2.2. Radošs skolotājs (L.Mackēviča)

2.2.4. Skolotājs kā radošuma izpausmju rosinātājs

Kā akcentē R. Bebre (2010), tad arī pedagogs ir radoša profesija – reizē aktieris un režisors. Atraisīt audzēkņos esošo radošuma potenciālu spēj tikai radošs skolotājs ar brīvu domāšanu, pedagoģisku azartu, bērnu mīlestību. Tāpēc ir nepieciešama vēlme izzināt veidus un līdzekļus, lai rastos pārliecība par savām spējām veidot tādu mācību procesu, kas būtu motivējošs gan audzēkņiem, gan skolotājam.

Kreativitātes izpausmes ir cieši saistītas ar emocionāliem faktoriem, starppersonu attiecību īpatnībām un motivējošas atmosfēras, kas rosina radošo spēju izpausmi. To ietekmē arī indivīda kompetence, motivācija, emocijas un vide. Indivīdam var būt visi iekšējie resursi, lai domātu radoši, bet bez vides atbalsta šī kreativitāte var arī neizpausties.

Tādējādi īpaša uzmanība ir jāpievērš videi, jo radošumu veicina skolas garīgā atmosfēra, kas stimulē pievērsties radošai darbībai. Skolotāju atbalsts var būt viens no nozīmīgākajiem faktoriem audzēkņu kreativitātes rosināšanā (Bebre, 2010; Downing, 1997; Tsai, 2010). Savukārt, sekmējot radošumu kādā noteiktā sfērā, tas izpaužas arī citos darbības veidos (Grecovs, 2007).

Tas nosaka pedagogam nepieciešamību mācību procesā izvairīties no trafaretām situācijām un censties atrast vēl nebijušas, kuras var radīt gan iztēlē, gan arī realitātē. Pedagoga uzdevums ir palīdzēt audzēkņiem apzināt savus iekšējos resursus, lai sekmētu viņu pašrealizācijas izpausmes.

Audzēkņu vizuālo iztēli var sekmēt, aicinot viņiem apziņā radīt un transformēt tēlus, attēlot domu plūdumu, kas ir saistīta ar spēju „saskatīt kopējo ainu pirms tā atsevišķām daļām” - ir jāzina nevis virspusējas iezīmes, bet konceptuālas sakarības, kas nodrošina pārnesi jaunā situācijā. Mācību vielas strukturēšanā ir jāapgūst pamata jēdzieni, kas veido priekšmeta loģiku, bet ne empīriski atlasīts programmas materiāls par atsevišķiem, tieši savā starpā nesaistītiem jēdzieniem (Starbuck, 2006).

R. Bebre (2010) uzskata, ka personības pašaktualizācija ir profesionāla nepieciešamība skolotājam, jo viņa ietekmē atrodas cilvēki savas personības veidošanās periodā. Tad radoša pedagoga iespaidā skolēni/audzēkņi var pilnvērtīgi attīstīt savu kreativitāti dažādās darbību un izpausmju jomās. Radošas personības ir sabiedrības bagātība, un tās ir iespējams vairot, vispirms jau atraisot un attīstot savu radošumu.


uzdUzdevums:

Lūdzu, izskaidrojiet, kā šie nosacījumi var kavēt radošumu:

  • Uzraudzība
  • Novērtēšana
  • Apbalvojumi
  • Sacensība
  • Nemitīga kontrole
  • Izvēles ierobežošana
  • Pastiprinātas gaidas (spiediens)

Miniet piemērus!