Tirgus līdzsvars. Loģiskās shēmas.

Site: Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana
Course: EkonT000 : Profesionālajā izglītībā iesaistīto ekonomikas skolotāju kompetenču pilnveide
Book: Tirgus līdzsvars. Loģiskās shēmas.
Printed by: Guest user
Date: Sunday, 16 June 2024, 7:10 AM

Description

Tirgus līdzsvars. Loģiskās shēmas.

Titullapa

ESF + ES + IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ logo_LU

logo_ProjektsRoberts Škapars


Tirgus līdzsvars

Loģiskās shēmas

Materiāls izstrādāts
ESF Darbības programmas 2007. - 2013.gadam „Cilvēkresursi un nodarbinātība”
prioritātes 1.2. „Izglītība un prasmes”
pasākuma 1.2.1.„Profesionālās izglītības un vispārējo prasmju attīstība”
aktivitātes 1.2.1.2. „Vispārējo zināšanu un prasmju uzlabošana”
apakšaktivitātes 1.2.1.1.2. „Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu
kompetences paaugstināšana”
Latvijas Universitātes realizētā projekta
„Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu
kompetences paaugstināšana”
(Vienošanās Nr.2009/0274/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/003,
LU reģistrācijas Nr.ESS2009/88) īstenošanai.

Rīga, 2010.

4.1. Tirgus līdzsvara vispārīgs raksturojums

4.1.

4.2. Tirgus līdzsvara neiestāšanās

4.2.

4.3. Pieprasījuma ārpuscenas faktoru ietekme uz tirgus līdzsvaru

4.3.

4.4. Piedāvājuma ārpuscenas faktoru ietekme uz tirgus līdzsvaru

4.4.

4.5. Pārmaiņas tirgus līdzsvarā, ja nodokļu maksātājs ir pārdevējs

4.5.

4.6. Pārmaiņas tirgus līdzsvarā, ja nodokļu maksātājs ir pircējs

4.6.

4.7. Pircēja un pārdevēja nodokļu maksājuma sadalījums atkarībā no pieprasījuma un piedāvājuma elastības

4.7.

4.8. Sabiedrības neto zaudējumi no preces aplikšanas ar nodokli

4.8.

4.9. Subsīdiju ietekme uz tirgus līdzsvara stāvokli

4.9.

4.10. „Cenas griestu” noteikšanas ietekme uz patērētāja un ražotāja ieguvumu

4.10.

4.11. „Cenas grīdas” noteikšanas ietekme uz patērētāja un ražotāja ieguvumu

4.11.