III SKOLĒNU MĀCĪŠANĀS SEKMĒŠANA

Ikdienā bieži rodas jautājums - Kā? Kā īstenot teoriju praksē? Kā palīdzēt skolēniem mācīties? Nav gatavas receptes - radošs skolotājs apzina dažādas idejas, meklē to pamatojumus, vērtē īstenošanas iespējas un iespējamos ieguvumus un iekļauj jaunieguvumus savā profesionālās darbības modelī.

Šajā nodaļā apskatīti vairāki jautājumi, kas varētu palīdzēt skolotājam uzlabot savu mācīšanas darbību - palīdzību skolēnam viņa individuālājā izziņā.

Nodaļā „Mācīšanās stili” apskatītas teorijas par mācīšanās stiliem piedāvāti modeļi mācību procesa organizēšanai, palīdzot visu mācīšanās stilu pārstāvjiem, piedāvāti rīki mācīšanās stilu noteikšanai.

Nodaļā „Smadzeņu darbība un mācīšanās” – smadzeņu uzbūve, mācīšanās fizioloģija (sinapšu veidošanās), un katras smadzeņu daļas darbības ietekme uz mācīšanos. Sīkāk aprakstīta smadzeņu pusložu funkcionālā asimetrija, puslodes dominantes izmantošana mācību procesā, kā arī uztveres dominante mācību procesā.

Nodaļā „Pārtika, miegs, bioloģiskie ritmi un mācīšanās” – miega nozīme mācīšanās procesā, pārtikas, vitamīnu, ūdens un ēšanas paradumu, kā arī kofeīna un nikotīna ietekme uz mācīšanos.

Nodaļā „Smadzeņu darbība, mācīšana un mācīšanās” – dots ieskats vides, un līdz ar to arī skolēnu, izmaiņās, aprakstīta atkārtošanas, iegaumēšanas un atcerēšanās organizēšana atbilstoši šo procesu fizioloģiskai norisei smadzenēs, prasmju veidošana un raksturota lasīšana kā sarežģīta smadzeņu darbība.

Nodaļā „Smadzeņu darbībā balstītas zēnu un meiteņu mācīšanās atšķirības” – akcents uz smadzeņu uzbūves un darbības atšķirībām, kas nosaka atšķirīgu uzvedību un mācīšanos, aprakstīti paņēmieni, kā abu dzimumus skolēniem palīdzēt mācīties.

Nodaļā „Audzēkņa personības attīstību veicinoša vide profesionālās izglītības iestādē” apskatīti mācību vides veidošanas teorētiskie nosacījumi, mācību vides ietekme uz skolēnu mācīšanos un attīstību, mācību vides un skolas ētosa sakarības, apkopotas metodes un metodiskie paņēmieni produktīvas domāšanas attīstībai.