II MŪSDIENU SKOLOTĀJA GALVENĀS DARBĪBAS (D.Kalniņa)

Mūsdienu skolotāja funkcijas un darbības struktūra ir daudzšķautņaina, kas prasa no skolotāja augsti kompetentu darbību (2.1. attēls).

skolotaja darbiba

2.1. attēls. Skolotāja darbības struktūra (J.Davidova)

Mācību materiāla 3 nodaļās apkopoti pašpilnveides uzdevumi un informatīvs materiāls skolotāja vispārējās kompetences pilnveidei.

Nodaļā „Skolotājs – mācību procesa organizators” apskatīta mūsdienīga izpratne par mācīšanu un mācību procesa organizēšanu, akcentējot skolotāja kā mācību procesa organizatora darbību, lai palīdzētu skolēnam viņa individuālajā izziņā.

Nodaļā „Radošs skolotājs” apskatīts radošuma jēdziens, raksturota radoša personība, un doti ieteikumi skolotājam radošuma sekmēšanai.

Nodaļā ”Skolotājs kā audzinātājs” raksturota skolotāja audzinātājdarbība, apskatīti ētikas principi, piedāvātas idejas pašākumiem un rīki audzinātājdarbības efektīvai un mērķtiecīgai plānošanai.