Pieprasījuma un piedāvājuma elastības. Loģiskās shēmas

Site: Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana
Course: EkonT000 : Profesionālajā izglītībā iesaistīto ekonomikas skolotāju kompetenču pilnveide
Book: Pieprasījuma un piedāvājuma elastības. Loģiskās shēmas
Printed by: Guest user
Date: Wednesday, 19 June 2024, 1:29 AM

Description

Loģiskās shēmas

Titullapa

ESF + ES + IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ logo_LU

logo_ProjektsRoberts Škapars


Pieprasījuma un piedāvājuma elastības

Loģiskās shēmas

Materiāls izstrādāts
ESF Darbības programmas 2007. - 2013.gadam „Cilvēkresursi un nodarbinātība”
prioritātes 1.2. „Izglītība un prasmes”
pasākuma 1.2.1.„Profesionālās izglītības un vispārējo prasmju attīstība”
aktivitātes 1.2.1.2. „Vispārējo zināšanu un prasmju uzlabošana”
apakšaktivitātes 1.2.1.1.2. „Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu
kompetences paaugstināšana”
Latvijas Universitātes realizētā projekta
„Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu
kompetences paaugstināšana”
(Vienošanās Nr.2009/0274/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/003,
LU reģistrācijas Nr.ESS2009/88) īstenošanai.

Rīga, 2010.

3.1. Elastības jēdziens

3.1.

3.2. Elastības koeficienta zīmes noteikšana

3.2.

3.3. Ietekmējošā lieluma iedarbības pakāpes novērtējums

3.3.

3.4. Elastību klasifikācija

3.4.

3.5. Cenas elastība

3.5.

3.6. Cenas elastība dilstošai pieprasījuma taisnei

3.6.

3.7. Cenas elastību ietekmējošie faktori

3.7.

3.8. Ieņēmumi

3.8.

3.9. Ieņēmumi un pieprasījums

3.9.

3.10. Krusteniskā elastība

3.10.

3.11. Ienākumu elastība

3.11.

3.12. Piedāvājuma elastība

3.12.

3.13. Piedāvājuma elastības formas

3.13.

3.14. Piedāvājuma elastību ietekmējošie faktori

3.14.