3.1. Mācīšanās stili (L.Mackēviča)

Mācoties mēs izmantojot dažādas stratēģijas, tāpēc tiek meklētas atbildes uz jautājumiem:
  • Kā mācīt audzēkņus, ja mēs nezinām kādā veidā viņi mācās?
  • Vai daudzu audzēkņu mācīšanās grūtības varētu tikt aplūkotas kā skolotāju mācīšanas problēmas?
  • Vai varam veidot sabiedrību, kura mācās, ja nav detalizētu atbilžu uz jautājumiem par efektīvākajiem mācīšanās modeļiem un to izmantojamību praksē?
Tādējādi ir aktualizējusies ideja, ka arī skolotājiem mācību procesā vajadzētu pievērst uzmanību audzēkņu mācīšanās stiliem: prast tos diagnosticēt, iedrošināt audzēkņus tos pārdomāt un izvērtēt, kā arī veidot mācību procesu, izmantojot to priekšrocības un trūkumus.
Izveidotais mācību materiāls ir domāts skolotājiem, lai pilnveidotu gan pedagoģisko kompetenci daudzveidīgu mācīšanas un mācīšanās stratēģiju pielietošanā ikdienas darbā, gan arī prasmi apzināties mācību procesa dalībnieku dažādību.
Mācību materiāls sniedz teorētisku ieskatu mācīšanās stilu teorijās, kas tiek aplūkoti kā fleksiblas, bet stabilas sev atbilstošākā mācīšanās veida priekšrocības, kā arī to virzība uz mācīšanās pieejām, stratēģijām un koncepcijām. Teorētiskais materiāls papildināts ar praktiski izmantojamiem materiāliem saistībā ar B.Makkartijas (B.McCarthy) 4MAT modeli (piem., tests, stilu raksturojums) un tiek piedāvāti arī jautājumi un uzdevumi pašrefleksijai un diskusijām, kas materiālā apzīmēti ar simbolu „ ٭”.

Nodaļas saturs: ieskats mācīšanās stilu teorijās, B.Makkartijas 4MAT sistēmas raksturojums, jautājumi pārdomām/refleksijām, mācīšanās stilu raksturojums, tests sava mācīšanās stila noteikšanai.