3.1. Mācīšanās stili (L.Mackēviča)

3.1.3. D. Kolba empīriskā mācīšanās teorija kā pamats B. Makkartijas izveidotajai 4MAT sistēmai

4MAT sistēma balstās uz D. Kolba (Kolb, 1984) pētīto empīriskās mācīšanas teoriju, kuras pamatā ir pārliecība, ka mācīšanās ir nepārtraukts un ciklisks process, kura gaitā indivīds integrē uztveres, domāšanas, darbības un izjūtu veidus, tādējādi radot jēdzienus, ko tālāk izmanto jaunas pieredzes izvēlē. Veids, kā indivīds mācās, ir noteicošais faktors personības attīstībā.

D. Kolba (Kolb, 2000) izveidotā modeļa galvenie pamatprincipi ir:
 • Mācīšanās ir nepārtraukts process; tā nav tikai galarezultāts;
 • Mācīšanās pamatā ir personīgā pieredzē;
 • Mācīšanās ietver sevī indivīda un vides mijdarbības raksturojumu, ar kā palīdzību pieredze tiek transformēta darbībā un zināšanās.
D. Kolbs ir raksturojis četrus aspektus, kas raksturo mācīšanās procesu:
 • balstīšanās uz konkrēto pieredzi,
 • reflektīva vērošana,
 • abstraktu jēdzienu veidošana,
 • aktīva eksperimentēšana.
D.Kolba izstrādātā mācīšanās cikla teorija raksturo četras mācīšanās fāzes, kas izriet cita no citas: konkrētajai pieredzei seko pārdomas ( refleksīvā apcere) par šo pieredzi. Nākamais solis ir jauno zināšanu piemērošana esošajai pieredzei (abstraktā izpratne), kas noved pie centieniem rast veidu, kā zināšanas izmantot jaunā situācijā. Tas savukārt kļūst par avotu jaunai konkrētai pieredzei.

Šis process (pieredze, refleksija, vispārināšana un analīze, pielietojums) palīdz izvērtēt un analizēt pieredzi, lai izprastu to un rastu tai praktisku pielietojumu (skatīt 3.1. attēlu).

Mācīšanās aplis (Kolb, 1984)

3.1. attēls. Mācīšanās aplis (Kolb, 1984)


Autors norāda, ka reti ir sastopami cilvēki, kam piemīt tikai viens mācīšanās stils, jo ikviens mācoties variē dažādas metodes, kas raksturīgas visām mācīšanās fāzēm. Tomēr katram piemīt savs dominējošais mācīšanās stils, tāpēc jebkurā klasē varētu būt audzēkņi, kam nepieciešamas pavisam citādas mācību metodes.

jautJautājumi pārdomām un diskusijai:
 • Kā mācās jūsu audzēkņi?
 • Vai, mācoties apgūt jaunas prasmes, viņiem vairāk patīk novērot vai darboties?
 • Raksturojiet mācību metodes, kuras Jūs izmantojat ikdienā?
 • Kā Jūs variējat izmantotās metodes, lai tās ir piemērotas visiem Jūsu audzēkņiem?