PIELIKUMI

3. pielikums - Vispārizglītojošās skolas klases audzinātāja darba paraugnoteikumi (Ē.Lanka)

Vispārizglītojošās skolas klases audzinātāja darba paraugnoteikumi

I. Vispārīgie noteikumi

1. Klases audzinātājs savā darbā realizē ANO Konvenciju par bērna tiesībām, LR Izglītības likumu, skolas nolikumu, skolas mācību un audzināšanas darba plānu un citus normatīvos dokumentus par izglītību.

2. Klases audzinātāja pamatuzdevums – rūpēties, lai klasē būtu radīti labvēlīgi apstākļi skolēnu izglītošanai, attīstīšanai un audzināšanai.

3. Klases audzinātāju darbam noteiktā klasē ar rīkojumu pieņem skolas direktors.

4. Klases audzinātāja darbu koordinē un kontrolē skolas direktora vietnieks audzināšanas darbā.

5. Katrai klasei ir klases audzinātājs.

6. Klases audzinātājs darbu plāno. Nepieciešamības gadījumā skolas administrācija var reglamentēt plāna saturu un formu.

7. Klases audzinātājs sistemātiski veic ierakstus klases audzinātāja dienasgrāmatā. Dienasgrāmatas saturs un forma nav reglamentēti.

II. Pamatprasības profesionālajai atbilstībai

1. Augstākā vai vidējā speciālā pedagoģiskā izglītība.

2. Augsta saskarsmes kultūra, ētikas normu ievērošana.

3. Organizatora prasmes un iemaņas

4. Sociālās vides un sabiedrības noskaņojuma izpratne.

III. Pienākumi

1. Veidot klases audzināšanas plānu, izvirzot audzināšanas darba galvenos uzdevumus.

2. Organizējot audzināšanas darbu klases kolektīvā, ievērot audzēkņu individuālās īpatnības, domas, uzskatus, izzināt intereses un spējas.

3. Izvērtēt audzēkņu uzvedību, attieksmi pret mācību darbu.

4. Pārzināt audzēkņu vispārējo veselības stāvokli.

5. Izglītot audzēkņus saskarsmes kultūrā, attīstīt prasmi veidot veselīgu dzīvesveidu.

6. Sadarboties ar skolas psihologu vai psiholoģiskās palīdzības centriem un Bērnu tiesību centru.

7. Organizēt sadarbību ar vecākiem.

8. Atbildēt par audzēkņu drošību visos klases organizētajos pasākumos.

9. Izzināt ģimenes iespējas bērna audzināšanā.

10. Regulāri paaugstināt savu profesionālo meistarību.

IV. Tiesības

1. Izraudzīties saturu, formas un metodes darbā ar klases kolektīvu un vecākiem.

2. Noteikt galvenos virzienus audzināšanas darbam klases kolektīvā.

3. Nepieciešamības gadījumā uzaicināt vecākus uz skolu.

4. Apmeklēt audzēkņus mājās.

5. Sadarboties ar psihologiem, psiholoģiskās palīdzības centriem, sociālās palīdzības centriem Bērnu tiesību aizsardzības centru.

6. Saņemt informāciju un konsultāciju no skolas medicīniskajiem darbiniekiem par audzēkņa veselības stāvokli.