Mācību modelis WebQuest projektu īstenošanai mācību stundās ķīmijā

Kopsavilkums

WebQuest pilnā mērā var attiecināt SMART mācību koncepcijai, kas balstīta uz panākumiem, motivāciju, patstāvību, atbildību, saturīgums (no angļu val. SMART – Successful, Motivated, Autonomous, Responsible, Thoughtful). WebQuest skolotāja rokās pārtop par pārsteidzoši noderīgu līdzekli interneta produktīvai izmantošanai. WebQuest var raksturot kā interneta jēgpilnu izmantošanu mācību procesā, metodi mācību darbam noderīga satura integrēšanai ikdienas darbā skolā.

WebQuest mācību modelis labi iekļaujas mācību procesā skolā un dod iespēju izmantot internetu kā informācijas avotu. Pieredze liecina, ka, prasmīgi organizējot WebQuest projektus, tiek nodrošināta piemērota vide, lai mācīšanos padarītu skolēniem aizraujošu un radošu, ievērojot katra vēlmes. Skolēni produktīvi izmanto interneta resursus un apgūst mūsdienīgam jaunam cilvēkam nozīmīgas kompetences. WebQuest projekti ļauj veiksmīgi organizēt mācību darbu un veicina skolēnu pētniecisku, praktisku darbību, sekmē skolēnu grupas uz problēmu risināšanu orientētu, radošu domāšanu un rīcību. Paralēli zināšanām konkrētajā priekšmetā tiek apgūtas arī citas, skolēna personības attīstībai nozīmīgas zināšanas un prasmes, ko izvirza zināšanu sabiedrība: spēju risināt problēmas, patstāvību un sadarbības prasmes.