3.1. Mācīšanās stili (L.Mackēviča)

3.1.6. 4MAT modelis skolotājiem

B. Makkartija ir izstrādājusi arī modeli skolotājiem (skatīt 3.3. attēlu), jo uzskata, ka, pielietojot 4MAT sistēmu, tā kļūst par pārmaiņu aģentu (Coffield et al., 2004). Vispirms jau skolotāji saskata atšķirības audzēkņos un uztver tās kā līdzekli, kas veicina mācīšanos. Skolotāji sāk apzināties, ka mācīšana ir kaut kas vairāk, nekā vienīgi informācijas sniegšana, un vairāk izmanto dialoga metodes, nevis monologu. Vēl nozīmīgāk ir tas, ka skolotāji sāk sarunāties ar kolēģiem par mācīšanu un kļūst par mentoriem un padomdevējiem.

Skolotāja loma mācību procesā
3.3. attēls. Skolotāja loma mācību procesā

Visi kvadranti virzās no skolotājs – iniciators uz students – iniciators aktivitātēm. Ja nenotiek šī aktivitātes pāreja no skolotāja uz audzēkni, tad skolotājs paliek uzmanības centrā un netiek attīstīta audzēkņu pašiniciatīva.

1.kvadrants
Skolotājs: motivators
Jautājums: kāpēc?
Metodes: diskusija, problēmsituāciju izvērtējums, smadzeņu vētra, dalīšanās pieredzē – saskatot kopējo un atšķirīgo, kā arī veidojot pozitīvu attieksmi pret atšķirībām dažādu cilvēku pieredzē u.c.
Vērtējums: iesaistīšanās, piedalīšanās ideju radīšanā, analīzes kvalitāte savas pieredzes robežās

2.kvadrants
Skolotājs: informācijas sniedzējs, „skolotājs”
Jautājums: kas?
Metodes: jēdzienu veidošana, definēšana, modelēšana, salīdzināšana, klasificēšana, teorētisku modeļu veidošana u.c.
Vērtējums: audzēkņu darbības un domāšanas kvalitāte, verbāla vai rakstveida zināšanu pārbaude

3.kvadrants
Skolotājs: atbalstītājs/sekmētājs
Jautājums: kā tas darbojas?
Metodes: vingrinājumi, individuālais darbs, darba kartes, mācību centri, spēles, laboratorijas darbi, esejas, eksperimenti u.c.
Vērtējums: audzēkņu darba kvalitāte, prasme integrēt zināšanas ikdienā

4.kvadrants
Skolotājs: vērtētājs
Jautājums: kā es varu to pielietot?
Metodes: projekti, pētnieciskās, radošās u.c.
Vērtējums: audzēkņu vēlme un prasme analizēt, pārstrādāt un pabeigt pašu iesākto, prasme prezentēt, paveiktā oriģinalitāte, kvalitāte

Lai strādātu ar 4MAT sistēmu, skolotājiem vajadzētu:
  • Izzināt savu dominējošo mācīšanās stilu un to, kā tas ietekmē mācīšanas procesu.
  • Vērot un diskutēt ar audzēkņiem par viņu mācīšanās stiliem.
  • Vērtēt visus mācīšanās stilus kā vienlīdz svarīgus.
  • Iedrošināt un atļaut audzēkņiem mācīt vienam otru.
  • Izmantot metodes, kas aptver visus mācīšanās stilus.
  • Izmantot metodes, kas iesaista gan labo, gan kreiso smadzeņu puslodi darbībā.