Procesu vadība profesionālās izglītības iestādē

2. Dažādas pieejas kvalitātes vadības sistēmas ieviešanai

2.2. CAF pašnovērtējuma sistēma

CAF (Common Assesment Framework) ir pašnovērtējuma sistēma, kas piemērota valsts pārvaldes institūcijām, tajā skaitā arī izglītības iestādēm, bet „visbiežāk tas tiek izmantots tieši izglītības, sociālās jomas institūcijās un pašvaldībās. Izmantojot CAF modeli, institūcija pati uzņemas atbildību par tā lietošanas pareizību, "pierādījumu" godīgumu, darbinieku iesaistīšanas aspektiem”[1] CAF pamatā veidots, balstoties uz EFQM (European Foundation for Quality Management Excellence model) biznesa izcilības modeļa kritērijiem, ko pielieto visā Eiropā.

CAF modelī tiek vērtēti šādi aspekti:

1) Iespējas - līderība un vadība; personāla resursu vadība; procesu un pārmaiņu vadība; stratēģija un plānošana; partnerība un resursi;

2) Sasniegtie rezultāti - darbinieku apmierinātība; uz klientu orientēti rezultāti; uz sabiedrību orientēti rezultāti; galvenie darbības rezultāti.

CAF priekšrocība un reizē ari trūkums ir tas, ka organizācijai ir salīdzinoši ļoti liela brīvība, nosakot novērtējamos kritērijus katrā aspektu grupā, kā arī modeļa izmantošanas efektivitāte lielā mērā atkarīga no organizācijas godaprāta un vēlēšanās iegūt detalizētu savas darbības novērtējumu.

Nacionālās programmas projekta „Vienotas metodikas izstrāde profesionālās izglītības kvalitātes paaugstināšanai un sociālo partneru iesaistei un izglītošanai” (līguma Nr. 2005/0001/VPD1/ESF/PIAA/05/NP/3.2.6.1/0001/0001/0154) ir izstrādāta profesionālās izglītības iestādes kvalitātes nodrošināšanas un novērtēšanas metodika, balstoties tieši uz CAF modeli. Materiāls pieejams interneta vietnē: http://visc.gov.lv/saturs/profizgl/metmat/05_kvalitates_nodrosinasan.pdf.

              Kaut arī tiek uzskatīts, ka šis modelis ir piemērots arī organizācijām, kas iepriekš nav sistemātiski strādājušas pie kvalitātes vadības sistēmas, tomēr arī šajā pašnovērtējuma veikšanas procesā ļoti iespējams, ka organizācija nonāks pie secinājuma, ka nepieciešams veikt tās darbības, kas izriet no KVS ieviešanas atbilstoši ISO 9001:2008 – procesu identifikācijas, aprakstīšanas, klientu apmierinātības sistemātiskas mērīšanas u.tml. Taču šī modeļa izmantošana paredz lielu darbinieku iesaistīšanas pakāpi novērtēšanas, kā arī nākotnes uzdevumu izvirzīšanas procesā, kā arī ļauj novērtēšanu veikt sistemātiski.


[1] http://www.mk.gov.lv/valsts-parvaldes-politika/kvalitates-vadiba/Kvalitates-vadibas-modeli/caf/