērtējiet tās un atzīmējiet kādā līmenī ir katra kompetence!
  • Kuras kompetences jums kā profesionālās izglītības skolotājam būtu nepieciešams pilnveidot?
  • Kā jūs varētu pilnveidot savas profesionālās kompetences? Izvirziet prioritātes un sastādiet konspektīvu kompetenču pilnveides plānu!

1.2. tabula. Skolotāja profesionālās kompetences attīstība.

Ja man tiek detalizēti paskaidrots kas, kā un kāpēc ir darāms Ja man tiek paskaidrots kas, kā un kāpēc ir darāms Dažkārt daru to pēc pašiniciatīvas, patstāvīgi pieņemot lēmumu un plānojot kas, kā un kāpēc darāms Bieži daru to pēc pašiniciatīvas, patstāvīgi pieņemot lēmumu un plānojot kas, kā un kāpēc darāms Vienmēr daru to pēc pašiniciatīvas, patstāvīgi pieņemot lēmumu un plānojot kas, kā un kāpēc darāms
Vispārējās pedagoģiskās kompetences
analīzes un sintēzes spējas
prasme lietot zināšanas praksē
plānošanas un laika menedžmenta prasme
pedagoģijas vispārējās zināšanas
prasme praksi balstīt pedagoģijas vispārējās zināšanās
gan mutvārdu, gan rakstiska saziņas prasme dzimtajā valodā
svešvalodu prasme
elementāras IKT lietošanas prasmes
pētīšanas prasme
prasme mācīties
informācijas iegūšanas un analīzes prasme, izmantojot daudzveidīgus avotus
kritikas un paškritikas prasme
prasme pielāgoties jaunām situācijām
radošums
problēmu risināšanas prasme
komandas darba prasme
starppersonu saziņas prasme
līderība
prasme strādāt starpdisciplinārā komandā
spēja pieņemt dažādību un multikulturālismu

prasme strādāt starptautiskā kontekstā

izpratne par citām kultūrām un robežām starp tām
patstāvīgā darba prasme

projektu izstrādes, vadīšanas prasme

iniciatīva
ētiska attieksme
rūpes par kvalitāti
vēlme gūt panākumus
Izglītības jomas kompetences
prasme sniegt atgriezenisko saiti skolēniem par viņu izaugsmi un līdzdalību
daudzveidīgu mācīšanas un mācīšanās stratēģiju kompetence
kompetence padomdošanā skolēniem un vecākiem
zināšanas mācību priekšmetā un izglītības jomā
rezultatīvas saziņas prasme ar indivīdiem un personu grupām
labvēlīgas mācību vides radīšanas prasme
prasme izmantot un integrēt mācību procesā e-mācības
laika menedžmenta prasmes
prasme uzstāties un izvērtēt savu uzstāšanos
profesionālās pilnveides nepieciešamības un nozīmīgumu apzināšanās
mācību un skolēnu vērtēšanas prasme
problēmu risināšanas kompetence komandā

prasme reaģēt uz skolēnu daudzveidīgajām vajadzībām

prasme pilnveidot mācību vidi
prasme piemērot standartus un programmas konkrētajam izglītības kontekstam
Izglītības procesa vadības kompetences
prasme sistemātiski analizēt izglītības jēdzienus, teorijas un politikas avotus
prasme saistīt priekšmeta un izglītības jomas zināšanas un lietojumu ar izglītības politiku un kontekstu
prasme pārdomāt un atspoguļot savu personisko vērtību sistēmu
kritiskās domāšanas prasme pedagoģijas studijās
prasme apzināties mācīšanās procesa sarežģītību un skolēnu dažādību
prasme apzināties mācību dažādos kontekstus
prasme apzināties mācību procesa dalībnieku daudzveidīgās lomas
izglītības sistēmas mērķu un struktūras izpratne
prasme veikt pētījumus dažādos izglītības kontekstos
padomdošanas prasme
prasme vadīt un organizēt skolas attīstības un pilnveides projektus
prasme vadīt izglītības programmas
prasme izvērtēt mācību materiālus un izglītības programmas

prasme paredzēt izglītības jaunās vajadzības un prasības
prasme vadīt un koordinēt starpdisciplināras pedagogu komandas/grupas