IV SKOLOTĀJA DARBA PAŠNOVĒRTĒŠANA

Pašnovērtēšana, kritiska sava darba procesa un rezultātu analīze ir pamats kompetences un profesionālās darbības pilnveidei. Pašnovērtēšana tiek pēdējos gados daudz pētīta un praktiķi un pētnieki joprojām meklē efektīvākos risinājumus, kā mācīt cilvēkam sevi pašnovērtēt. Turpmākajās nodaļās piedāvakam dažas idejas un vadlīnijas savas profesionālās pedagoģiskās darbības pašnovērtēšanai.

Nodaļā „Skolotāja darbības pašnovērtēšana” dots teorētisks ieskats refleksīvajā darbībā un piedāvāti pašnovērtēšanas rīki bet nodaļā „Stundas plāna pašnovērtēšana” piedāvāts atbalsts mācību procesa un stundas plāna, kura veidota, ievērojot smadzeņu darbības īpatnības, pašnovērtēšanai.