PIELIKUMI

4. pielikums - Audzināšanas tradīcijas dažādās Latvijas vidusskolās (Ē.Lanka)

Pasākumi dažādās Latvijas vidusskolās

 • Zinību diena:
  • kopīgs pasākums skolas pagalmā ,
  • kopīga visu skolotāju, skolēnu, vecāku, absolventu fotogrofēšanās (lielā bilde);
  • 12. klases skolā ieved pirmklasniekus, pasākums pirmo klašu skolēniem, vecākiem un 12. klašu skolēniem (divpadsmito fotogrāfēšanās, svinīga parakstīšanās par šefību).
 • Labinieku ekskursija
 • Iesvētības - sadalīti atbildības loki – 12. klases gatavo pasākumu pirmajiem, 9. klases – piektajiem, 11. klases – divpadsmitajiem;
 • Ziemassvētku pasākumi
  • Klašu telpu un skolas dekorēšana (katru gadu dekoram vienojošs motīvs),
  • Skolas egles iedegšana un salūts,
  • Svinīgie koncerti, piem., saksofonistu koncerts u.tml.;
  • Skolas Ziemassvētku balles (pa klašu grupām);
  • Svētrīts
  • Karnevāli pa klašu grupām,
 • Erudītu konkursi pa klašu grupām.
 • 18. novembra koncerts vecākiem, skolēniem, skolotājiem (tiek parādīti skolas mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi), kopīgs skolas pasākums Brāļu kapos, ekskursijas pa Brīvības cīņu vietām (sadarbībā ar Kara muzeju).
 • Tradicionālie sporta pasākumi (arī vecāku iesaistīšana sporta aktivitātēs),
 • Popiela apvienota ar trako dienu (pasākums 1. aprīlī)
 • Māmiņdienas koncerts (tiek veidota arī bērnu darbu izstāde),
 • Jauno talantu balle (piedalās talanti un viņu vecāki);
 • Pēdējais zvans (vidusskolas audzinātāju vešana uz skolu)
 • Gada noslēguma ekskursijas
 • Izlaidumi.

Idejas audzinātājstundu tēmām

Dažreiz vieglāk un kvalitatīvāk izplānot savu audzinātājdarbību, iedomājoties, ka Jūs pretendējat uz audzinātāja vietu ļoti labā arodskolā un direktors/-e gaida no Jums šādu ideju klāstu.


Grupas audzinātāja perspektīvais plānojums

----/----. m.g.

Mērķis un uzdevumi:

 • ü
 • ü
 • ü


Sept.

Okt.

Nov.

Dec.

Janv.

Febr.

Marts

Aprīlis

Maijs

Tematiskās stundas


1.


2.


3.


4.


Profesijas noslēpumi


Sarunas ar speciālistiem (psihologu, ārstu, utt.)


Grupas pasākumi

 • ekskursijas
 • izstādes, koncerti, teātri
 • grupas vakari
 • tikšanās

Talkas


Valsts notikumi (piemēram, Saeimas vēlēšanas utt.)


Sadarbība ar grupas audzēkņu vecākiem

 • vecāku sapulces
 • vecāku dienas
 • individuālas sarunas
 • vecāku vakari

Piezīmes


Mācību gada beigās skolotājs izvērtē, kā izdevies sasniegt izvirzītos mērķus un uzdevumus:

Izvirzītie uzdevumi … grupas audzināšanā … m . g .

Kā šie uzdevumi realizējušies?

Uzdevumi nākamajam mācību gadamMācību gada beigās audzinātājs raksta grupas raksturojumu, ietverot tajā šādus jautājumus:

 • Grupas savstarpējo attiecību raksturojums.
 • Audzēkņu attieksme pret mācību darbu (problēmas).
 • Attieksme pret pienākumiem, pašapkalpošanās darbiem, disciplīna.
 • Nozīmīgākās tradīcijas grupas dzīvē.
 • Interesantākie notikumi grupas dzīvē šajā mācību gadā.
 • Vecāku atbalsts un līdzdalība grupas dzīvē.

Ikgadējais grupas raksturojums ļauj vērtēt grupas attīstību un problēmas laika gaitā, kā arī ir vērtīga informācija audzinātāja maiņas gadījumā.