A. Grīnfelds. HotPotatoes testi

HotPotatoes sistēmas apraksts

Sistēma „Hot Potatoes”

Interneta adrese sistēmas lejuplādēšanai: http://www.halfbakedsoftware.com/hot_pot.php

0. att.

IEVADS

Interaktīvā mācību materiālu veidošanas vide HotPotatoes sastāv no sešām dažādu mācību materiālu sagatavošanas apakšprogrammām:

  • JQuiz – testu veidošanas vide, kurā var rakstīt testus ar četru veidu uzdevumu formām (vairākatbilžu jautājumiem (uzdevumiem), uzdevumiem, uz kuriem jāsniedz īsas atbildes, uzdevumiem ar vairākatbilžu un īso atbilžu kombināciju, vairāku pareizo atbilžu izvēles uzdevumi);
  • JMatch – atbilstības uzdevumu veidošanas vide;
  • JMix – „Sajauktu teikumu” uzdevumi;
  • JCloze – Teikumi ar izlaistiem vārdiem;
  • JCross – Krustvārdu mīklu veidošana.

Bez tam HotPotatoes ir īpaša apakšprogramma

  • The Masher, kas paredzēta, lai iepriekš uzskaitītajās darba vidēs veidotos materiālus varētu apvienot un/vai sakārtot kompleksos uzdevumos (mācību scenārijos, stundu norisēs, atsevišķos testos vai uzdevumos), kuri tiek saglabāti failu veidā un īstenoti Interneta pārlūkprogrammas vidē.

Katrs no HotPotatoes darba režīmiem pieejams atsevišķā dialoga logā. Visu logu vadības elementi veidoti atbilstoši MS Windows logu ideoloģijai un grafiskajam izkārtojumam. Jāatzīmē, ka programmvide ļauj atvērt vairākus darba logus, tādējādi atvieglojot gatavojamo materiālu pārskatāmību.

Šis ir vienkāršots HotPotatoes lietošanas apraksts, kurā apskatīti tikai galvenie darba režīmi un to lietošanas kārtība. Katrā nodarbībā iekļauti arī paštesta jautājumi un vienkārši uzdevumi patstāvīgai izpildei.

HotPotatoes INSTALĒŠANA UN DARBA VIDE

HotPotatoes izstrādāta Viktorijas universitātē Kanādā. Atverot Interneta lapu http://www.halfbakedsoftware.com/hot_pot.php , jāizvēlas darba režīms Download, kurš atrodas lapas labajā pusē (Skat. 1.att.). Tad jāseko vienkāršiem norādījumiem par programmas instalēšanu.

1. att.

Pēc visu instalēšanas darbību izpildīšanas var iedarbināt HotPotatoes programmu un sākt darbu. 2.att. redzams programmas sākuma logs, no kura var pāriet uz jebkuru darba režīmu, novietojot kursoru uz kāda no kartupeļiem un noklikšķinot peles kreiso taustiņu.

2. att.

Darba logā pieejamas komandkartes File, Potatoes, Options un Help. Help komandkartē (skat. 3.att.) angļu valodā pieejams darba režīms Tutorial, kas ļauj patstāvīgi apgūt visas programmas iespējas dialoga režīmā, soli pa solim iepazīstoties ar darba vidi un piedāvātajām iespējām. Help Contents (F1) piedāvā plašus rakstiskus skaidrojumus par programmas lietošanu.

3. att.

HotPotatoes darba režīmu dialoga logu galvenie elementi redzami 4.att. Visu režīmu darba logu vadības elementi, komandkartes un darba režīmu piktogrammas veidotas līdzīgi, ļaujot ātrāk apgūt darbu šajā programmā.

4. att.

Pilns darba režīmu saraksts atrodas komandkartēs. Piktogrammas parasti dublē biežāk lietotos darba režīmus, nodrošinot to ātrāku un ērtāku ieslēgšanu.

MĀCĪBU MATERIĀLU VEIDOŠANA HotPotatoes VIDĒ

5.att. shematiski attēloti mācību materiālu veidošanas galvenie etapi HotPotatoes vidē. Jāņem vērā, ka sistēma pati par sevi nenodrošina kvalitatīvu mācību materiālu sagatavošanu. Tikai pārdomāta tāda mācību satura atlasīšana, kas piemērots ievietošanai tehnoloģiskajā vidē, izvēloties metodiski vislabāko noformēšanas un lietošanas veidu, dos reālu, ar IKT lietošanu saistītu pievienotās vērtības efektu mācību procesā.

Turpmākajā izklāstā tiks apskatīta mācību materiālu gatavošana visos HotPotatoes darba režīmos, kā arī sagatavoto materiālu integrēšana un sagatavošana lietošanai Interneta pārlūkprogrammā.

5. att.

Uzdevumu veidošanas procesu HotPotatoes vidē var iedalīt trīs galvenajos etapos:

  1. Datu ievadīšana – Jautājumu, uzdevumu, atbilžu un paskaidrojumu teksta, kā arī citas informācijas sagatavošana un rakstīšana.
  2. Sagatavoto datu konfigurēšana – ar vārdu „konfigurēšana” tiek apzīmētas visas darbības, kas saistītas ar norāžu izveidošanu, uzdevumu noformējuma elementu norādīšanu u.c., kas veido pamatu uzdevuma iekārtojumam Interneta vidē.
  3. Interneta vidē lietojamu failu sagatavošana – pēdējais etaps, kurā uzdevums tiek noformēts un sagatavots tā, lai to varētu publicēt Interneta vidē.