L. Ulmane-Ozolina. Grupu veidošana

Site: Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana
Course: DatZT003 : MOODLE visiem projekta dalībniekiem : E-mācību kursa veidošana un lietošana MOODLE vidē
Book: L. Ulmane-Ozolina. Grupu veidošana
Printed by: Guest user
Date: Saturday, 15 June 2024, 2:17 PM

Description

Instrukcija, kā izveidot grupas Moodle.

1. Titullapa

ESF + ES + IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ logo_LU

logo_Projekts


Lāsma Ulmane-Ozoliņa


Grupu veidošana
Materiāls izstrādāts
ESF Darbības programmas 2007. - 2013.gadam „Cilvēkresursi un nodarbinātība”
prioritātes 1.2. „Izglītība un prasmes”
pasākuma 1.2.1.„Profesionālās izglītības un vispārējo prasmju attīstība”
aktivitātes 1.2.1.2. „Vispārējo zināšanu un prasmju uzlabošana”
apakšaktivitātes 1.2.1.1.2. „Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu
kompetences paaugstināšana”
Latvijas Universitātes realizētā projekta
„Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu
kompetences paaugstināšana”
(Vienošanās Nr.2009/0274/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/003,
LU reģistrācijas Nr.ESS2009/88) īstenošanai.

Rīga, 2010.

Radošās komūnas licence
Šis darbs ir licencēts ar Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported licenci.


1.1. Grupu definēšana

Pašas grupas var izveidot Administrēšanas blokā, izmantojot izvēlni „Grupas” (skat. 2.att.).
Grupas administrēšanas blokā

2.att.Grupu definēšanas iespēja administrēšanas blokā.

Grupu izveidošana

Ir divas iespējas, kā izveidot grupu – darīt to pašam, izvēloties iespēju „Izveidot grupu” vai izmantot iespēju „Auto-create groups”, kur sistēma pati ģenerē grupas no esošajiem lietotājiem (skat.3.att).

Grupu veidošana

3.att.Grupu veidošana.

Auto-create groups

Izvēloties iespēju „Auto-create groups”, ir četri aizpildāmie lauki (skat.4.att.):

  1. dalībnieku izvēle no konkrētas lomu kategorijas (Select members from role), piemēram, Studenti;
  2. sadalījumu grupās var veikt pēc grupu skaita (Number of groups) vai dalībnieku skaita grupā (Members per group);
  3. atbilstoši iepriekšējai izvēlei, ierakstam grupu vai dalībnieku skaitu grupā (Group/member count);
  4. ierakstam grupas nosaukumu (Naming scheme).

Auto-create groups
4.att.Auto-create groups iespējas.


SVARĪGI! Veidojot grupas nosaukumu jāizmanto viena no divām zīmēm - @ vai #. Ja izmanto zīmi @, tad grupas nosaukumam priekšā vai aiz tā (atkarībā, kur esat @ zīmi uzrakstījuši) veidosies grupu uzskaitījums, izmantojot alfabēta burtus, piemēram, A grupa, B grupa (skat. 5. att). Ja izmanto zīmi #, grupas nosaukumam priekšā vai aiz tā, veidosies uzskaitījums, izmantojot kārtas skaitli, piemēram, 1. grupa, 2. grupa (skat. 6. att).

Grupu nosaukumi, izmantojot pierakstu

5.att. Grupu nosaukumi, izmantojot pierakstu "@ grupa".

Grupu nosaukumi, izmantojot pierakstu

6.att. Grupu nosaukumi, izmantojot pierakstu "#. grupa".


Pašu veidotas grupas

Pašu veidotajām grupām nepieciešama vispārīga informācija par grupu – grupas nosaukums, apraksts (var būt minēti dalībnieku vārdi, mērķis utt.), reģistrācijas atslēga (atslēgvārds, ar kur palīdzību studenti var reģistrēties kursā un automātiski iekļūst konkrētajā grupā, attēla paslēpšana vai rādīšana un attēla augšupielāde (skat.7.att.).
Pašu veidotas grupas

7.att.Pašu veidotas grupas iestatījumu

1.2. Dalībnieku pievienošana grupām

Kad grupa izveidota, var pievienot dalībniekus. Iezīmē grupu un tad izmanto izvēlni „Pievienot/noņemt lietotājus” (skat.8.att).

Dalībnieku pievienošana

8.att.Dalībnieku pievienošanas/noņemšana.

Dalībnieku izvēlas, uzklikšķinot uz vārda, uzvārda un izmantojot pogu „Pievienot”. Līdzīgi dara ar dalībnieka noņemšanu no grupas. Skaitlis iekavās norāda, cik grupās dalībnieks uz doto brīdi ir pievienots.


SVARĪGI! Pasniedzējam jābūt pievienotam katrā grupā!Kad visas grupas izveidotas un dalībnieki pievienoti, ar grupām joprojām var veikt dažādas darbības – rediģēt grupas iestatījumus, izdzēst atlasīto grupu, koriģēt dalībnieku sastāvu (skat.9.att).

Grupu rediģēšana

9.att. Grupu veidošanas/rediģēšanas iespējas.

2. Grupu veidošana Moodle

Grupu veidošana Moodle

Moodle saskarnē ir divi grupu darbības līmeņi:

  • grupas kursa līmenī,
  • grupas aktivitātes līmenī.


Izvēloties grupas kursa līmenī, viss kursa darbs notiek grupās. Tāds iestatījums ir noderīgs, kad vienas kursa vietnes ietvarā darbojas dažādas studentu grupas. Lai grupas režīms kursā darbotos, administrēšanas blokā, izvēloties „Iestatījumi”, jāatrod izvēlne „Grupas” (Groups). Automātiski ir iestatījums „Nav nevienas grupas”. Ja tomēr vēlaties iestatīt grupu režīmu, tad ir iespēja izvēlēties starp „Atsevišķas grupas” un „Redzamās grupas” (skat.1.att.).

Grupu režīmu izvēle kursa iestatījumos

1.att. Grupu režīma izveidošana kursa iestatījumos.

Atsevišķas grupas (Separate groups) nozīmē, ka katra atsevišķā grupa var redzēt un darboties tikai savas grupas ietvarā. Savukārt, redzamās grupas (Visible groups) nozīmē, ka grupas dalībnieki darboties var tikai savā grupā, tomēr var redzēt, ko dara citas grupas.


Pēc grupas režīma iestatīšanas, vēl ir iespēja vai nu uzspiest (izvēle „Jā) vai neuzspiest (izvēle „Nē”) iestatīto grupu režīmu. Ja izdarīta izvēle „Jā”, tad automātiski visas kursa darbības notiks izvēlētajā grupu režīmā. Izdarot izvēli „Nē”, pie katras darbības būs iespēja aktivizēt grupu režīmu vai nē. Piemēram, ja kursa saturs ir vienāds visām studentu grupām, tad nav vajadzības uzspiest grupu režīmu. Tomēr aktivitātēm un uzdevumiem šī iespēja ir noderīga.