ESF apakšaktivitātes 1.2.1.1.2. "Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kompetences paaugstināšana" projekta "Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana" piedāvāto kursu profesionālas izglītības pedagogiem MOODLE darba grupas materiāli.

Kursa mērķis ir sniegt klausītājiem iespēju apgūt metodes un rīkus e-mācību izmantošanai izglītībā dažādos mācību priekšmetos, MOODLE kursu veidošanu un lietojuma metodiku. Kurss ietver apskatu par informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošanas iespējām mācību procesā, dažādu materiālu sagatavošanu izmantošanai e-mācibu vidē MOODLE. Kurss ietver skolotāju IKT kompetenču paaugstināšanu atbilstoši mūsdienu izglītības sistēmas vajadzībām.

Klausītāji apgūs e-mācību lietojuma kompetences: MOODLE e-kursu izstrādi un izmantošanu, apgūs dažādu mācību materiālu sagatavošanu lietojumam e-mācībās un ievietošanu e-kursā, dažādu e-mācību rīku pielietojumā mācību procesā un e-mācību metodikas pamatus.

Kurss sniedz teorētiskās un praktiskās zināšanas par Linux serveru operētājsistēmu instalēšanu, administrēšanu un lietojumu specifiku. Klausītāji apgūst Linux tīkla operētājsistēmu darbības un pārvaldības principus un paņēmienus, Web servera servisu pieinstalēšanu, konfigurēšanu un Moodle vides instalēšanu un sagatavošanu darbam; zināšanas par atklātā pirmkoda programmatūru, plaši lietotām Linux serveru operētājsistēmām un to izmantošanas specifiku, kā arī ieskatu par Moodle instalēšanas iespējām uz Microsoft Windows servera.

Kursā klausītāji apgūst Linux, piemēram, Ubuntu Server 10.04 LTS, serveru instalēšanu, administrēšanu un darbu ar svarīgākajām utilītām pilnvērtīga skolas servera ar MOODLE izveidei, lai projekta dalībskolas patstāvīgi varētu izveidot un uzturēt Moodle serveri.

Elektroniskā mācību procesa vadība kļūst par mūsdienu izglītības vadītāju un pedagogu ikdienu, tādēļ darbs ar elektronisko žurnālu (MyKoob) un elektronisko mācību vidi (MOODLE) ir jāapgūst ne tikai skolotājiem/ pasniedzejiem, bet arī izglītības vadītājiem. MOODLE un MyKoob ieviešana izglītības iestādēs paceļ ne tikai mācibu procesu jaunā līmenī, bet arī paver iespējas vadītājiem optimizēt savu darbu, lietojot Moodle rīkus- apskatīt tekošos vērtējumus un to kopsavilkumus, skolotāju izmantotots mācību materiālius, to atbilstību programmai, saziņu ar audzekņiem un vecākie e-vidē, automatizēt dažādu atskaišu un dokumentu ieguvi u.c.

Kuros tiks apgūta jaunā MOODLE versija 2.2.

Sekmīgi apgūstot programmu, dalībnieki būs apguvuši:

  • MOODLE un MyKoob ieviešanas organizatoriskos aspektus, izmantošanas modeļus,
  • e-mācību un e-žurnālu lietojuma iespējas no skolotāja un iestādes vadītāja viedokļa, 
  • MOODLE e-kursu izstrādes un lietošanas svarīgākos etapus, 
  • MyKoob e-žurnāla lietošanu un uzturēšanu.

Kursa mērķis ir sniegt klausītājiem iespēju apgūt datoru lietošanas pamatprasmes atbilstoši mūsdienu IKT prasībām, lai kursu klausītāji bez priekšzināšanām datoru lietošanā pēc šī kursa spētu apgūt darbu ar MOODLE kursā “E-mācību kursu veidošana un lietošana MOODLE vidē”. Kurss ietver apskatu par informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošanas iespējām mācību procesā, dažādu materiālu sagatavošanu Kurss ietver skolotāju datorprasmju paaugstināšanu atbilstoši mūsdienu IKT lietojumam profesionālās izglītības iestādēs.

Klausītāji apgūs datoru lietošanas pamatprasmes: dažādu datņu sagatavošanu lietojumam mācību procesā: teksta failu, elektronisko tabulu, prezentāciju, attēlu, multimediju failu un interneta izmantošanas kompetences: informācijas meklēšana, atlase, darbs ar e-pastu un izglītības resursiem internetā.