Organizācijas kultūra

2. Procesi grupās, vadītāja darba stils, funkcijas un prasmes. Mobinga un bosinga izpausmes, tā novēršana.

Sagatavoja: Maija Dūka

Grupa, grupu iedalījums. Grupas attīstība un vadītāja loma. Grupas klimats, lomas,normas, struktūra. Grupā notiekošie procesi: līderība, sociālā slinkošana u.c. Efektīvas grupas raksturojums. Atšķirības starp grupu un komandu. Darbs ar grupu: grupas izveides principi, darba plānošana, vadīšana un rezultātu novērtēšana. Vadītāju iedalījums, prasmes un funkcijas. Adītāja laika iedalījums. Vadītāja darba stils un tā saistība ar grupas efektivitāti. Mobinga, bosinga un bulinga cēloņi, izpausmes un to saistība ar organizācijas kultūras veidu. Mobinga, bosinga un bulinga ietekme uz organizācijas darba efektivitāti, darbinieku veselību un pašsajūtu. To novēršanas iespējas. Profesionālās ētikas būtība un funkcijas mūsdienu izglītības iestādē, vadītāja ētikas principi. Ētisko dilemmu izpausmes un to risināšanas iespējas.

Praktiskais darbs:

1. Efektīvas darbs grupas izveides pamatprincipi ( Kolba tests) un diskusija par darba pienākumu sadali.

2. Lēmuma pieņemšana grupā: „Lēmuma pieņemšana”, „Latvijas problēmas”,

„Sonora tuksnesis” vai „ Haizivju sala”. Rezultātu apspriešana.

3. Lomas grupā: „Pašnovērtēšana” (Belbin, 1981).

4. Vadītāja darba stili: „ Vadības slazdi”. Diskusija par vadītāja prfesionālās ētikas jautājumiem un ētisko dilemmu izpausmēm un to risināšanas iespējām.

5. Testa „Vai neesi kļuvis par mobinga upuri?” aizpildīšana un refleksija par iegūtajiem rezultātiem.