Izmaksas. Loģiskās shēmas.

Site: Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana
Course: EkonT000 : Profesionālajā izglītībā iesaistīto ekonomikas skolotāju kompetenču pilnveide
Book: Izmaksas. Loģiskās shēmas.
Printed by: Guest user
Date: Wednesday, 12 June 2024, 5:04 PM

Description

Izmaksas. Loģiskās shēmas.

Titullapa

ESF + ES + IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ logo_LU

logo_ProjektsRoberts Škapars


Izmaksas

Loģiskās shēmas

Materiāls izstrādāts
ESF Darbības programmas 2007. - 2013.gadam „Cilvēkresursi un nodarbinātība”
prioritātes 1.2. „Izglītība un prasmes”
pasākuma 1.2.1.„Profesionālās izglītības un vispārējo prasmju attīstība”
aktivitātes 1.2.1.2. „Vispārējo zināšanu un prasmju uzlabošana”
apakšaktivitātes 1.2.1.1.2. „Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu
kompetences paaugstināšana”
Latvijas Universitātes realizētā projekta
„Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu
kompetences paaugstināšana”
(Vienošanās Nr.2009/0274/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/003,
LU reģistrācijas Nr.ESS2009/88) īstenošanai.

Rīga, 2010.

5.1. Ekonomiskā un grāmatvedības peļņa

5.1.

5.2. Uzņēmuma ārējo izmaksu klasifikācija

5.2.

5.3. Izmaksu iedalījuma atkarībā no produkta ražošanas apjoma izmaiņām

5.3.

5.4. Izmaksu līknes

5.4.

5.5. Robežizmaksas

5.5.

5.6. Vidējās izmaksas

5.6.

5.7. Vidējo izmaksu līknes

5.7.

5.8. Mainīgo izmaksu grafiskā noteikšana

5.8.

5.9. Izmaksas īsā un ilgā laikā

5.9.

5.10. Uzņēmuma lieluma noteikšana, izmantojot vidējo kopējo izmaksu līknes

5.10.

5.11. Ražošanas apjoma pieauguma pozitīvais un negatīvais efekts

5.11.

5.12. Ilga laika vidējās izmaksas

5.12.