Ekonomikas būtība un priekšmets. Loģiskās shēmas

Site: Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana
Course: EkonT000 : Profesionālajā izglītībā iesaistīto ekonomikas skolotāju kompetenču pilnveide
Book: Ekonomikas būtība un priekšmets. Loģiskās shēmas
Printed by: Guest user
Date: Wednesday, 12 June 2024, 3:37 PM

Description

Loģiskās shēmas

Titullapa

ESF + ES + IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ logo_LU

logo_Projekts


Roberts Škapars


Ekonomikas būtība un priekšmets

Loģiskās shēmas

Materiāls izstrādāts
ESF Darbības programmas 2007. - 2013.gadam „Cilvēkresursi un nodarbinātība”
prioritātes 1.2. „Izglītība un prasmes”
pasākuma 1.2.1.„Profesionālās izglītības un vispārējo prasmju attīstība”
aktivitātes 1.2.1.2. „Vispārējo zināšanu un prasmju uzlabošana”
apakšaktivitātes 1.2.1.1.2. „Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu
kompetences paaugstināšana”
Latvijas Universitātes realizētā projekta
„Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu
kompetences paaugstināšana”
(Vienošanās Nr.2009/0274/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/003,
LU reģistrācijas Nr.ESS2009/88) īstenošanai.

Rīga, 2010.

1.1.Zinātņu nozaru klasifikācija

1.1. 

1.2. Pozitīvā un normatīvā ekonomika

1.2. 

1.3. Ekonomikas pamatproblēma

1.3. 

1.4. Saimnieciskās vienības

1.4. 

1.5. Ražošanas faktori

1.5. 

1.6. Tautsaimniecības aprite

1.6. 

1.7. Alternatīvās izmaksas

1.7. 

1.8. Saimniekošanas sistēmas

1.8.