12. klase

Site: Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana
Course: ĶīmiT026 : Mūsdienīgs un atvērts mācību process ķīmijā profesionālajā izglītībā
Book: 12. klase
Printed by: Guest user
Date: Tuesday, 28 May 2024, 5:02 PM

Description

12. klase

Titullapa

ESF + ES + IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ logo_LU

logo_Projekts


Jurijs Kuklis12. Klase


Materiāls izstrādāts
ESF Darbības programmas 2007. - 2013.gadam „Cilvēkresursi un nodarbinātība”
prioritātes 1.2. „Izglītība un prasmes”
pasākuma 1.2.1.„Profesionālās izglītības un vispārējo prasmju attīstība”
aktivitātes 1.2.1.2. „Vispārējo zināšanu un prasmju uzlabošana”
apakšaktivitātes 1.2.1.1.2. „Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu
kompetences paaugstināšana”
Latvijas Universitātes realizētā projekta
„Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu
kompetences paaugstināšana”
(Vienošanās Nr.2009/0274/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/003,
LU reģistrācijas Nr.ESS2009/88) īstenošanai.

Rīga, 2010


Ogļūdeņražu hidroksilatvasinājumi un karbonilatvasinājumi

Temats: Ogļūdeņražu hidroksilatvasinājumi un karbonilatvasinājumi.

1. Izlasi apgalvojumu un atzīmē , ja apgalvojums ir patiess un , ja apgalvojums ir kļūdains. Atbildi pieraksti blakus apgalvojuma numuram, ierakstot vai .

Nr.

Apgalvojums

jā/nē

1.

Etanolu plaši izmanto medicīnā un pārtikas ražošanā.


2.

Oksidējot aldehīdus un ketonus iegūst spirtus.


3.

Vielas ar funkcionālo grupu -COOH ir aldehīdi.


4.

Visi spirti ir šķidras vielas.


5.

Propanona vēsturiskais nosaukums (triviālnosaukums) ir acetons.


Vieta atbildēm:

Apgalvojuma Nr.

Atbildes variants jā/nē

1

2

3

4

5

2. No piedāvātajiem izvēlies vienu, pareizo atbildes variantu. Atbildi pieraksti blakus jautājuma numuram, pievienojot atbildes burtu.

1. Kāda ir koeficientu summa propanola degšanas ķīmiskās reakcijas vienādojumā?

a. 14

b. 21

c. 25

d. 50

2. Kurš no piedāvātajiem apgalvojumiem atbilst etilēnglikola un glicerīna klasifikācijai?

a. Etilēnglikols un glicerīns ir izomeri.

b. Etilēnglikols un glicerīns ir divvērtīgais un trīsvērtīgais spirti.

c. Etilēnglikols un glicerīns ir vienvērtīgais un divvērtīgais spirti.

d. Etilēnglikols un glicerīns ir homologi.

3. Kādas saites pārtrūkšana raksturo karbonskābju skābās īpašības?

a. C-C

b. C-H

c. O-H

d. C=O

4. Kāds agregātstāvoklis ir fenolam normālos apstākļos?

a. gāzveida viela

b. šķidrums

c. cieta viela

5. Kurai no piedāvātājām vielām visvairāk izteiktas skābju īpašības?

a. fenols

b. etanols

c. metanols

d. ūdensVieta atbildēm:

Jautājuma Nr.

Atbildes variants

1

d

2

b

3

c

4

c

5

a

3. Izmantojot piedāvātos atslēgas vārdus, pabeidz tekstu. Atbildi pieraksti blakus brīvās vietas numuram, pievienojot atslēgas vārda burtu.

Atslēgas vārdi:

a. etanāls; b. metanols; c. formaldehīds; d. etanols; e. propanons.

Skābekli saturoši organiskie savienojumi, kuru sastāvā ir C=O funkcionālā grupa, ir aldehīdi un ketoni. Ja organisko savienojuma sastāvā ir OH grupa, tad tie ir spirti. Visu šo grupu pārstāvji ir plaši izmantojami. Piemēram, vienkāršākā aldehīda vēsturiskais nosaukums ir 1__, to izmanto bioloģisko paraugu konservācijai. Aldehīds ar diviem oglekļa atomiem ir 2__, to izmanto sintētiskā kaučuka, krāsvielu un ārstniecības vielu ražošanai. Vienkāršākā ketona sastāvā ir trīs oglekļa atomi. Šīs vielas nosaukums ir 3__, un to plaši lieto kā šķīdinātāju. Spirtam ar vienu oglekļa atomu vēsturiskais nosaukums ir 4__, šī viela ir ļoti indīga un izmantojama organiskajā sintēzē. Spirts ar diviem oglekļa atomiem plaši pazīstams kā 5__ un izmantojams gan medicīnā, gan pārtikā.

Vieta atbildēm:

Brīvās vietas Nr.

Pievienota atslēgas vārda burts

1

c

2

a

3

e

4

b

5

d

4. Katrai no piedāvātajai organisko vielu grupai izvēlies ķīmiskās reakcijas veidu, kuras rezultātā var iegūt spirtu. Atbildi pieraksti blakus organisko vielu grupas numuram, pievienojot ķīmiskās reakcijas veida burtu.

Organisko vielu grupas


Ķīmiskās reakcijas veids

1. Aldehīdi

A hidrolīze

2. Halogēnalkāni

B hidratācija

3. Ketoni

C hidrogenēšana

4. Alkēni

5. Ogļūdeņraži

D rūgšana


Vieta atbildēm:


Organisko vielu grupas Nr.

Ķīmiskās reakcijas veida burts

1.

C

2.

A

3.

C

4.

B

5.

D

Karbonskābes un to atvasinājumi

Temats: Karbonskābes un to atvasinājumi.

1. Izlasi apgalvojumu un atzīmē , ja apgalvojums ir patiess un , ja apgalvojums ir kļūdains. Atbildi pieraksti blakus apgalvojuma numuram, ierakstot vai .

Nr.

Apgalvojums

jā/nē

1.

Etiķskābes sāļi ir acetāti.


2.

Etanols, etanāls un etānskābe ir homologi.


3.

Skudrskābei ,reaģējot ar nātrija karbonātu, izdalās ogļskābā gāze.


4.

Sviestskābes šķīduma pH ir lielāka par 7.


5.

Karbonskābēm, reaģējot ar spirtiem, veidojas esteri.


Vieta atbildēm:

Apgalvojuma Nr.

Atbildes variants jā/nē

1

2

3

4

5

ja

2.Izvēlies vienu, pareizo atbildes variantu no piedāvātajiem. Atbildi pieraksti blakus jautājuma numuram, pievienojot atbildes burtu.

1. Kura no nosauktajām skābēm normālajos apstākļos nav cieta viela? Atbildei uz šo jautājumu izmanto papildinformāciju www.dzm.lv sadaļa 2.1 Karbonskābes

a. skudrskābe

b. etiķskābe

c. sviestskābe

d. citronskābe

2. Oksidējot kādas vielas, var iegūt karbonskābi?

a. karbonskābes

b. alkīnus

c. aldehīdus

d. spirtus

3. Skudrskābes reakcija ar kādu vielu ir aizvietošanas reakcija?

a. Mg

b. CaO

c. Ba(OH)2

d. Na2SiO3

4.Kādas vielas veidojas, ja karbonskābēs esošā -OH grupa tiek aizvietota ar -NH2 grupu?

a. sāļi

b. amīdi

c. aminoskābes

d. esteri

5. Kādas vielas veidojas, ja karbonskābēs esošais ūdeņraža atoms (saite C-H) tiek aizvietots ar -NH2 grupu?

a. sāļi

b. amīdi

c. aminoskābes

d. esteri

Vieta atbildēm:

Jautājuma Nr.

Atbildes variants

1

c

2

d

3

a

4

b

5

c

3. Izmantojot piedāvātos atslēgas vārdus, pabeidz tekstu. Atbildi pieraksti blakus brīvās vietas numuram, pievienojot atslēgas vārda burtu.

Atslēgas vārdi: a. Baldriānskābe; b. Sviestskābe; c. Skudrskābe; d. Etiķskābe; e. Propionskābe.

Ikdienā mēs biežāk sastopamies ar karbonskābēm nekā ar neorganiskajām skābēm. Vēsturiskie skābju nosaukumi arī runā paši par sevi. Piemēram, citronskābe ir citrusaugos, bet pienskābe veidojas, ja saskābst piens. Taču ne vienmēr ir tik vienkārši un viennozīmīgi. Piemēram, nātrēs esošas skābes nosaukums ir 1__, bet, ja saskābst vīnogu sula, tad veidojas 2__. Bieži grūti salīdzināt arī skābju triviālo nosaukumu un nosaukumu pēc IUPAC nomenklatūras. Par propānskābes vēsturisko nosaukumu vēl var loģiski spriest, tas ir 3___. Bet, ka butānskābe ir 4__, bet pentānskabe ir 5__, ir vienkārši jāatceras.

Vieta atbildēm:

Brīvās vietas Nr.

Pievienotā atslēgas vārda burts

1

c

2

d

3

e

4

b

5

a

4. Katrai no piedāvātajām reaģējošo vielu grupai izvēlies atbilstošu iegūto vielu grupu nosaukumus. Atbildi pieraksti blakus formulas numuram, pievienojot vielas nosaukuma burtu.

Savstarpēji reaģējošas vielu grupas


Iegūto vielu grupu nosaukums

1. Karbonskābe un vienvērtīgs spirts

A Karbonskābe un sulfīds

2. Karbonskābe un sārms

B Sāls un ūdens

3. Karbonskābju sāļi un sērskābe

C Taukvielas un ūdens

4.Karbonskābe un amonjaks

D Esteris

5.Lielmolekulārās karbonskābes un glicerīns

E Amonija sāls


F Karbonskābe un bāze

Vieta atbildēm:

Savstarpēji reaģējošas vielu grupas Nr.

Iegūto vielu grupu nosaukuma burts

1.

D

2.

B

3.

A

4.

E

5.

C

Dabasvielas

Temats: Dabasvielas.

1. Izlasi apgalvojumu un atzīmē , ja apgalvojums ir patiess un , ja apgalvojums ir kļūdains. Atbildi pieraksti blakus apgalvojuma numuram, ierakstot vai .

Nr.

Apgalvojums

jā/nē

1.

Glikozes rūgšanas rezultātā var veidoties sviestskābe.


2.

Augu izcelsmes taukvielas pārsvarā ir šķidrās vielas.


3.

Kaučuka termiskā apstrāde ir vulkanizācija.


4.

Polikondensācijas rezultātā veidojas polimērs un mazmolekulāra viela.


5.

Ogļhidrātos elementu ūdeņraža un skābekļa attiecība ir 2:1, jo to molekulu sastāvā ir H2O.


Vieta atbildēm:

Apgalvojuma Nr.

Atbildes variants jā/nē

1

2

3

4

5

2.Izvēlies vienu, pareizo atbildes variantu no piedāvātajiem. Atbildi pieraksti blakus jautājuma numuram, pievienojot atbildes burtu.

Uzmanību! Izlasi šī uzdevuma jautājumus. Ja tie sagādā grūtības, atkārto mācību satura www.dzm.lv sadaļas 3.1. „Tauki” un 3.2. „Ogļhidrāti”!


1. Kurai no nosauktajām organisko vielu grupai pieder tauki?

a. ēteri

b. esteri

c. karbonskābes

d. spirti

5. Cik molu produktu iegūst, pilnīgi hidrolizējot vienu molu taukus?

a.1

b. 2

c. 3

d. 4

3. Kādai dabasvielu grupai pieder eļļas?

a. tauki

b. ogļhidrāti

c. olbaltumvielas

d. nukleīnskābes

4. Kurš no nosauktajiem ogļhidrātiem ir disaharīds?

a. fruktoze

b. glikoze

c. saharoze

d. celuloze

5. Kāda rūgšana ir dominējoša kāpostu, gurķu un citu lauksaimniecības produktu skābēšanā?

a. alkoholiskā rūgšana

b. pienskābā rūgšana

c. citronskābā rūgšanaVieta atbildēm:

Jautājuma Nr.

Atbildes variants

1

b

2

d

3

a

4

c

5

b

Sadzīvē izmantojamās vielas un materiāli

Temats: Sadzīvē izmantojamās vielas un materiāli.

1. Izlasi apgalvojumu un atzīmē , ja apgalvojums ir patiess un , ja apgalvojums ir kļūdains. Atbildi pieraksti blakus apgalvojuma numuram, ierakstot vai .

Nr.

Apgalvojums

jā/nē

1.

Pierakstā (-CH2-CH2-)n ar n tiek apzīmēta polimerizācijas pakāpe.


2.

Ziepjūdens pH ir mazāks par 7.


3.

Celulozes sastāvā ietilpst aminoskābes.


4.

Polimērus plaši izmanto kā iepakojumu materiālu.


5.

AS ĶR „Spodrība” piedāvā pircējiem plašu mazgāšanas līdzekļu klāstu.


Vieta atbildēm:

Apgalvojuma Nr.

Atbildes variants jā/nē

1

2

3

4

5

2.Izvēlies vienu, pareizo atbildes variantu no piedāvātajiem. Atbildi pieraksti blakus jautājuma numuram, pievienojot atbildes burtu.

Uzmanību! Izlasi šī uzdevuma jautājumus. Ja tie sagādā grūtības, atkārto mācību satura www.dzm.lv sadaļas 4.2. Sintētiskie lielmolekulārie savienojumi un 4.4. Polimēru atklāšanas vēsture

1. Kurš no nosauktajiem savienojumiem ir dabiskais lielmolekulārais savienojums?

a. celuloze

b. acetātceluloze

c. nitroceluloze

d. teflons

2. Kuru no dotajiem polimēriem iegūst polikondensācijas rezultātā?

a. Polietilēns

b. polipropilēns

c. polistirols

d.polietilēntereftalāts

3. Lai uzlabotu kaučuka īpašības un iegūtu gumiju, kaučukam pievieno sēru. Kā sauc šo procesu?

a. destilācija

b. kondensācija

c. vulkanizācija

d. hidrotācija

4. Kurā gadā iegūts celofāns?

a. 1891.

b. 1901.

c. 1911.

d. 1921.

5. Kā sauc polimēru, kuru iegūst no vielas ar formulu CH2=CHCl ?

a. poliizoprēns

b. polivinilhlorīds

c.polietilēns

d. poliizobutilēns

Vieta atbildēm:

Jautājuma Nr.

Atbildes variants

1

a

2

d

3

c

4

c

5

b

Ķīmijas un vides tehnoloģijas

Temats: Ķīmijas un vides tehnoloģijas.

1. Izlasi apgalvojumu un atzīmē , ja apgalvojums ir patiess un , ja apgalvojums ir kļūdains. Atbildi pieraksti blakus apgalvojuma numuram, ierakstot vai .

Nr.

Apgalvojums

jā/nē

1.

Celulozes hidrolīzes rezultātā iegūst cieti.

2.

Viens no notekūdeņu attīrīšanas posmiem ir aeracija.

3.

Ķīmiskās reakcijas produktu praktiskais iznākums ir lielāks par teorētiski aprēķināto.

4.

Latvijas AS GRINDEKS ražo medikamentus un vitamīnus.

5.

Degvielai, kuru uzpilda Latvijas degvielas uzpildes stacijās, ir pievienota biodegviela.

Vieta atbildēm:

Apgalvojuma Nr.

Atbildes variants jā/nē

1

2

3

4

5

2.Izvēlies vienu, pareizo atbildes variantu no piedāvātajiem. Atbildi pieraksti blakus jautājuma numuram, pievienojot atbildes burtu.

Uzmanību! Izlasi šī uzdevuma jautājumus. Ja tie sagādā grūtības, atkārto mācību satura www.dzm.lv sadaļas 5.2. Etanola ražošana un 5.7.Naftas pārstrāde.

1. No kuras izejvielas iegūto etilspirtu iegūst, neizmantojot rūgšanas procesu?

a. graudi

b. kartupeļi

c. etens

d. koksne

2. Cik lielu metanola saturu (%) var iegūt rūgšanas procesā?

a. 6 %

b. 11%

c. 18%

d. 40%

3. Kurš no apgalvojumiem raksturo naftas fizikālās īpašības?

a. Nafta ir caurspīdīgs vielu maisījums

b. Nafta labi šķīst ūdenī.

c. Nafta ir smagāka par ūdeni.

d. Nafta ir tumšs viskozs šķidrums.

4. Kuras Latvijas pilsētas apkārtnē 1959.gadā ir atklātas naftas atradnes?

a. Kuldīga

b. Kārsava

c. Krāslava

d. Ķegums

5. Kādu oksīdu pievieno klāt, ražojot kristālstiklu?

a. NiO

b. PbO

c. CuO

d. CoO

Vieta atbildēm:

Jautājuma Nr.

Atbildes variants

1

c

2

b

3

d

4

a

5

b

Ķīmija un sabiedrības ilgtspējīga attīstība

Temats: Ķīmija un sabiedrības ilgtspējīgā attīstība.

1. Izlasi apgalvojumu un atzīmē , ja apgalvojums ir patiess un , ja apgalvojums ir kļūdains. Atbildi pieraksti blakus apgalvojuma numuram, ierakstot vai .

Nr.

apgalvojums

jā/nē

1.

Automobiļu izpūtējos, izmantojot katalītiskās reducēšanas principu, slāpekļa savienojumus pārveido par N2.

2.

Izmantojot otrreizēju pārstrādi, tiek ietaupīti dabas resursi.

3.

Ozona slāņa noārdīšana ir globālās sasilšanas izraisīta.

4.

Skābais lietus veidojas, ja atmosfērā nokļūst gāzveida ogļūdeņraži.

5.

Izmantojot anaerobus mikroorganismus, ir iespējams no notekūdeņiem iegūt metānu.

Vieta atbildēm:

Apgalvojuma Nr.

Atbildes variants jā/nē

1

2

3

4

5

2.Izvēlies vienu, pareizo atbildes variantu no piedāvātajiem. Atbildi pieraksti blakus jautājuma numuram, pievienojot atbildes burtu.

Uzmanību! Izlasi šī uzdevuma jautājumus. Ja tie sagādā grūtības, atkārto mācību satura www.dzm.lv sadaļu 6.2. „Vielu savstarpējā saikne un tās nozīme vielu daudzveidībā”


1. Kuru no nosauktajām gāzveida vielām rūpniecībā iegūst no gaisa?

a. CO2

b. N2

c. H2O

d. Ne

2. Kuru no dotajām vielām iegūst no NaCl, izmantojot līdzstrāvu?

a. sālsskābe

b. nātrija hidroksīds

c. hlorūdeņradis

3. Pievienojot kāda metāla savienojumu benzīnam, tiek paaugstināta degvielas kvalitāte, bet sadegšanas produkti piesārņo dabu. Pašlaik ES valstīs aizliegts izmantot šī metāla savienojumus kā piedevu benzīnam. Par kāda metāla savienojumiem šis stāstījums?

a. Zn

b. Fe

c. Pb

d. Al

4. Kurā Latvijas pilsētā darbojas skābekļa iegūšanas rūpnīca?

a. Valmiera

b. Ventspils

c. Liepāja

d. Daugavpils

5. Skābais lietus no augsnes izskalo augiem nepieciešamos minerālus, bet atbrīvo augiem kaitīgus metāla savienojumus. Par kādu metālu ir šis stāsts?

a. K

b. Mg

c. Na

d. AlVieta atbildēm:

Jautājuma Nr.

Atbildes variants

1

b

2

b

3

c

4

a

5

d