Topic outline

 • ESF + ES + IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ logo_LU

  logo_Projekts


  Harijs Ausmanis, Oskars Bartuševics, Dina Barute,
  Māris Bičevskis, Jana Ceriņa-Bērziņa, Māris Dukurs,
  Agris Ermansons, Mārtiņš Kenkers, Andis Komarovs,
  Ilva Magazeina, Andris Paikens, Olga Perevalova,
  Ilmārs Rikmanis, Nauris Skulme, Vineta Tomsone,
  Vilnis Vanaģelis, Viesturs Vēzis, Inita Vrubļevska,
  Jānis Upītis

  Izglītojamo zināšanu
  novērtēšanas un pašpārbaudes
  sistēma TESTS


  Materiāls izstrādāts
  ESF Darbības programmas 2007. - 2013.gadam „Cilvēkresursi un nodarbinātība”
  prioritātes 1.2. „Izglītība un prasmes”
  pasākuma 1.2.1.„Profesionālās izglītības un vispārējo prasmju attīstība”
  aktivitātes 1.2.1.2. „Vispārējo zināšanu un prasmju uzlabošana”
  apakšaktivitātes 1.2.1.1.2. „Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu
  kompetences paaugstināšana”
  Latvijas Universitātes realizētā projekta
  „Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu
  kompetences paaugstināšana”
  (Vienošanās Nr.2009/0274/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/003,
  LU reģistrācijas Nr.ESS2009/88) īstenošanai.


  Rīga, 2011

 • Topic 1

  Izglītojamo zināšanu novērtēšanas un pašpārbaudes sistēmas TESTS instalēšanas programma

 • Topic 2

  Izglītojamo zināšanu novērtēšanas un pašpārbaudes sistēmas TESTS dokumentācija.