3.2. Smadzeņu darbība un mācīšanās (D.Kalniņa)

3.2.5. Smadzeņu pusložu asimetrija

Katra smadzeņu puslode informāciju apstrādā atšķirīgos veidos, tad apmainās ar rezultātu caur lielo smadzeņu saikli, tādējādi integrējot abas informācijas plūsmas, gūstot pilnīgāku priekšstatu (3.2. tabula).

3.2.tabula. Smadzeņu pusložu funkciju atšķirības (pēc Smits,2000; Carter, 1998; Gazzaniga, Ivry, Mangun, 2002).

Kreisā smadzeņu puslode

Labā smadzeņu puslode

Apstrādā informāciju, secīgi virknējot atsevišķas informācijas vienības.

Apstrādā informāciju paralēli, sintezējot vienlaicīgi vairākas informācijas vienības.

+ spēj analizēt daļas

- neredz kopsakarības

+ spēj saskatīt likumsakarības

- nespēj analizēt detaļas

Veseluma vietā tiek uztvertas detaļas (aiz kokiem neredz mežu).

Tiek uztverts veselums

(redz mežu, neredz kokus).

Fiksē dažādas laika daļas

(pagātni, nākotni, tagadni).

Eksistē tikai reālais laiks (nepārtraukti plūstoša tagadne).

Koncentrēta (tīšā) uzmanība.

Dalīta (netīšā) uzmanība.

Verbālie izziņas procesi (valoda).

Tēlainie izziņas procesi (formas un modeļi).

Vārda fonētiskais skanējums.

Vārda jēga.

Analītiskā spriestspēja.

Vizuāli tēlainā, intuitīvā.

Matemātiskas formulas, skaitļi, secība.

Telpiskas manipulācijas, dimensijas.

Formālā loģika.

Paradoksu, metaforu un analoģiju loģika.

Tīšā (klasificējošā) atmiņa.

Asociatīvā atmiņa.

Netīšā (epizodiskā, konteksta) atmiņa.

Analītiskā spriestspēja.

Vizuāli tēlainā, intuitīvā spriestspēja.

Dziesmas vārdi.

Ritms, mūzikas izpratne, dziesmas melodija.

Refleksija (vērsts uz sevi).

Empātija (spēja izprast citus).

Fonētiskā lasīšanas sistēma.

Visu valodas aspektu uztvere lasot.

Mācīšanās virzienā no daļas uz veselo.

Vispirms apgūst veselo, tad daļas.

Informācija nesaistītu faktu formā.

Sakarību atklāšana mācoties.

Cilvēkam vienlaicīgi strādā abas smadzeņu puslodes, bet, atkarībā no izziņas uzdevuma, kāda no tām dominē.

uzdUzdevums

Skatoties uz zemāk uzrakstītajiem vārdiem, balsī izrunājiet krāsas, ar kādām šie vārdi ir uzrakstīti, pēc iespējas ātri. Ne pašus vārdus, bet to krāsas. Veiksmi!

Labā smadzeņu puslode mēģina nosaukt krāsu, bet kreisā steidzas izrunāt vārdu.

Tas ir Strupa efekts (John Ridley Stroop, 1935) http://www.textator.lv/lv/raksti/tekstu-uztversana/uztvere-un-konteksts/strupa-efekts

uzdUzdevums

Atrodiet www.youtube.com filmiņu "What does THIS dancer say about YOU?"Ja redzat, ka sieviete griežas pulksteņa rādītāja virzienā, šajā mirklī dominē labā smadzeņu puslode. Ja sieviete griežas pretēji pulksteņa rādītāja virzienam, šajā mirklī dominē kreisā smadzeņu puslode.

Daži cilvēki var redzēt abus virzienus, bet lielākā daļa tomēr redz tikai vienu virzienu.

Pamēģiniet kontrolēt redzēt abus virzienus trenējot abas puslodes, piemēram, domājot par skaistu dabas skatu vai mēģinot galvā atkārtot reizrēķinu.

x

Parasti cilvēks dod priekšroku viena veida informācijas apstrādei (puslodes dominante). Tas attiecas kā uz skolotājiem, tā skolēniem un mācību procesā parādās pretruna – skolotājs veido mācību procesu, izvēloties sev piemērotāko informācijas interpretācijas un apstrādes veidu, kas daļai skolēnu ir piemērots, bet daļai nē, tāpēc mācību process jāveido daudzveidīgs, nodarbinot abas smadzeņu puslodes.

uzdUzdevums

Nosaki savu dominējošo puslodi (tests angļu valodā)!

http://www.web-us.com/brain/braindominance.htm

vai http://frank.mtsu.edu/~studskl/hd/hemispheric_dominance.html