3.6. Audzēkņa personības attīstību veicinoša vide profesionālās izglītības iestādē (R.Burceva)

Pedagoga misija ir mērķtiecīgi radīt apstākļus, kuros jaunā paaudze apgūs un pārmantos kultūrvērtības, veidos savas personības īpašības, sistematizēs zināšanas un pilnveidos dzīvesdarbības un profesionālās prasmes turpmākai integrācijai sabiedrībā.

„Izglītības process ietver personības veidošanas un veidošanās darbību, mācību un audzināšanas darbību vienotību. Izglītības rezultāts ir personas iegūto zināšanu, prasmju, pārliecību, attieksmju, kultūrvērtību, personības īpašību kopums [...] (angļu val. – education).” („Pedagoģijas terminu skaidrojošā vārdnīca” (Skujiņa A. u.c., 2000))

Tādējādi noprotams, ka jēdziens „izglītība” ir plašāks un ietilpīgāks nekā tikai „mācības”. Mācības saistās ar konkrētu zināšanu un prasmju (t.sk. arī profesionālo prasmju) apguvi, savukārt patiesi izglītots cilvēks reizē ir arī sociāli aktīva, erudīta un elastīga personība, kurai ir plašs redzesloks, viedoklis, argumenti un vērtējums par notikumiem, parādībām un situācijām. Un vispārizglītojošo priekšmetu skolotājam profesionālās izglītības iestādē ir iespēja šādu jauniešu personības attīstību sekmēt gan ar pārdomāti izvēlētu mācību un audzināšanas metožu lietojumu, gan ar fiziskās vides iekārtojumu, gan ar vispārējo skolas ētosu.

Nodaļas „Audzēkņa personības attīstību veicinoša vide profesionālās izglītības iestādē” apakšnodaļas „Skolas ētoss un mācību vide”, „Produktīvas domāšanas stratēģijas” un "Kreativitātes vērtēšanas problēma” veidotas ar nolūku akcentēt cilvēkvides īpatnības un nozīmi profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu kognitīvi aktīvas, radošas un patstāvīgas darbības veicināšanā, kā arī palīdzēt skolotājam paplašināt viņa resursus un izpratni par personības attīstību veicinošas vides veidošanas nosacījumiem.