3.5. Smadzeņu darbībā balstītas zēnu un meiteņu mācīšanās atšķirības (D.Kalniņa)

3.5.3. Zēnu un meiteņu mācīšanās veicināšana - padomi skolotājam (3.8.tabula)

3.8.tabula. Zēnu un meiteņu mācīšanās veicināšana - padomi skolotājam (Gurian, Stevens, 2005; Sax, 2005)

Meitenēm

Zēniem

Izmantojiet puzles, lai veicinātu uztveri un simbolisko mācīšanos.

Izmanto darbības, kas liek zēniem lietot motorās prasmes.

Sekmējiet līderību, veidojot darba grupas un komandas.

Piedāvā lielāku mācīšanās vietu, kad iespējams.

Mutiski iedrošiniet meitenes, kam ir zema pašcieņa vai, kuras nepietiekami novērtē savas spējas.

Padari stundas kustīgākas un ar eksperimentēšanu, zēniem nepieciešams kustēties.

Veiciniet fiziskās aktivitātes, kas attīsta motorās prasmes.

Izmanto tehnoloģijas kā mācību līdzekli. Sabalansē mācīšanās un datora izmantošanas laiku.

Izmantojiet objektus (mulāžas, modeļus u.tml.), īpaši dabaszinātņu mācību priekšmetos un matemātikā.

Lieto grafiskos organizētājus, kas sadala jēdzienus sīkākās vienībās.

Piedāvājiet tādu meiteņu lomu modeļus, kurām ir panākumi darbībās vai mācību priekšmetos, kuri parasti asociējas ar zēnu panākumiem.

Mutiskām norādēm jābūt pēc iespējas īsākām. Secīgas instrukcijas uzraksti uz tāfeles vai darba lapas, numurējot darbību secību.

Piedāvājiet iespēju meitenēm mācīties kopā.

Apgādā zēnus ar lasāmo materiālu dažādiem lasīšanas līmeņiem, kas varētu viņus aizraut, piemēram reālās dzīves notikumi, piedzīvojumi, sports, grāmatas, kurās aprakstīts, kā darbojas lietas.

Sagaidiet, ka meitenes lūgs palīdzību un gribēs biedroties ar skolotāju.

Demonstrē zēniem dažādus padomdevējus dažādiem dzīves ceļiem, kas parāda dažādus veidus kā būt veiksmīgam.

Ja meitene ir „baltais zvirbulis” sociālajā grupā, neatraidiet viņu. Pajautājiet par viņas problēmām un iespējamajiem ienaidniekiem.

Daudzi zēni var nedzirdēt tik labi kā meitenes, tāpēc viņiem nepieciešams atrasties tuvāk skolotājam (sēdēt pirmajos solos).

Nesargājiet meitenes no „ceļgalu nobrāšanas”, kas var veicināt iemācīto bezpalīdzību.

Piedāvājiet dažādus rakstiskus uzdevumus, kuros meitenes var rakstīt aprakstus, sajūtas, bet zēni var aprakstīt notikumus un darbības.

Sekmējiet , lai meitenes aktīvi izpēta savu pasauli, arī tad, ja iespējams risks kļūdīties vai gūt nelielas traumas.

Ņemiet vērā, ka zēni nepārtraukti pārbauda savu vīrišķību, veicot riskantas darbības un, ka viņi pārvērtē savas spējas.

Ļaujiet meitenēm radīt viņu problēmas, kurās viņas var iegūt drošu risku.

Zēni grupās dara muļķīgas lietas. Pieskatiet zēnus, lai samazinātu miesas bojājumus.

Apzinieties, ka skaļi vai atkārtojošies trokšņi var novērst meiteņu uzmanību.

Zēni apgūst „spēles noteikumus” agresīvā spēlē. Agresija un sacensības veido viņu biedriskumu un organizē attiecības kā līdzīgam ar līdzīgu. Neaizliedziet fiziskas aktivitātes skolā (neskraidīt starpbrīžos u.tml.), pretējā gadījumā agresīva rīcība var parādīties nepiemērotā vietā un laikā.

Piedāvājiet lomu spēles.

Apziniet videospēles, ko spēlē zēni. Nepiedāvājiet tādas spēles, kas pieļauj morālo inversiju, kur sliktais ir labais un labais ir sliktais.

Piedāvājiet bagātīgu daiļliteratūras klāstu dažādiem lasīšanas līmeņiem, lai meitenēm būtu materiāls lasīšanas izbaudīšanai nevis tikai skolas mācību satura apguve.

Kad zēns grib būt viens, pajautājiet viņam par mācībām (kā veicas, kādi panākumi vai problēmas), un nelieciet lūgt skolotāja palīdzību.

Sasaistiet dabaszinātnes un matemātiku ar reālo pasauli, lai meitenes var izprast mijsakarības un to ietekmi uz cilvēkiem.

Ja zēns grib palikt viens, apjautājieties par viņa dzīvi. Stress liek zēniem izvēlēties vientulību un norobežošanos.

Kontrolējiet, cik daudz stresa meitenes sajūt, jo tas var degradēt viņu sniegumu.

Izvairieties no aktivitātēm mazās grupās, ja vien nevarat nodrošināt katram atšķirīgu , bet līdzvērtīgu uzdevumu un, lai visi komandas locekļi būtu atbildīgi par iegūto vērtējumu (tiek saskaitīts kopējais punktu skaits).

Izmanto atbalstošu, nekonfrontējošu pieeju, lai mainītu meitenes uzvedību. Smaidi un skaties meitenei acīs.

Radiet mērenu stresu, piemēram, nosakot uzdevumam izpildes laiku, lai radītu zēnos interesi

Nav atšķirības starp zēniem un meitenēm tajā KO viņi var iemācīties, bet ir liela atšķirība, KĀ viņus labāk mācīt (Sax, 2005).