PIELIKUMI

7. pielikums - Mācīšanās stilu raksturojums (L.Mackēviča)

Mācīšanās stilu raksturojums
(pēc B. McCarthy 4Mat modeļa materiāliem)

1. Iztēles bagātie cilvēki, kuri mācās
 • Cilvēki, kuriem patīk sajust, izjust un vērot.
 • Uztver informāciju konkrēti un reflektīvi to procesē
 • Balstās uz savu pieredzi
 • Izcili cilvēku novērotāji, ar bagātu iztēli, kas uzticas un paļaujas uz savām izjūtām
 • Rūpīgi vēro, pirms izdara spriedumu
 • Pacietīgi mācību procesā
 • Mācās klausoties un daloties ar idejām
 • Aplūko jautājumus no dažādām perspektīvām
 • Patīk harmonija un čakls darbs
 • Meklē visam nozīmi un jēgu – tas ir būtiski
 • Iesaistās jebkurā uzdevumā, kuru uzsāk, un gaida to pašu no citiem
 • Nepieciešama skaidrība savā dzīvē
Kā skolotāji:
 • Ieinteresēti, lai palīdzētu skolēniem/studentiem sasniegt personīgo izaugsmi
 • Kā galveno mērķi izvirza skolēnu/studentu sevis apzināšanos
 • Zināšanas uzskata par nepieciešamām pašaktualizācijai, pilnveidei
 • Organizē grupu darbu, diskusijas, orientējas uz nozīmīgiem mērķiem
 • Atbilstoši veido mācību plānus
Kā vadītāji:
 • Vispirms problēmas pārdomā vienatnē; pēc tam kopā ar darbiniekiem ar „prāta vētras” palīdzību rada idejas un risinājumus
 • Lēmumu pieņemšanā iesaista arī citus; dialogs ar darbiniekiem sekmē sasniegt kopējos mērķus
 • Iegulda laiku, lai palīdzētu darbiniekiem attīstīt labas idejas
 • Uzticēšanās un līdzdalība palīdz iegūt autoritāti
 • Nepieciešams atbalstošs personāls, kas dalās uzskatos
Kā vecāki:
 • Sekmē savu bērnu pašaktualizāciju
 • Uzskata, ka mācīšanās var veicināt bērna spēju izzināt sevi un savu vietu pasaulē
 • Zināšanās saskata personīgo jēgu
 • Aktīvi iedrošina sarunas par jūtu pasauli
 • Mēģina iesaistīt ģimenes locekļus kopējās aktivitātēs, palīdz bērniem noskaidrot nozīmīgus mērķus
 • Disciplīnu uzskata kā nepieciešamību, lai palīdzētu bērniem izprast dzīvi
 • Pārāk ātri uztraucas un dažreiz ir pārāk bezrūpīgi

2. Analītiskie cilvēki, kuri mācās

 • Cilvēki, kuriem patīk domāt un vērot
 • Uztver informāciju abstrakti un reflektīvi to procesē
 • Veido jēdzienus un teorijas, integrējot savus novērojumus ar esošajām zināšanām
 • Mācās rūpīgi apdomājot un pārdomājot
 • Pārdomā, balstoties uz pieredzi, to analizējot un klasificējot
 • Loģiski analizē faktus un teorijas, cenšas izzināt ekspertu domas
 • Kritiski izvērtē datus un informāciju, līdz izprot lietu saturu un būtību
 • Interesē lietu uzbūve
 • Spēj sevi organizēt, sistemātiski plāno, strādā secīgi, pievēršoties detaļām
 • Ir racionāli, reflektīvi, abstrakti, labi plānotāji, meklē saskaņotību un nepārtrauktību
Kā skolotāji:
 • Vispirms interesē zināšanu tālāknodošana
 • Cenšas labi pārdomāt un zināt sava mācību priekšmeta/studiju kursa saturu
 • Uzskata, ka mācību plāniem vajadzētu veicināt nozīmīgas informācijas izpratni, kas, sistemātiski mācīta, padziļinātu zināšanu apguvi un izpratni
 • Iedrošina un atbalsta izcilus skolēnus/studentus
 • Patīk, ja skolēni/studenti precīzi un secīgi izklāsta faktus
 • Pārliecināti, ka autoritāti var izmantot racionāli
Kā vadītāji:
 • Loģiski risina problēmas
 • Vadot ievēro principus un procedūras
 • Darbojas, lai paaugstinātu savas organizācijas saistību ar tradīcijām un prestižu
 • Autoritāte nozīmē spēju pārliecināt, balstoties uz faktiem
 • Nepieciešams personāls, kas ir labi organizēts, pieraksta notiekošo, ātri un precīzi seko lēmumiem
Kā vecāki:
 • Rūpējas, lai bērni apgūtu zināšanas un izprastu kā darbojas pasaule
 • Pārliecināti, ka mācīšanās procesam ir jāpadziļina izpratne par nozīmīgiem jautājumiem, kuriem jābūt sistemātiski prezentētiem
 • Palīdz bērniem būt pēc iespējas precīzākiem un iemīlēt zināšanas
 • Uzskata, ka panākumiem ir nepieciešama neatlaidība un sistemātiskums
 • Veido organizētu un strukturētu mājas vidi
 • Uzskata, ka disciplīna sekmē bērnu izpratni par to, ko sabiedrība sagaida no viņiem
 • Ir tieksme būt rigidiem, reizēm ierobežojot oriģinalitāti un radošuma izpausmes

3. Cilvēki, kuri mācās praktiski darbojoties
 • Cilvēki, kuriem patīk domāt un darīt
 • Uztver informāciju abstrakti un aktīvi to procesē
 • Domā par teoriju un darbojas, lai to praktiski pielietotu
 • Mācoties pārbauda teoriju praksē
 • Produktīvi darbībā, aktīvi eksperimentētāji gan ar idejām, gan lietām
 • Padodas uzdevumu veikšana laikā, izdara līdz galam
 • Tic savām spējām paveikt darbu, izcili darītāji, ieinteresēti ražīgumā
 • Izcili problēmu risinātāji, nepieņem gatavas atbildes
 • Nebaidās riskēt, augstu vērtē stratēģisko domāšanu
 • Reizēm šķiet valdonīgi un bezpersoniski
Kā skolotāji:
 • Interesē ražīgums un kompetence
 • Cenšas mācīt skolēniem/studentiem dzīvei nepieciešamās prasmes
 • Uzskata, ka mācību plāniem vajadzētu būt atbilstošiem kompetencei un ekonomiskajai lietderībai
 • Pārliecināti, ka zināšanas veicina skolēnu/studentu spēju būt materiāli patstāvīgiem
 • Patīk praktiski veicamas aktivitātes un tehnisko prasmju mācīšana
 • Apdomīgi izsaka atzinību un uzslavē skolēnus/studentus
Kā vadītāji:
 • Patīk, ja var darboties pēc plāna un ievērojot laika limitus
 • Personības spēks iedvesmo sasniegumiem
 • Daudz strādā, lai izveidotu ražīgu un maksātspējīgu organizāciju
 • Nepieciešams personāls, kas ir orientēts uz mērķi un spēj ātri reaģēt atbilstoši situācijai
 • Bieži risina problēmas, pieņemot vienpusējus lēmumus
 • Autoritāti saglabā ar sodu un apbalvojumu palīdzību
Kā vecāki:
 • Sekmē savu bērnu kompetenci un dzīvei nepieciešamo prasmju apguvi
 • Uzskata, ka mācīšanās process pilnveido reālajai dzīvei nepieciešamās prasmes un zināšanas Palīdz bērniem sava dzīves ceļa izvēlē
 • Iedrošina bērnus rast praktisku pielietojumu visam, ko mācās
 • Pārliecināti, ka panākumus vislabāk var novērtēt redzot, vai iecerētais darbojas vai nē
 • Patīk aktīvi un praktiski „ģimenes projekti”
 • Apdomīgi atzinības izrādīšanā
 • Tieksme būt neelastīgiem un nespējīgiem izrādīt savas jūtas

4. Dinamiskie cilvēki, kuri mācās

 • Cilvēki, kuriem patīk sajust, izjust un darīt
 • Uztver informāciju konkrēti un aktīvi to procesē
 • Apkopo pieredzi, mācās no tās un darbojas, lai to praktiski pielietotu, paplašinātu un bagātinātu
 • Mācās pēc „kļūdu – mēģinājumu” metodes, tic pašatklāsmei un savām spējām ietekmēt nākotnes notikumus
 • Bieži izdara precīzus secinājumus bez loģiskas izvērtēšanas
 • Patīk nenoteiktība, pārmaiņas, mīl piedzīvojumus, tiecas pēc visa jaunā
 • Spēj pielāgoties, ir elastīgi
 • Nebaidās riskēt, ieinteresēti attīstībā un atjaunošanā
 • Respektē citus cilvēkus, viņu jūtas; saskarsmē ar viņiem iespējams justies brīvi
 • Vēlas izzināt savas pasaules radītās robežas

Kā skolotāji:
 • Ir ieinteresēti skolēnu/studentu pašatklāsmē, mēģina palīdzēt viņiem darboties saskaņā ar viņu priekšstatiem
 • Uzskata, ka mācību plāniem ir jābūt vērstiem uz skolēnu/studentu interesēm
 • Zināšanas tiek uzskatītas par nepieciešamām visas sabiedrības attīstībai
 • Iedrošina un paši iesaistās mācību procesā, kam pamatā ir pieredze
 • Pielieto instruējošas metodes, rada jaunas pieejas, ieskicē jaunas robežas
 • Var būt neapdomīgi un manipulatīvi
Kā vadītāji:
 • Jūtas „savā elementā” dažādās problēmsituācijās un krīzes laikā
 • Uzsāk problēmu risināšanu, meklējot modeļus, paraugus un izpētot iespējas
 • Vada cilvēkus tos „uzlādējot”, ir enerģiski
 • Izcili uzņēmēji
 • Savu autoritāti uztur, tēlaini parādot vēlamo kā esošo
 • Ir nepieciešams personāls, kas turpina iesākto un realizē plānoto
Kā vecāki:
 • Attīsta bērnos pašatklāsmi, rosina iztēli
 • Uzskata, ka mācībām ir jābūt vērstām uz bērnu interesēm
 • Zināšanās saskata sabiedrības attīstību, pilnveidi
 • Atbalsta mācīšanos, kas balstīta pieredzē
 • Patīk humors, jautras ģimenes aktivitātes, sacensības, būt aktīviem un nodarbinātiem
 • Uzskata, ka disciplīna palīdz bērniem kļūt pašdisciplinētiem
 • Reizēm sods neatbilst nodarījumam