12. klase

Ogļūdeņražu hidroksilatvasinājumi un karbonilatvasinājumi

Temats: Ogļūdeņražu hidroksilatvasinājumi un karbonilatvasinājumi.

1. Izlasi apgalvojumu un atzīmē , ja apgalvojums ir patiess un , ja apgalvojums ir kļūdains. Atbildi pieraksti blakus apgalvojuma numuram, ierakstot vai .

Nr.

Apgalvojums

jā/nē

1.

Etanolu plaši izmanto medicīnā un pārtikas ražošanā.


2.

Oksidējot aldehīdus un ketonus iegūst spirtus.


3.

Vielas ar funkcionālo grupu -COOH ir aldehīdi.


4.

Visi spirti ir šķidras vielas.


5.

Propanona vēsturiskais nosaukums (triviālnosaukums) ir acetons.


Vieta atbildēm:

Apgalvojuma Nr.

Atbildes variants jā/nē

1

2

3

4

5

2. No piedāvātajiem izvēlies vienu, pareizo atbildes variantu. Atbildi pieraksti blakus jautājuma numuram, pievienojot atbildes burtu.

1. Kāda ir koeficientu summa propanola degšanas ķīmiskās reakcijas vienādojumā?

a. 14

b. 21

c. 25

d. 50

2. Kurš no piedāvātajiem apgalvojumiem atbilst etilēnglikola un glicerīna klasifikācijai?

a. Etilēnglikols un glicerīns ir izomeri.

b. Etilēnglikols un glicerīns ir divvērtīgais un trīsvērtīgais spirti.

c. Etilēnglikols un glicerīns ir vienvērtīgais un divvērtīgais spirti.

d. Etilēnglikols un glicerīns ir homologi.

3. Kādas saites pārtrūkšana raksturo karbonskābju skābās īpašības?

a. C-C

b. C-H

c. O-H

d. C=O

4. Kāds agregātstāvoklis ir fenolam normālos apstākļos?

a. gāzveida viela

b. šķidrums

c. cieta viela

5. Kurai no piedāvātājām vielām visvairāk izteiktas skābju īpašības?

a. fenols

b. etanols

c. metanols

d. ūdensVieta atbildēm:

Jautājuma Nr.

Atbildes variants

1

d

2

b

3

c

4

c

5

a

3. Izmantojot piedāvātos atslēgas vārdus, pabeidz tekstu. Atbildi pieraksti blakus brīvās vietas numuram, pievienojot atslēgas vārda burtu.

Atslēgas vārdi:

a. etanāls; b. metanols; c. formaldehīds; d. etanols; e. propanons.

Skābekli saturoši organiskie savienojumi, kuru sastāvā ir C=O funkcionālā grupa, ir aldehīdi un ketoni. Ja organisko savienojuma sastāvā ir OH grupa, tad tie ir spirti. Visu šo grupu pārstāvji ir plaši izmantojami. Piemēram, vienkāršākā aldehīda vēsturiskais nosaukums ir 1__, to izmanto bioloģisko paraugu konservācijai. Aldehīds ar diviem oglekļa atomiem ir 2__, to izmanto sintētiskā kaučuka, krāsvielu un ārstniecības vielu ražošanai. Vienkāršākā ketona sastāvā ir trīs oglekļa atomi. Šīs vielas nosaukums ir 3__, un to plaši lieto kā šķīdinātāju. Spirtam ar vienu oglekļa atomu vēsturiskais nosaukums ir 4__, šī viela ir ļoti indīga un izmantojama organiskajā sintēzē. Spirts ar diviem oglekļa atomiem plaši pazīstams kā 5__ un izmantojams gan medicīnā, gan pārtikā.

Vieta atbildēm:

Brīvās vietas Nr.

Pievienota atslēgas vārda burts

1

c

2

a

3

e

4

b

5

d

4. Katrai no piedāvātajai organisko vielu grupai izvēlies ķīmiskās reakcijas veidu, kuras rezultātā var iegūt spirtu. Atbildi pieraksti blakus organisko vielu grupas numuram, pievienojot ķīmiskās reakcijas veida burtu.

Organisko vielu grupas


Ķīmiskās reakcijas veids

1. Aldehīdi

A hidrolīze

2. Halogēnalkāni

B hidratācija

3. Ketoni

C hidrogenēšana

4. Alkēni

5. Ogļūdeņraži

D rūgšana


Vieta atbildēm:


Organisko vielu grupas Nr.

Ķīmiskās reakcijas veida burts

1.

C

2.

A

3.

C

4.

B

5.

D