A. Kukuka Tērzēšana un bloki

Site: Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana
Course: DatZT003 : MOODLE visiem projekta dalībniekiem : E-mācību kursa veidošana un lietošana MOODLE vidē
Book: A. Kukuka Tērzēšana un bloki
Printed by: Guest user
Date: Saturday, 15 June 2024, 1:55 PM

Description

Mācību materiāls par tēmām "Tērzēšana" un "Bloki".

ESF + ES + IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ logo_LU

logo_ProjektsAija Kukuka


Tērzēšana MOODLE vidē un kursa bloki
Materiāls izstrādāts
ESF Darbības programmas 2007. - 2013.gadam „Cilvēkresursi un nodarbinātība”
prioritātes 1.2. „Izglītība un prasmes”
pasākuma 1.2.1.„Profesionālās izglītības un vispārējo prasmju attīstība”
aktivitātes 1.2.1.2. „Vispārējo zināšanu un prasmju uzlabošana”
apakšaktivitātes 1.2.1.1.2. „Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu
kompetences paaugstināšana”
Latvijas Universitātes realizētā projekta
„Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu
kompetences paaugstināšana”
(Vienošanās Nr.2009/0274/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/003,
LU reģistrācijas Nr.ESS2009/88) īstenošanai.

Rīga, 2010.

Radošās komūnas licence
Šis darbs ir licencēts ar Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported licenci.


1. Tērzēšana

Tērzēšanas rīks (pazīstams arī kā čats) kursa dalībniekiem sniedz reālā laika sinhronās saziņas iespējas, izmantojot tīmekli. Šis rīks palīdz uzlabot izpratni par apspriežamo tēmu — tērzēšanas telpas izmantošanas režīms būtiski atšķiras no asinhrono forumu izmantošanas.

Aktivitāti „Tērzēšana” pievieno no aktivitāšu saraksta (skat. 1. att.) rediģēšanas režīmā.

 

aktivitātes
1. att. Pievienojamo aktivitāšu saraksts

Aktivitātes „Tērzēšana” konfigurācijas logā (skat. 2. attēlā) var veikt vajadzīgos iestatījumus:
a) nākamās tērzēšanas laiks;
b) izvēlēties atkārtotās sesijas nosacījumu: nepublicēt nekādu tērzēšanas laiku, bez atkārtojumiem – publicēt tikai norādīto laiku, katru dienu tajā pašā laikā, katru nedēļu tajā pašā laikā;
c) saglabāt iepriekšējās sesijas: nekad nedzēšot ziņojumus vai noteiktu dienu skaitu;
d) ikviens var skatīt iepriekšējās sesijas (jā/nē).

 tērzēšanas konfigurācija
2. att. Aktivitātes „Tērzēšana” konfigurācijas logs

Kursā tērzēšanas ikona redzama kopā ar nosaukumu (par laiku ).

Aktivizējot nosaukumu (paraugā t. i. PAR LAIKU), iegūst 3. attēlā redzamo logu.

 terzesanas uzsaksana
3. att. Tērzēšanas uzsākšana


 

Pēc pievienošanās aktivitātei „Tērzēšana”, raksta tekstu un apstiprina ar Enter taustiņu (skat. 4. att.).

 saruna
4. att. Tērzēšanas vieta

Tērzēšanas rīks piedāvā dažādas sarunu vadīšanas un pārskatīšanas iespējas.

4. attēlā redzams, ka ieslēgta automātiskā ritināšana, kas nozīmē, ka pirmās rindas, kurās bija paziņojumi par pieslēgšanos, vairs logā nav redzamas. Ķeksīti var noņemt, lai ritināšanu veiktu manuāli.

Tērzēšanas dalībnieki var signalizēt citiem ar skaņas signālu. Šī vieta redzama 4. attēlā.

Rakstot tekstu, var izmantot emociju attēlojumus, piem., rakstot bez atstarpēm trīs simbolu virkni : - ), tekstā parādīsies smaidīgs .

Rakstot interneta adresi, tā automātiski veidosies ar hipersaiti.

Var izmantot HTML kodu, piemēram, ievietojot attēlus, atskaņojot skaņu vai izveidojot dažādas krāsas un izmēra tekstu.

2. Īss ieskats dažu HTML kodu izmantošanā

Lietojot HTML kodu jāatceras, ka, lai iesāktu un pabeigtu kādu nosacījumu, jālieto birkas jeb tagi t.i. “<”, “>”. Beigu birka jeb tags ir sekojošs “/>”. Piemēram: <B>Piemērs</B>. Parametru pierakstā var izmantot kā lielos, tā arī mazos burtus.

Visbiežāk lietotie parametri ir:

HTML – kas norāda, ka jūs izmantosiet HTML valodu;

H1 – virsraksta līmeņa stils;

BR – teksts sāksies nākamajā rindā;

P – tekstā izlaista viena rinda;

U – teksts pasvītrots;

B – teksts treknināts;

I – teksts kursīvā;

CENTER – teksts centrēts;

FONT SIZE – burtu izmēra maiņa, piemēram, <FONT SIZE=”12”>;

A HREF – saite uz internetu, piemēram, <A HREF=”adrese”> </A>

FONT COLOR – burtu krāsas maiņa, piemēram, <FONT COLOR=”RED”>.

Krāsu nosaukumi doti 1. tabulā.

1.tabula. Krāsu nosaukumi
krāsa

3. Bloki

Bloki novietojas ekrāna labajā un kreisajā malā. 5. attēlā redzami kursam pievienotie astoņi bloki. Pieejamo bloku daudzumu nosaka administrators.

visi bloki 
5. att. Bloku izkārtojums

Šo bloku nozīme, izņemot bloka „Administrēšana”, ir saprotama pēc bloka nosaukuma. Informācija tajos nomainās līdz ar veiktajām izmaiņām kursā.

Blokus ievieto/dzēš rediģēšanas režīmā. Ir bloki, kuri vienreiz pievienoti turpmāk sarakstā neparādās. HTML bloku var izlikt vairākkārtīgi.

Dotajā Moodle uzstādījumā bez redzamajiem blokiem vēl var pievienot blokus: „Aizņēmuma kalkulators”, „Attālās RSS plūsmas”, „Audzināmie”, „E-pastu saraksts”, „Blogu izvēlne”, „Blogu tagi”, „Gadījuma vārdnīcas šķirklis”, „Globālā meklēšana”, „HTML”, „Kalendārs”, „Kursa/vietnes apraksts”, „Sadaļas saites”, „Tagi”, „Testa rezultāti”, „Tiešsaistes lietotāji”, „Ziņas”.

Katram jaunajam blokam var pievienot lietotājus lietotāji . Bloku var paslēpt paslēpt , kā arī nodzēst dzēst .

Ir bloki, kuros kursa veidotājs var ievadīt vajadzīgo informāciju informācija , piem., HTML bloks.

Pievienojamo bloku izmantojamības skaidrojumi.

1. bloks „Aizņēmuma kalkulators” (skat. 6. att.).
 

kalkulators
6. att. Bloks „Aizņēmuma kalkulators”

Šajā blokā ierakstot trīs zināmos lielumus, kā tas ir redzams 6. attēlā, var noteikt vienu no trim aprēķināmajiem lielumiem: aizņēmuma summu, atmaksājamo summu vai aizņēmuma termiņu gados. Konkrētajā gadījumā tiks aprēķināta atmaksājamā summa pie ievadītajiem nosacījumiem. Aktivizējot labajā pusē esošo kalkulatoru, parādīsies skaitlis 55,66.

2. bloks „Attālās RSS plūsmas” (skat. 7. att.).

attālā RSS plūsma
7. att. Bloks „Attālās RSS plūsmas” („Attālā jaunumu plūsma")

Kamēr nav veikta konfigurācija, atslēdzot rediģēšanas režīmu, šis bloks nav redzams. Konfigurējot bloka „Attālās RSS plūsmas” (skat. 8. att.), vispirms šķirklī „Pārvaldīt visas manas plūsmas”, nepieciešams ievadīt vietnes adresi, no kuras vēlas saņemt informāciju. Pēc tam šķirklī „Konfigurēt” šo bloku veic vēlamos iestatījumus.

 

RSS plūsmas konfigurēšana
8. att. Bloka „Attālās RSS plūsmas” konfigurēšanas logs

3. bloks „Audzināmie” (skat. 9. att.). 

audzināmie
9. att. Bloks „Audzināmie”

Blokā „Audzināmie”, ja administrators ir izveidojis jaunu lomu, piem., „Nesekmīgais”, studentam var piešķirt šo jauno lomu. Tad, pārmainot atļaujas ( atļaujas), veidojas kursa dalībnieku saraksts ar piekļuvi to profiliem. Bloka „Audzināmie” konfigurēšanas logs piedāvā ierakstīt bloka nosaukumu. Ja to neizdara, bloks būs bez nosaukuma. Atslēdzot rediģēšanas režīmu, bloks būs redzams tikai tad, ja tajā būs reģistrēti kādi kursa dalībnieki ar noteikto lomu.

4. bloku „E-pastu saraksts” izmanto vēstuļu lasīšanai(iesūtne )vai rakstīšanai ( rakstīšana).

5. bloks „Blogu izvēlne” (skat. 10. att.).

Akadēmiskā terminu datu bāze blogu definē kā tīmekļa dienasgrāmatu, tīmekļa žurnālu. Moodle vidē blogi ir piesaistīti kursa dalībnieku profilam. Tādēļ, lai varētu lietot bloku „Blogu izvēlne”, blogiem ir jābūt izveidotiem. 

blogu izvēlne
10. att. Bloks „Blogu izvēlne”

10. attēlā redzamā izvēlne tiek dota automātiski. Tālāk var strādāt ar katru no piedāvātajām izvēlnēm.

6. bloks „Blogu tagi” (skat. 11. att.).

Tagi akadēmisko terminu datu bāzē definēti kā iezīmes, kas piekārtotas kādai datu kopai. Pēc šīm iezīmēm sistēma spēj atrast noteikto datu kopu. 

blogu tagi
11. att. Bloks „Blogu tagi”

11. attēlā bloks redzams rediģēšanas režīmā. Lai tajā būtu redzami blogiem piesaistītie tagi, tad jāveic konfigurēšana (skat. 12. att.). 

blogu tagu konfigurēšana
12. att. Bloka „Blogu tagi“ konfigurēšanas logs

Bloku „Blogu tagi” pievieno vienu reizi. Izveidotajā blokā var pievienot vairākus tagus, no kuriem redzamo tagu skaitu nosaka konfigurācijā. Lai šis bloks darbotos, jābūt izveidotiem kursa dalībnieku blogiem. Tāpat kā blokā „Tags” visu redzamo nosaukumu (11. attēla piemērā ir viens nosaukums „Aforismi”) rakstzīmju lielums atkarīgs no šī bloga skatīšanās biežuma.

7. bloks „Gadījuma vārdnīcas šķirklis” (skat. 13. att.). 

vardnīcas šķirklis
13. att. Bloks „Gadījuma vārdnīcas šķirklis”

Lai šajā blokā varētu iegūt informāciju, tad kursā jābūt izveidotai vismaz vienai vārdnīcai. Tad jāveic bloka konfigurācija, izmantojot 14. attēlā redzamos lielumus. 

vardnīcas konfigurēšana
14. att. Bloka „Gadījuma vārdnīcas šķirklis” konfigurēšanas logs

8. bloks „Globālā meklēšana” (skat. 15. att.). 

meklesana
15. att. Bloks „Globālā meklēšana”

Bloka iespējas nosaka administrators, pārmainot atļaujas.

9. bloks „HTML” (skat. 16. att.).

 

html
16. att. HTML bloka izmantošanas piemērs

HTML bloku var izmantot vairākkārtīgi. To ērti izmantot prasību, kas jāievēro kursa dalībniekiem, parādīšanai, uzdevumu tekstu ievadei (skat. 16. att.) un tamlīdzīgām darbībām. Šo bloku var izmantot ļoti radoši, kas parādās arī bloka nosaukumā.

10. bloks „Kursa/vietnes apraksts” (skat. 17. att.). 

kopsavilkums
17. att. Bloks „Kursa/vietnes apraksts” (Kursa kopsavilkums)

Šajā blokā parādās tā informācija, kas tika rakstīta kursa iestatījumos kā kursa kopsavilkums. 17. attēlā redzams rediģēšanas režīms ar iespēju neesošo kopsavilkumu izveidot, bet esoša gadījumā to rediģēt. Bloka nosaukums tiek dots automātiski.

11. bloks „Sadaļas saites” (skat. 18. att.).

 sadaļas saites
18. att. Bloks „Sadaļas saites”

18. attēlā blokā „Sadaļas saites” redzamie skaitļi ir kursa tēmu numuri. Skaitli aktivizējot, logā izvietojas konkrētās tēmas sākuma daļa. Īpaši veiksmīgi tas izmantojams kā satura rādītājs pie liela tēmu/ nedēļu daudzuma vai arī apjomīga aizpildījuma gadījumā, lai izslēgtu ritināšanu.

12. bloks „Tagi” (skat. 19. att.).

 

tags
19. att. Bloks „Tagi”

Bloka „Tagi” konfigurācijā var nomainīt nosaukumu un uzdot parādāmo saišu skaitu. Blokā tiek piedāvātas saites, ar burtu izmēru norādot biežāk apmeklētās.

13. blokā „Testa rezultāti” var parādīt viena noteikta testa konkrēta skaita augstākos un zemākos vērtējumus anonīmi vai ar uzvārdiem.

14. blokā „Tiešsaistes lietotāji” tiek parādīti pēdējās piecās minūtēs kursā strādājošie lietotāji (skat. 20. att.). Jāievēro, ka tie visi var nebūt patreizējie lietotāji.

 lietotaji
20. att. Bloks “Tiešsaistes lietotāji”

15. bloks „Ziņas” (skat. 21. att.).

ziņas
21. att. Bloks „Ziņas”

Blokā „Ziņas”, aktivizējot „Ziņas...”, var meklēt personu un ziņas, kā arī vajadzības gadījumā mainīt konfigurāciju.

16. bloks „Kalendārs” (skat. 22. att.).

 kalendars
22. att. Bloks „Kalendārs” lietošanas režīmā

Kalendārā ievietotie notikumi tiek attēloti dažādās krāsās. 

 notikuma atslēga
23. att. Kalendārs rediģēšanas režīmā

23. attēlā atvērtās actiņas nozīmē, ka studenti redz šīs kategorijas notikumus. Aizverot actiņu, studenti konkrētā kursā neredzēs konkrētās kategorijas notikumus.

Lai ievadītu notikumu, jāuzklikšķina uz nepieciešamā mēneša nosaukuma. Mēnešu maiņa notiek ar bultiņām pa labi un pa kreisi.

Aktivizējot mēneša nosaukumu, atveras 24. attēlā redzamais logs. Lai pievienotu notikumu, jāklikšķina uz „Jauns notikums”.

 jauns notikums
24. att. Jauna notikuma pievienošanas logs

Jāizvēlas notikuma tips (skat. 25. att.). Lietotāja notikums ir personiskais notikums, kurš nebūs redzams citiem. Kursa notikums būs redzams visiem kursā reģistrētajiem dalībniekiem.

 notikuma tips
25. att. Notikuma tipa izvēles logs

Apstiprinot notikumu, atvērsies logs (skat. 26. att.), kurā varēsiet izveidot notikumu un to pēc vajadzības konfigurēt.

 

notikums
26. att. Notikuma izveides konfigurācijas logs

Izvēlne „Ilgums” atļauj izvēlēties, cik ilgi konkrēto notikumu atspoguļot kalendārā. Var izvēlēties datumu (tad iekrāsotie lauciņi parādīsies no notikuma sākuma datuma līdz beigu datumam), un pulksteņa laiku. Ja izvēlas ilgumu minūtēs, tad notikuma laiks tiek rēķināts minūtēs, piemēram, no 10:40 līdz 11:10, ja ilgums izvēlēts 30 minūtes.

Kursa notikumi dalībniekiem kļūst redzami uzreiz pēc pieslēgšanās Moodle videi.

17. bloks „Administrēšana”

Blokā Administrēšana iespējamas vairākas darbības.
a)   rediģēšana
Rediģēšanas režīmā šeit parādās teksts „Izslēgt” rediģēšanu.
b)   iestatījumi
Ar šīs izvēlnes palīdzību var iegūt kursa konfigurācijas logu, lai tajā izdarītu korekcijas.
c)  pārmaiņas
Iespēja piekļūt logam, kurā kursam pievieno dalībnieku vai to atvieno no kursa.
d)   vērtējumi
Iegūst pieeju kursa dalībnieku vērtējumiem un to konfigurēšanai.
e)   grupas
Ir iespēja kursā izveidot grupas un grupām pievienot konkrētos studentus.
f)   dublējums
Iespēja dublēt kursu datu glabātuvē.
g)    atjaunot
Ar šo izvēlni nokļūst datņu glabātuvē, kur izvēlas, ko atjaunot.
h)   importēt
Katru gadu kurss nav jāveido no jauna, bet tajā vajadzīgās lietas var importēt no jau esoša kursa.
i)    attīrīt
Ja neveido pilnīgi jaunu kursu, bet jaunajam kursam par pamatu izmanto jau esošo kursu, tad vēlams to attīrīt no reģistrētajiem studentiem, komentāriem, žurnāla, kalendāra. Šādam nolūkam izmanto izvēlni Attīrīt.
j)   atskaites
Izdevīgs rīks atskaitēm, pārskatiem.
k)   jautājumi
Jautājumu banka, kuru veido katrai kategorijai, lai no tās izvēlētos jautājumus konkrētam testam.
l)   faili
Datņu glabātuve, kurā var ievadīt datnes, kārtot tās, pievienot saiti uz tām kursa dalībnieku lietošanai.
m)   atcelt
Šī izvēlne izmantojama, kad dalībnieks vairs nevēlas būt reģistrēts attiecīgajā kursā.
n)   profils
Izvēlne ļauj ātri piekļūt savam profilam.